Co vše je možné zjistit ze spisu a z daňové informační schránky?

Vydáno: 29 minut čtení

Zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád “), stanovuje pro správce daně pravidla, jakým způsobem je povinen vést spis daňového subjektu, a také stanovuje právo pro daňový subjekt do spisu nahlížet. Z daňového spisu lze získat některé důležité dokumenty a informace a stejně tak lze požádat o pořízení kopie ze spisu. S rozvojem elektronizace Finanční správy České republiky navíc vznikla pro daňový subjekt možnost částečně pracovat se spisem a informacemi o daňových záležitostech prostřednictvím daňové informační schránky ve formě on-line přístupu. Daňová informační schránka může daňovému subjektu alespoň částečně „ulehčit život“ při plnění daňových povinností a sloužit jako efektivní nástroj.

Co vše je možné zjistit ze spisu a z daňové informační schránky?
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
SPIS VEDENÝ SPRÁVCEM DANĚ
Každému daňovému subjektu je příslušným správcem daně veden spis, ve kterém se nachází písemnosti týkající se práv a povinností daňového subjektu. Jde zejména o učiněná podání, písemná vyhotovení rozhodnutí, protokoly, úřední záznamy, případně jsou součástí spisu i obrazové a zvukové záznamy. Ze spisu je prakticky možné zjistit daňovou historii o konkrétním daňovém subjektu. Dokumenty jsou řazeny v časové posloupnosti a jsou označeny pořadovými čísly a vedeny pod společnou spisovou značkou. V praxi je spis šanon či složka dokumentů s vytištěnými materiály, ale spis o některých typech řízení je veden výlučně elektronicky (např. při vracení DPH osobám registrovaným k dani v jiném členském státě EU).
Spis se člení na části, přičemž kromě vyhledávací části spisu, má daňový subjekt právo do spisu nahlédnout a pořídit si ze spisu kopie dokumentů. Každá část obsahuje také soupis všech písemností. Jde o tyto části spisu:
jednotlivá daňová řízení,
vymáhání daní,
další povinnosti při správě daní, o nichž se vede řízení,
vyhledávací,
řízení o pořádkových pokutách.
 
Nahlížení do spisu
Daňový subjekt, případně jeho zástupce či pověřenec, mají právo nahlédnout do všech částí spisu týkajících se jeho práv a povinností kromě vyhledávací části spisu. Dále je daňový subjekt oprávněn nahlédnout do osobních daňových účtů vedených v rámci evidence daní za obdobných podmínek. Nahlížení do spisu se realizuje v úředních hodinách pro veřejnost, ale správce daně může připustit i nahlížení v průběhu pracovní doby mimo úřední hodiny pro veřejnost. Správce daně by měl o každém nahlédnutí do spisu podle povahy věci vystavit protokol nebo provést úřední záznam, kdy zaznamená, do kterých částí spisu bylo daňovému subjektu umožněno nahlédnout.
Na žádost daňového subjektu vydává správce daně z veřejné části spisu doslovné opisy, kopie, výpisy nebo potvrzení o skutečnostech ve spisu obsažených. Na žádost daňového subjektu správce daně rovněž ověří jejich shodu s obsahem spisu a o pořízení listiny a vydání ověřovací doložky provede úřední záznam. Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), je vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, z rejstříků, registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu, zpoplatněno. Poplatek za pořízení takových dokumentů činí 50 Kč za každou i započatou stránku, 40 Kč na technickém nosiči dat, anebo 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další i započatou stránku, pokud je dokumentace pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače (což je nejobvyklejší částka). Každou započatou stránkou s