Legislativní novinky k 30. 12. 2016

Vydáno: 6 minut čtení

V době, kdy tento článek vyjde, bude již rok 2017. Starý rok uplynul jako voda, ani jsme se nenadáli. Přesně před rokem se finišovalo s kontrolním hlášením, nyní je hitem zavádění elektronické evidence tržeb. Je také stále zřetelnější, že se účetní profese mění. Z poradců a účetních se stávají spíše projektoví manažeři, kteří musí tyto a jim podobné novinky uvádět v život. Bohužel ne vždy je to jednoduché a bohužel ne vždy je to jenom o instalaci aktualizace informačního systému. Stále více je to i o tom, jak rychle do systému dostat všechna potřebná data a jak informace co nejrychleji, v požadované struktuře a pokud možno správně ze systému získat. Navíc si vedle toho stále častěji lámeme hlavu nad tím, co udělat, abychom nic neporušili a věděli jsme o tom, co jsme vědět měli a mohli. V novém roce si vám tedy dovoluji popřát pevné nervy, hodně elánu a spoustu nápadů, jak na to.

Legislativní novinky k 30. 12. 2016
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners
 
NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU
Těsně před Vánoci se na světlo světa dostal nález Ústavního soudu, který reaguje na návrh skupiny senátorů na zrušení kontrolního hlášení. Ústavní soud sice kontrolní hlášení jako takové zachoval, ale zákonodárci dal rok na to, aby v zákoně blíže vymezil alespoň okruh údajů, které musí plátce DPH sdělovat. Od 1. 1. 2018 již tedy nebude možné vycházet z příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), které v současné době plátci „jen“ ukládá povinnost uvést v kontrolním hlášení
„předepsané údaje potřebné pro správu daně"
. Nebude tak možný postup finanční správy, kdy požadované údaje definuje pouze v popisu struktury elektronického formuláře, resp. v popisu struktury datové zprávy.
Ústavní soud dále považuje za protiústavní situaci, kdy plátce daně nemá zřízenu datovou schránku a finanční správa mu zasílá veškeré výzvy v souvislosti s kontrolním hlášením na jeho emailovou adresu, přičemž okamžikem doručení výzvy plátci je okamžik odeslání emailu finančním úřadem. Dle názoru Ústavního soudu však veřejnou datovou síť nelze považovat za zcela spolehlivou a výzva se tak nemusí k plátci vůbec dostat. Plátce se proto může dostat do situace, kdy je mu ukládána nějaká povinnost, aniž by se o ní bez vlastní viny dozvěděl. Na rozdíl od výše uvedené situace je však tato úprava v zákoně zrušena prakticky s okamžitou účinností, resp. s účinností k datu vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.
 
NOVÉ ZÁKONY VYHLÁŠENÉ VE SBÍRCE ZÁKONŮ
Dne 30. 12. 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela č. 462/2016 Sb. zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), která mimo dílčí změny v oblasti přeměn zavádí zejména povinnost vyjmenovaných účetních jednotek uvádět tzv. nefinanční informace.
Obchodní
korporace
, jež jsou subjekty veřejného zájmu a jež překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období, jsou povinny poprvé za účetní období, které započne od 1. 1. 2017, uvádět informace alespoň v následujících oblastech:
-
životního prostředí,
-
sociální a zaměstnanecké,
-
respektování lidských práv a
-
boje proti korupci a úplatkařství.
Tato povinnost se dále vztahuje i na konsolidující účetní jednotku velké skupiny účetních jednotek, která je zároveň subjektem veřejného zájmu, za předpokladu, že k rozvahovému dni překročí na konsolidovaném základě kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období.
Dne 30. 12. 2016 byla ve Sbírce zákonů též publikována novela č. 458/2016 Sb. zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.).
Touto novelou se do právní úpravy akciových společností dostává zpět povinnost mít v dozorčí radě také zástupce zaměstnanců. U společnosti s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru nově volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci. Stanovy však mohou určit i vyšší podíl členů dozorčí rady volených zaměstnanci a mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i v akciových společnostech s menším počtem zaměstnanců než 500.
Novela zákona nabývá účinnosti v průběhu ledna 2017 a dotčené akciové společnosti mají dva roky na uvedení stávajícího stavu do souladu se zákonem.
Novela občanského zákoníku a souvisejících zákonů
Zákonem č. 460/2016 Sb., který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů také dne 30. 12. 2016, dochází k novelizaci občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a dalších navazujících zákonů.
Vedle dalších změn novela obsahuje novou úpravu svěřenských fondů. Naprostou novinkou je, že se bude svěřenský fond zapisovat do evidence svěřenských fondů. Okamžikem zápisu také fond vznikne. Navazující novela zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (zákon č. 304/2013 Sb.) upravuje informace, které se do rejstříku zapisují, přičemž část informací bude veřejně přístupná. Zároveň do celé evidence budou mít přístup mimo jiné soudy, orgány činné v trestním řízení, finanční správa, zpravodajské služby a další oprávněné subjekty.
Účinnost novely je stanovena v této oblasti na 1. 1. 2018. Podle přechodných ustanovení stávající svěřenské fondy, resp. jejich správci, musí do šesti měsíců od účinnosti zákona (tedy do 30. 6. 2018) podat návrh na zápis do evidence. Pokud tak neučiní, svěřenský fond zanikne.
Vedle výše uvedených zákonů byl dále dne 30. 12. 2016 vyhlášen zákon č. 453/2016 Sb., kterým se novelizuje zákon o spotřebních daních (zákon č. 353/2003 Sb.).
Zákon nově upravuje možnost vrácení spotřební daně z minerálních olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu mnohem širšímu okruhu osob, než tomu je doposud. Okruh osob se rozšířil i na zemědělce, kteří se zabývají nejen rostlinnou výrobou, ale i velkochovem skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz a od 1. 7. 2017 i rybníkářstvím.
Dle přechodného ustanovení lze požádat zpětně i o vrácení spotřební daně chovatelskými subjekty ze spotřebovaných minerálních olejů v období od 1. 1. 2016.
 
DALŠÍ AKTUALITY VE ZKRATCE
Prezident republiky vrátil parlamentem schválenou novelu ZDPH, v rámci které se měla snížit sazba daně z 15% na 10% u dodání novin a časopisů. Lze předpokládat, že by se tímto zákonem mohla Poslanecká sněmovna znovu zabývat na své schůzi, která se bude konat od 10. 1. 2017.
Na pořadu stejné schůze, tj. od 10. 1. 2017, je navrženo i další projednávání daňového balíčku (sněmovní tisk č. 873, 3. čtení). Součástí tohoto balíčku jsou i změny zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a významná změna ZDPH. Tyto daňové změny měly být již schváleny a předpokládalo se, že novely příslušných daňových zákonů budou účinné od 1. 1. 2017. V současné době se počítá s posunutou účinností od 1. 4. 2017.
Generální finanční ředitelství na svých webových stránkách (www. financnisprava.cz) zveřejnilo nový pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně z příjmů paušální částkou. Tento pokyn si klade za cíl rozšířit využití možnosti stanovení daně z příjmů fyzických osob formou paušální daně, jakožto jedné z možností, které již současný zákon o daních z příjmů dává poplatníkům této daně.