Zvyšování a snižování základního kapitálu v s. r. o. a a.s., 2. část

Vydáno: 20 minut čtení

V minulém čísle (Účetnictví v praxi č. 11/2016, s. 23) jsme se zabývali první částí operací se základním kapitálem, a to jeho zvýšením. Dnes pokračujeme částí druhou, ve které se budeme zabývat snížením základního kapitálu.

Zvyšování a snižování základního kapitálu v s. r. o. a a.s.
Ing.
Ivana
Pilařová
Je zcela evidentní, že žádné následné snížení základního kapitálu nesmí směřovat ke stavu, kdy nebude naplněna minimální povinná výše základního kapitálu. Stručně si proto tyto hodnoty připomeňme.
 
MINIMÁLNÍ VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
V akciové společnosti činí minimální výše základního kapitálu částku 2 000 000 Kč, přičemž na a.s. vzniklé před 31.12.2000, jejichž základní
kapitál
nedosahuje k 1.1.2014 částku 2 000 000 Kč, se i po 31.12.2013 vztahuje přechodné ustanovení v čl. VII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., nemusí tedy doplácet svůj nižší základní
kapitál
na částku 2 000 000 Kč.
Společnost s ručením omezeným, která se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“ (§ 777 odst. 5 ZOK), nemá stanovenu minimální výši základního kapitálu. Je stanovena pouze minimální výše vkladu jednoho společníka, a to ve výši 1 Kč (§ 142 ZOK). S. r. o. vzniklé před 1.1.2014, které podřízení se ZOK neprovedly, se řídí minimální povinnou výší základního kapitálu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník – zrušen (tj. 100 000 Kč, nebo 200 000 Kč v závislosti na datu vzniku s. r. o.).
Zvláště v případě s. r. o. lze předpokládat, že při vzniku společnosti společníci stanoví počáteční základní
kapitál
vyšší, minimálně tak vysoký, aby pokryli náklady spojené se vznikem a založením společnosti, případně náklady vzniklé do doby zahájení činnosti a získání finančních prostředků. Následně však již základní
kapitál
v s. r. o. neplní téměř žádnou faktickou funkci a je možné, pokud je to pro s. r. o. přínosné, ho snížit.
 
ZPŮSOBY SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
Ke snížení základního kapitálu v s. r. o. i a.s. je nezbytné platné rozhodnutí valné hromady, přičemž je logicky nutné respektovat minimální výši základního kapitálu. Z hlediska účetního je nutné podtrhnout, že o snížení základního kapitálu na účtu 411-Základní
kapitál
se účtuje v momentě zápisu snížené částky do obchodního rejstříku. Společnost pak naloží s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až poté, co se snížení zapíše do obchodního rejstříku (§ 467 odst. 2–4 ZOK).
Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v s. r. o. obsahuje alespoň (§ 233 ZOK):
-
částku, o kterou se základní
kapitál
snižuje,
-
údaj, jak se mění výše vkladů společníků, případně jejich počet,
-
údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům, nebo zda bude prominuta povinnost splnit vkladovou povinnost, nebo jakým jiným způsobem bude s touto částkou naloženo,
-
lhůtu pro odevzdání kmenového listu, pokud je vydán.
Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v a.s. obsahuje podobné náležitosti (§ 516 ZOK), navíc ve vztahu k nabytí vlastních akcií musí být stanovena:
-
pravidla losování a výše úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, snižuje-li se základní
kapitál
vzetím akcií z oběhu na základě losování,
-
snižuje-li se základní
kapitál
na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení,
-
mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení.
Z výše uvedeného lze odvodit výčet situací, kdy dochází ke snížení základního kapitálu:
a)
snížení základního kapitálu s výplatou snížené částky společníkům či akcionářům (§ 524 ZOK pro a.s., § 233 ZOK pro s. r. o.),
b)
snížení základního kapitálu na úhradu ztráty (§ 403 ZOK pro a.s., § 182 ZOK pro s. r. o.),
c)
snížení základního kapitálu prominutím povinnosti splatit upsaný nesplacený vklad (§ 524 ZOK pro a.s., § 233 ZOK pro s. r. o.),
d)
snížení základního kapitálu a dalších účtů vlastního kapitálu o uvolněný podíl v s. r. o. vzniklý následkem ukončení účasti společníka v s. r. o. jinak než převodem podílu (jen v s. r. o.),
e)
nákup vlastních akcií a následné snížení základního kapitálu (jen v a.s.).
 
