Benefity poskytované jednateli společnosti s ručením omezeným

Vydáno: 28 minut čtení

V článku si ukážeme, jaké jsou podmínky pro poskytování zaměstnaneckých benefitů jednateli společnosti s r. o., které vyplývají ze zákona o obchodních korporacích a ze zákona o daních z příjmů . Na příkladech si rozebereme daňové řešení čtyř vybraných benefitů.

Benefity poskytované jednateli společnosti s ručením omezeným
Mgr.
Ivan
Macháček
Odměňování jednatele dle zákona o obchodních korporacích
Pravidla pro odměňování jednatele vyplývají z § 59 a zejména pak z § 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). V § 59 odst. 1 ZOK se uvádí, že práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu (v našem případě mezi společností s r. o. a jejím jednatelem) se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo z tohoto zákona plyne něco jiného. Např. z § 2436 NOZ vyplývá, že příkazce složí na žádost příkazníkovi zálohu k úhradě hotových výdajů a nahradí mu náklady účelně vynaložené při provádění příkazu, byť se výsledek nedostavil. Ustanovení § 2436 NOZ tedy přiznává jednateli pouze nárok na úhradu hotových výdajů vynaložených při výkonu funkce.
V § 59 odst. 2 a 3 ZOK se dále uvádí, že smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti. Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, že výkon funkce je bezplatný.
Pro odměňování jednatele společnosti s r. o. je důležitý § 60 ZOK. V něm se uvádí, že smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti obsahuje také tyto údaje o odměňování:
a)
vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
b)
určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
c)
určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
d)
údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
Z následujícího § 61 ZOK dále vyplývá, že
jiné plnění
ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní
korporace
,
než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle
odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní
korporace
,
do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce
, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce
(tj. se souhlasem valné hromady společníků společnosti s r. o., nebo se souhlasem jediného společníka),