Příjmy fyzických osob ze zahraničí

Vydáno: 38 minut čtení

Dle ustanovení druhého odstavce § 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), mají fyzické osoby -tuzemci - přesněji řečeno rezidenti Česka daňovou povinnost z celosvětových příjmů (tzv. neomezená daňová povinnost). Na druhé straně však z příjmů, které dosahují ze zdrojů v zahraničí, mohou být dle tamní legislativy zdaněni také. Dochází tak v praxi ke zdanění jednoho příjmu dvakrát. Tuto kolizi mezi domácí a zahraniční legislativou potom řeší smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, jimiž je Česká republika vázána. Jejich seznam uvádí Ministerstvo financí obvykle vždy v prvním čísle příslušného ročníku Finančního zpravodaje.

Příjmy fyzických osob ze zahraničí
Ing.
Pavel
Kyselák
Uvedený princip zdaňování celosvětových příjmů rezidentů Česka v České republice je někdy těžko pochopitelný zejména pro samotné fyzické osoby, které se domnívají, že za situace, kdy jejich tuzemské příjmy byly zdaněny v České republice a jejich zahraniční příjmy byly přímo zdaněny v zahraničí, je jejich daňová povinnost v Česku zcela splněná. Opak je bohužel pravdou a případný odlišný postup může mít pro poplatníka nepříjemné následky.
 
Mezinárodní výměna daňových informací
Na tomto místě je nutné připomenout, že jako vydatný pomocník pro zjištění příjmů rezidentů České republiky ze zdrojů v zahraničí „slouží“ správcům daně tzv. výměna informací zejména mezi smluvními státy, která probíhá hlavně buď pravidelně (automaticky) nebo spontánně. Rezidenty Česka je nutné upozornit na skutečnost, že příslušné daňové správy (nejen ze států Evropské unie, ale i z dalších smluvních států, například USA) zasílají české daňové správě informace o příjmech vč. dalších údajů, které čeští rezidenti dosáhli na území příslušného státu.
Obecnou úpravu mezinárodní výměny daňových informací obsahuje ustanovení tuzemského zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů. V rámci Evropské unie je to zejména směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých a nepřímých daní, ve znění dalších směrnic.
 
Daňové ráje
Z hlediska zajišťování daňových informací, které se týkají českých rezidentů, nastává největší problém u tzv. třetích států, se kterými nemá Česká republika dosud uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění, přičemž v rámci těchto států se nacházejí
jurisdikce
označované za tzv. daňové ráje. Samotná OECD vyvíjí značný tlak na tyto
jurisdikce
s cílem poskytování informací, aby se příslušný stát dozvěděl, v čem podniká firma jeho rezidenta, kolik příslušná osoba má na bankovním účtu, kam z něj peníze posílá apod. Rozšiřování a zintenzivnění mezinárodní daňové spolupráce v boji proti škodlivým daňovým praktikám podporuje také Evropská unie i skupina G20.
První vlaštovkou z pozice České republiky jsou nově sjednané dvě mezinárodní dohody o výměně informací v daňových záležitostech, a to s jurisdikcemi Ostrova Man a Guernsey. V současné době probíhá dokončovací legislativní proces. Obsah obou smluv vychází z modelové smlouvy OECD o výměně informací v daňových záležitostech. Tyto dohody umožní české daňové správě získat velmi účinný nástroj, pomocí něhož může prověřit, zda příjem nebo majetek rezidentů Česka byl řádně zdaněn, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou příslušné informace v držení bank nebo dalších finančních institucí. V současné době jsou z pozice České republiky rozjednány další smlouvy o výměně informací s klasickými daňovými ráji (např. britské Panenské ostrovy). Určitým problémem je ale uzavření smluv o výměně informací se státy, jako je například Lichtenštejnsko či Monako, které splnily „první limit“ OECD, a byly tak zatím smazány z „černé listiny“.
Samostatnou kapitolu i z hlediska mezinárodní výměny daňových informací tvoří problematika zdanění příjmů z úspor tzv. platebních zprostředkovatelů v návaznosti na další legislativu Evropské unie.
Problematiku vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí v tuzemském zákoně o daních z příjmů prioritně upravuje ustanovení
§ 38f „Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí
“. Tiskopisy a pokyny k vyplnění daňových přiznání za rok 2010 (event. za zdaňovací období započatá v roce 2010) konkretizují obecné postupy uvedené v zákoně.
 
Tiskopisy přiznání za rok 2010
V ustanovení prvního odstavce § 38f ZDP je uvedena základní současná koncepce vyloučení dvojího zdanění, kdy se dvojí zdanění vylučuje pouze v návaznosti na
mezinárodní smlouvy
o zamezení dvojímu zdanění a v případě nesmluvních států tento postup není poplatníkům umožněn. Při zpracování daňových přiznání za rok 2010 se vychází z právní úpravy ZDP platné do 31. 12. 2010.
Problematiku zamezení dvojího zdanění v
přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2010 (viz tiskopis MFin 5405 -vzor č. 17) speciálně „zúřadovává“ Příloha č. 3, která uvádí toliko „Příjmy ze zdrojů v zahraničí -metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí“. V případě, že poplatník má příjmy ze zdrojů v zahraničí, u kterých se uplatňuje metoda prostého zápočtu z více států, musí použít „Samostatný list k Příloze č. 3“, který je uveden na webových stránkách Ministerstva financí (tiskopis MFin 5405/a - vzor č. 2). Vzhledem k tomu, že v § 16 ZDP byla od 1. 1. 2008 změněna klouzavě progresivní sazba daně na sazbu lineární, je aplikace metody vynětí s výhradou progrese značně zjednodušená (tímto totiž pozbyla svého významu a z hlediska skutečného výpočtu jde pak vlastně o stejný postup jako u metody úplného vynětí). Tudíž její výpočet už přímo obsahuje základní část přiznání, a to ve 2. oddílu v bodě č. 2 (jde o řádky 36a - závislá činnost a

Související dokumenty

Zákony

346/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
112/1997 Sb. o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní
32/1994 Sb. o Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
89/1992 Sb. o podepsání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
200/1991 Sb. o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a o Protokolu k ní
31/2007 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
280/2009 Sb. daňový řád
563/1991 Sb. o účetnictví
2/2009 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
586/1992 Sb. o daních z příjmů
253/2000 Sb. o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

39/2007 Sb. o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti

Vyhlášky

138/1974 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Holandským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
100/2003 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
18/1984 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
79/2005 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků