Změna výše platby daně z nemovitostí

Vydáno: 6 minut čtení
Změna výše platby daně z nemovitostí
JUDr. Ing.
Ariana
Bučková
Je nějaká možnost změny výše platby daně z nemovitostí v následujícím případě? Podávala jsem přiznání v roce 2002, v roce 2001 jsme zakoupili bytovou jednotku v panelovém domě. Jak jsem se dočetla, v roce 2000 byla vypuštěna z původního znění zákona z definice vymezení podlahové plochy bytu slova „místnosti, které tvoří“ a zapříčinilo to řadu zmatků, poněvadž se do plochy začaly započítávat i lodžie, balkony a sklepy. Do kupní smlouvy nám je uvedli jako součást plochy bytu, a tudíž i z těchto prostor je nám daň vyměřena. Je paradox, že bytové jednotky stejné, ale podávající přiznání později, platí daň např. o 300 Kč menší, do podlahové plochy jim to započítáno nebylo. Vzhledem k tomu, že daně se neustále zvyšují, tento rozdíl se bude také neustále zvyšovat. Předpokládala bych, že za stejný byt ve stejné lokalitě mají platit všichni stejně. Týká se to všech tam bydlících.
Související předpisy:
*
zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.,
*
zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVB“).
Daň z nemovitostí je opravdu vyměřována v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Zde v § 7 odst. 1 je uvedeno „Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky
a)
stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas16d), nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu,
b)
stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo stavby podléhající oznámení stavebnímu úřadu16d) a užívané,
c)
stavby, pro které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí17) nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané anebo podle dříve vydaných právních předpisů dokončené,
d)
byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí17aa) (dále jen ,byty’),
e)
nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí17aa) (dále jen ,samostatné nebytové prostory’).“
Pod odkazem 17aa) je uvedeno: § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. Kde je zase uvedeno, cituji:
§ 2 (1) V katastru se evidují
a)
pozemky v podobě parcel,
b)
budovy spojené se zemí pevným základem, a to 1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, 2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele,
c)
byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona2) v budovách (dále jen ,byty a nebytové prostory')“.
Opět pod odkazem na poznámku pod čarou 2) je zpětný odkaz na ZVB. Dá se tedy konstatovat, že se jedná o začarovaný kruh.
Je nutné si uvědomit, že byty jsou vymezovány prohlášením vlastníka dle § 4 a násl. ZVB, kde kromě plochy bytu je uveden i podíl na společných částech domu a případně pozemku. Zákon o vlastnictví bytů v § 2 pod písm. i) definuje, co se rozumí podlahovou plochou. Říká se zde, že pro účely ZVB podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného bytu se rozumí podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu. Podmínkou místnosti je její uzavření stěnami. Toto znění bylo v ZVB od samého počátku. Mezi místnosti nelze tudíž zahrnout balkóny, lodžie a sklepní kóje (sklepy již ano, neboť splňují podmínku místností).
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zde právě vychází při určení základu daně dle § 11 odst. 2 u bytu nebo u samostatného nebytového prostoru z výměry podlahové plochy bytu v m2 nebo z výměry podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m2, a to vše dle stavu k 1. lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20. Vychází z plochy bytů evidované v katastru nemovitostí. Což je plocha uvedená původním vlastníkem při vymezování bytových a nebytových jednotek v budově.
Zde lze jen doporučit uvedení do souladu se ZVB dle § 11 (hlavně odst. 7) a provést změnu prohlášení vlastníka se všemi jeho důsledky.
V tomto případě prohlášení vlastníka založené na katastrálním úřadě jsou nejasně vymezené jednotky a vlastníci chtějí na shromáždění schválit změnu prohlášení vlastníka potřebnou většinou přítomných hlasů. Změna bude spočívat pouze v doplnění stati týkající se jednotek a společných částí domu třeba v důsledku přeměření.
V případě, že nedojde ke konsensu vlastníků jednotek, bylo by dle mého názoru možno využít § 31 odst. 2, kdy vlastníci bytů nebo nebytových prostorů, jimž vlastnické právo k bytu nebo nebytovému prostoru vzniklo podle dosavadních právních předpisů, se ode dne účinnosti tohoto zákona považují za vlastníky jednotek podle tohoto zákona a jsou povinni do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona uvést veškeré právní vztahy k jednotkám, společným částem domu a k pozemku do souladu s tímto zákonem.
Zde je nutno podotknout, že je zde sice jednoletá lhůta, avšak nejsou sankce za její nevyužití či prodlevu. Dále pak zbývá pouze využití § 31 odst. 3
Nebude-li splněna povinnost stanovená v § 31 odst. 2 může se vlastník obrátit na soud s návrhem, aby nahradil chybějící projev vůle dle § 31 odst. 3