Snížení základního kapitálu s výplatou společníkům („efektivní“ snížení ZK)
Snížení základního kapitálu s výplatou snížené částky společníkům („efektivní snížení ZK“) je komplexní problém, a to nejen právní (dostačuje výše uvedené rozhodnutí valné hromady), ale i účetní a v případech snižování části základního kapitálu, který byl v minulosti zvýšen z vlastních zdrojů, i velmi složitý problém daňový, a to nejen z pohledu vyplácející společnosti, ale i z pohledu společníka, který podíl na sníženém základním kapitálu obdrží.
V případě výplaty snižované částky základního kapitálu společníkům, pokud tomuto snížení předcházelo zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, do řešení dopadů z pohledu ZDP zapojíme:
-
§ 36 odst. 2 písm. i) poslední věta ZDP pro výběr „prioritní“ části základního kapitálu pro jeho snížení,
-
§ 36 odst. 2 písm. i) ZDP pro zdanění snižované částky srážkovou daní,
-
§ 19 odst. 1 písm. zf) ZDP pro osvobození snižované částky od daně z příjmů,
-
§ 24 odst. 7 ZDP pro snížení nabývací ceny podílu či akcie společníka.
Příklad
Efektivní snížení základního kapitálu
Společnost REMUS, s. r. o., je jediným zakladatelem společnosti ROMA, s. r. o. ROMA, s. r. o., vznikla peněžním vkladem do základního kapitálu ve výši 1 000 000 Kč v roce 2008. V roce 2010 zvýšila svůj základní
kapitál
z nerozděleného zisku minulých let, a to o 3 000 000 Kč. REMUS, s. r. o., v roce 2012 kapitalizovala svoji pohledávku z titulu poskytnuté půjčky ve jmenovité hodnotě 4 000 000 Kč do ROMA. Základní
kapitál
tak po všech úpravách činí částku 8 000 000 Kč.
V roce 2016 se REMUS rozhodla snížit základní
kapitál
ROMA na hodnotu 2 500 000 Kč s tím, že částka 5 500 000 Kč je určena k výplatě jedinému společníkovi. ROMA neeviduje neuhrazené ztráty minulých let.
Účtování v ROMA, s. r. o.
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav základního kapitálu I 8 000 000 I - I 411 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 1. I Rozhodnutí valné hromady o snížení ZK I 5 500 000 I 419 I 364 I I I - závazek vůči REMUS I I I I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 2. I Zápis snížení ZK do obchodního I 5 500 000 I 411 I 419 I I I rejstříku I I I I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 3. I Srážková daň I 0 I 364 I 342 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 4. I Výplata čistého podílu I 5 500 000 I 364 I 221 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
Přestože se jedná primárně o snížení té části základního kapitálu, která byla v minulosti zvýšena z vlastních zdrojů ve výši 3 000 000 Kč (v roce 2010), uplatníme osvobození výplaty podle § 19 odst. 1 písm. zf) ZDP.
Účtování v REMUS, s. r. o. – společník
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav finančního majetku I 5 000 000 I 061 I - I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 1. I Pohledávka vůči ROMA I 5 500 000 I 351 I - I I I - výnos nad snížení hodnoty I 3 000 000 I - I 665 I I I - snížení hodnoty finančního majetku I 2 500 000 I - I 061 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 2. I Výplata podílu na ZK I 5 500 000 I 221 I 351 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
Vzniklý výnos u příjemce je od daně osvobozený podle § 19 odst. 1 písm. zf) ZDP, výsledná hodnota finančního majetku činí 2 500 000 Kč.
Varianta příkladu
Pokud bychom přijali předpoklad, že jediným společníkem ROMA, s. r. o., je fyzická osoba, pan Remus, bylo by řešení odlišné:
Účtování v ROMA, s. r. o.
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav základního kapitálu I 8 000 000 I - I 411 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 1. I Rozhodnutí valné hromady o snížení ZK I 5 500 000 I 419 I 364 I I I - závazek vůči panu Remusovi I I I I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 2. I Zápis snížení ZK do obchodního I 5 500 000 I 411 I 419 I I I rejstříku I I I I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 3. I Srážková daň I 450 000 I 364 I 342 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 4. I Výplata čistého podílu I 5 050 000 I 364 I 221 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
Primárně se jedná o snížení části základního kapitálu ve výši 3 000 000 Kč, která byla zvýšena z vlastních zdrojů v roce 2010. Uplatníme proto srážkovou daň, nikoliv osvobození výplaty podle § 19 odst. 1 písm. zf) ZDP, neboť pan Remus nesplňuje podmínky mateřské společnosti.
Účtování u pana Remuse, účetní jednotky – společníka
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav finančního majetku I 5 000 000 I 061 I - I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 1. I Pohledávka vůči ROMA I 5 050 000 I 351 I - I I I - čistý výnos nad snížení hodnoty I 2 550 000 I - I 665 I I I - snížení hodnoty finančního majetku I 2 500 000 I - I 061 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 2. I Výplata podílu na ZK I 5 050 000 I 221 I 351 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
Vzniklý výnos u příjemce je zdaněný srážkovou daní a nebude zahrnován do základu daně ani do daňového přiznání fyzické osoby. Stejným způsobem by se postupovalo u fyzické osoby, která není účetní jednotkou, i v jejím případě by došlo ke snížení nabývací ceny podílu na 2 500 000 Kč.
 
