Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2016 a 2017

Vydáno: 15 minut čtení

Speciálně na přelomu let mohou zaměstnavatelé řešit různé situace, kdy je nutné důsledně postupovat podle zákona tak, aby případným použitím nesprávného postupu nevznikl ve zdravotním pojištění problém. Podívejme se nyní blíže formou příkladů na způsob řešení některých případů.

Výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2016 a 2017
Ing.
Antonín
Daněk
Příklad č. 1
Pracovní poměr byl se zaměstnancem ukončen k 31. 12. 2016, do měsíce ledna 2017 byla bývalému zaměstnanci zúčtována odměna 5 000 Kč. Podléhá tato odměna platbě pojistného, když je zaměstnanec již odhlášen?
Právní úprava platná ve zdravotním pojištění určuje v § 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“), podmínky, za kterých se zúčtovaný příjem (plnění) zahrnuje do vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného. Následující § 3 odst. 2 tohoto zákona naopak taxativním výčtem vyjmenovává příjmy, které se do vyměřovacího základu zaměstnance nezahrnují, resp. o které se vyměřovací základ snižuje. V této souvislosti se do vyměřovacího základu nadále začleňují i příjmy zúčtované zaměstnanci po skončení zaměstnání. Tato problematika je upravena v § 3 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., kde je uvedeno, že pro stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, kterému byly zúčtovány příjmy po skončení zaměstnání, se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.