Změny u daně z příjmů od 1. 1. 2011

Vydáno: 23 minut čtení

Ve změnách zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ke kterým dochází s účinností od 1. 1. 2011, opět nelze zaznamenat žádné podstatné zjednodušení právní úpravy daně z příjmů. Naopak některé změny znamenají zavedení nových výjimek a rozšíření zvláštních ustanovení pro zvláštní případy nebo pro speciálně vymezený okruh poplatníků. Některé změny mají i retroaktivní účinky, ale podle vyjádření vlády jde o nepravou retroaktivitu směřující k naplnění významného veřejného zájmu (zachování stability cen energie, nezvyšování veřejného dluhu apod.).

Změny u daně z příjmů od 1. 1. 2011
Ing.
Jiří
Vychopeň
Ne vždy je ale zcela jasný smysl nové právní úpravy, zejména když některé vládou prosazené změny s účinností od 1. 1. 2011 budou mít u části poplatníků zcela jistě dopad ve zvýšení jejich základu daně, a tím se jim zvýší i daň z příjmů (případně i odvody pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění), což je poněkud v rozporu s mnohokrát deklarovaným záměrem vládní
koalice
nezvyšovat zdanění příjmů. Zatímco u většiny poplatníků zřejmě nebude tento dopad příliš velký, u některých příjmových skupin se může projevit i značným nárůstem placení daně (např. u poplatníků s příjmy z provozování ekologických zdrojů a zařízení, u některých výdělečně činných starobních důchodců). Některým poplatníkům mohou změny u daně z příjmů naopak přinést daňovou úlevu.
 
Změny v zákoně o daních z příjmů v souvislosti s novým daňovým řádem
K 1. 1. 2011 nabude účinnosti zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. V části devatenácté tohoto zákona je obsažena změna zákona o daních z příjmů, kterou byly nově do ZDP zapracovány některé právní úpravy týkající se daně z příjmů, jež byly dosud řešeny zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSDP“), zejména:
*
do § 38d ZDP byl doplněn odstavec 11, ve kterém je stanovena povinnost plátce daně podat po uplynutí kalendářního roku nebo po ukončení činnosti, která je předmětem zdanění, místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně na tiskopise vydaném Ministerstvem financí (dosud je tato povinnost upravena v § 69 odst. 2 ZSDP),
*
do § 38h ZDP byl vložen nový odstavec 3, podle kterého se zálohy na daň srážené z příjmů ze závislé činnosti podle odstavců 12 nebo 5 zaokrouhlují na celé koruny nahoru (zaokrouhlování záloh na daň je dosud upraveno v § 46a odst. 2 ZSDP),
*
do § 38h ZDP byl doplněn nový odstavec 15, který upravuje procesní způsobilost plátcových pokladen a mzdových účtáren při srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby daně z příjmů ze závislé činnosti (dosud upraveno v § 4 odst. 9 ZSDP),
*
do ZDP byl vložen nový § 38t, v jehož prvním odstavci je pojišťovnám stanovena povinnost sdělit ve vymezených případech místně příslušnému správci daně nebo správci daně příslušnému plátcově pokladně výplatu pojistného nebo výplatu zálohy na pojistné plnění, a to do 30 dnů ode dne provedení této výplaty (dosud je tato povinnost upravena v