Snížení základního kapitálu na úhradu ztráty
Pokud valná hromada rozhodne o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty, jedná se pouze o přesuny v rámci jednotlivých složek vlastního kapitálu bez dalších daňových dopadů.
Příklad
Snížení základního kapitálu na úhradu ztráty
Společnost REMUS, s. r. o., je jediným zakladatelem společnosti ROMA, s. r. o. ROMA, s. r. o., vznikla peněžním vkladem do základního kapitálu ve výši 8 000 000 Kč.
V roce 2016 se z titulu vzniku kumulovaných účetních ztrát minulých let ve výši 6 000 000 Kč REMUS rozhodla snížit základní
kapitál
ROMA na hodnotu 2 000 000 Kč s tím, že částka 6 000 000 Kč bude určena na úhradu ztráty. REMUS měla z titulu vzniku ztráty vytvořenou opravnou položku ve výši 50%.
Účtování v ROMA, s. r. o.
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav základního kapitálu I 8 000 000 I - I 411 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav ztráty minulých let I 6 000 000 I 429 I - I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 1. I Snížení ZK na úhradu ztráty I 6 000 000 I 419 I 429 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 2. I Zápis snížení ZK do obchodního I 6 000 000 I 411 I 419 I I I rejstříku I I I I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
Účtování v REMUS, s. r. o. – společník
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav finančního majetku I 8 000 000 I 061 I - I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Opravná položka k finančnímu majetku I 4 000 000 I - I 096 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
O snížení základního kapitálu na úhradu ztráty se u společníka REMUS, s. r. o., neúčtuje, nedojde z tohoto důvodu ani ke změně výše opravné položky, neboť se nejedná o změnu hodnoty ROMA, ale jen o přesun v rámci složek vlastního kapitálu.
 
