Daň silniční - daňové přiznání za rok 2010

Vydáno: 50 minut čtení

Přestože zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční (dále jen „ZDS“), nebyl pro zdaňovací období roku 2010, za které je poplatník daně povinen podat do 31. 1. 2011 daňové přiznání a doplatit svou daňovou povinnost, proti roku 2009 změněn, došlo k určitému vývoji či úpravám výkladu některých ustanovení ZDS. Tyto nové přístupy v následujícím článku připomínám.

Daň silniční - daňové přiznání za rok 2010
Ing.
Karel
Janoušek
 
1. Hasičská vozidla
Jedním z prvních problémů, který byl v roce 2010 u daně silniční vyřešen, bylo placení daně za
hasičská vozidla.
Podle ustanovení § 3 písm. d) ZDS jsou od zdaňovacího období roku 2009 od daně silniční
osvobozena
mj.
vozidla bezpečnostních sborů a sboru dobrovolných hasičů
. Tato vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla.
Bezpečnostním sborem se podle § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí také
Hasičský záchranný sbor České republiky
.
Sbor dobrovolných hasičů
je podle § 68 zákona č. 135/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, sbor zřízený obcí, příp. právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, určenou hasičským záchranným sborem kraje. Je složen z fyzických osob, které zpravidla nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.
Z uvedeného je zřejmé, že od roku 2009 nejsou od daně silniční osvobozena všechna požární vozidla, jak tomu bylo do konce roku 2008, ale pouze vozidla Hasičského záchranného sboru České republiky a sboru dobrovolných hasičů. Vozidla
hasičských záchranných sborů podniků
od daně silniční osvobozena nejsou, a to ani v případě, že jsou součástí Integrovaného záchranného systému. Tuto nesrovnalost v zákoně vyřešilo Ministerstvo financí rozhodnutím o prominutí daně uvedeném v pokynu D-342, a to tak, že od zdaňovacího období 2009 se promíjí daň silniční a zálohy na daň silniční
u vozidel požární ochrany používaných jednotkami hasičských záchranných sborů podniků
, zřízenými podle § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. I tato vozidla musí být samozřejmě vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu.
Z hasičských vozidel (vozidel požární ochrany) vybavených zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla, se tak daň silniční neplatí za:
*
vozidla ve vlastnictví Hasičského záchranného sboru ČR (jsou od daně osvobozena),
*
vozidla ve vlastnictví sboru dobrovolných hasičů (jsou od daně osvobozena),
*
vozidla používaná jednotkami hasičských záchranných sborů podniků (nemusí být přitom jejich vlastnictvím) -daň je prominuta.
Pokud byla v průběhu roku 2010 za některá z výše uvedených hasičských vozidel, která jsou od daně osvobozena nebo kterým je daň prominuta, zaplacena záloha na daň, je nutno v daňovém přiznání k dani silniční uvést nárok na osvobození (prominutí) od daně a uplatnit vrácení (nebo jiné použití) případného přeplatku na dani.
 
2. Vozidla na pohon LPG nebo CNG
Od roku 2009 platí také nové osvobození od daně silniční týkající se vozidel pro dopravu osob a vozidel pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která:
*
mají elektrický pohon,
*
mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
*
používají jako palivo
zkapalněný ropný plyn (propanbutan) označovaný jako
LPG
nebo stlačený zemní plyn označovaný jako
CNG
, nebo
*
jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.
Protože v ustanovení § 3 písm. f) bod 3 ZDS není uvedeno, že osvobozena jsou vozidla používající jako palivo výlučně LPG či CNG, je od daně silniční osvobozeno také vozidlo, které kromě tohoto ekologického paliva používá i palivo jiné (např. benzín). Od daně je tak zcela osvobozeno i vozidlo, které je přestavěno na alternativní pohon LPG či CNG, a to i v případě, že při provozu vozidla je konstrukčně vynuceně používáno původní palivo (benzín nebo nafta) a např. při vstřikování paliva, při startování, rozjezdu, zahřátí motoru na provozní teplotu před přepnutím na LPG či CNG, příp. i jinak výjimečně (např. při nedostatku LPG v nádrži) použije původní palivo.
Za takové vozidlo se sice neplatí zálohy na daň, ale v daňovém přiznání musí být uvedeno.
Je-li vozidlo na používání nebo alternativní používání LPG nebo CNG upraveno v průběhu zdaňovacího období, nedochází k takové úpravě, která by měla za následek změnu základu daně silniční, tj. změnu objemu motoru u osobních automobilů nebo počtu náprav a největších povolených hmotností na nápravy u nákladních automobilů a autobusů, a není tedy nutno postupovat podle § 14 ZDS, tj. uplatnit osvobození od daně až ve zdaňovacím období následujícím po roce, ve kterém k uvedené úpravě došlo. Podle stanoviska Ministerstva financí má poplatník při přestavbách vozidel, které nemají za následek změnu základu daně a roční sazby daně, možnost řádně uplatnit osvobození od daně již
od kalendářního měsíce, ve kterém byla přestavba uskutečněna.
Při úpravě motoru na používání LPG nebo CNG tak uplatní poplatník osvobození od daně již za kalendářní měsíc, ve kterém došlo podle zápisu v technickém průkazu vozidla ke změně druhu paliva na LPG nebo CNG, případně k tzv. přestavbě na alternativní pohon uvedeným palivem a v tomto měsíci vozidlo příslušné ekologické palivo použilo.
Případný zánik nároku na osvobození od daně pak obdobně nastane od kalendářního měsíce, ve kterém již vozidlo (celý měsíc) uvedené palivo vůbec nepoužívalo nebo nemohlo používat. Taková situace by mohla nastat např. v případě poruchy směšovacího zařízení, která by trvala celý kalendářní měsíc, a vozidlo by tak nemohlo LPG či CNG jako palivo používat, nebo v případě změny paliva ekologického na neekologické (takové změny se však na vozidlech zpravidla neprovádí).