Snížení základního kapitálu prominutím povinnosti splatit upsaný nesplacený vklad
Jedná se o poměrně netradiční, nicméně možný způsob snížení původně upsaného a do obchodního rejstříku zapsaného, nikoliv však splaceného podílu na základním kapitálu některého ze společníků. Musíme však počítat s následnou úpravou podílů jednotlivých společníků na základním kapitálu.
Příklad
Snížení základního kapitálu prominutím povinnosti splatit upsaný vklad
Společnost ROMA je založena třemi společníky (jedná se ve všech případech o s. r. o.) s následujícími vklady, podíly na základním kapitálu a splacenými částmi v Kč:
 I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I 
Společníci
I
Upsaný vklad
I
Výše podílu
I
Splacený vklad
I
Nesplacený
I I I I I I
vklad
I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I Cesar I 500 000 I 50% I 500 000 I 0 I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I Nero I 250 000 I 25% I 200 000 I 50 000 I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I Cicero I 250 000 I 25% I 100 000 I 150 000 I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I
Celkem
I
1 000 000
I
100%
I
800 000
I
200 000
I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I
Z výše uvedeného vyplývají následující zůstatky na účtech ROMA v Kč:
 411-Základní 
kapitál
1 000 000 353-Pohledávky za upsaný základní
kapitál
200 000
Valná hromada se rozhodla problém nesplacených vkladů řešit snížením základního kapitálu o nesplacené části ve výši 200 000 Kč s tím, že dojde nejen ke snížení základního kapitálu, ale také ke změně podílů na základním kapitálu jednotlivých společníků.
Účtování v ROMA, s. r. o.
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav základního kapitálu I 1 000 000 I - I 411 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav pohledávek I 200 000 I 353 I - I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 1. I Rozhodnutí valné hromady o snížení ZK I 200 000 I 419 I 353 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 2. I Zápis snížení ZK do obchodního I 200 000 I 411 I 419 I I I rejstříku I I I I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
Výsledná tabulka podílů
 I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I 
Společníci
I
Vklad po
I
Výše podílu
I
Splacený vklad
I
Nesplacený
I I I
snížení
I I I
vklad
I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I Cesar I 500 000 I 62,5% I 500 000 I 0 I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I Nero I 200 000 I 25,0% I 200 000 I 0 I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I Cicero I 100 000 I 12,5% I 100 000 I 0 I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I I
Celkem
I
800 000
I
100,0%
I
800 000
I
0
I I------------I--------------I-------------I----------------I-----------------I
Z výše uvedeného vyplývají následující zůstatky na účtech ROMA v Kč:
 411-Základní 
kapitál
800 000 353-Pohledávky za upsaný základní
kapitál
0
Účtování v Nero, s. r. o.
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav finančního majetku I 250 000 I 062 I - I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav závazků I 50 000 I - I 367 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 1. I Prominutí nesplaceného vkladu I 50 000 I 367 I 062 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
Účtování v Cicero, s. r. o.
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav finančního majetku I 250 000 I 062 I - I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav závazků I 150 000 I - I 367 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 1. I Prominutí nesplaceného vkladu I 150 000 I 367 I 062 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 2. I Přeúčtování I 100 000 I 063 I 062 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
Uvedené účetní operace nemají u žádné ze zúčastněných společností žádné daňové dopady.
 
Snížení základního kapitálu a dalších účtů vlastního kapitálu o uvolněný podíl v s. r. o. vzniklý následkem ukončení účasti společníka v s. r. o. jinak než převodem podílu
S. r. o. již počínaje rokem 2014 nemůže vlastnit vlastní podíly (tj. nelze používat účet 252). V souvislosti s rekodifikací práva došlo k nové úpravě jednostranného ukončení účasti společníka na s. r. o. (§ 202–206 ZOK) a v této souvislosti v některých případech vzniká uvolněný podíl (§ 212 ZOK). S. r. o. je povinna s tímto uvolněným podílem definovaným způsobem naložit, přičemž jedním ze způsobů řešení je snížení základního kapitálu.
Naložení s uvolněným podílem ve vztahu k s. r. o. (§ 215 ZOK)
Bez zbytečného odkladu po vyplacení vypořádacího podílu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne tohoto vyplacení, rozhodne společnost o přechodu uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů, jinak sníží základní
kapitál
o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla. O výběru konkrétního postupu při naložení s uvolněným podílem, který nebylo možné prodat, rozhodne valná hromada. Nesplnění této povinnosti je pod sankcí nařízení likvidace společnosti soudem, a to i bez návrhu.
Příklad
Výpočet a zaúčtování vypořádacího podílu, vznik uvolněného podílu a snížení základního kapitálu o jeho hodnotu
Společnost ROMA, s. r. o., byla založena třemi společníky, fyzickými osobami Cesar, Nero a Cicero, rezidenty ČR, a to shodnými peněžními vklady ve výši 100 000 Kč za každého společníka. Základní
kapitál
společnosti tedy činí 300 000 Kč. Společník, pan Cesar, ukončil svoji účast ve společnosti, a to dohodou všech společníků ke dni 15.7.2016. Ve společenské smlouvě není nijak omezena převoditelnost podílu, ani řešen výpočet vypořádacího podílu, stejně tak není řešen ani způsob a datum výplaty vypořádacího podílu.
Další důležité údaje:
Nabývací cena podílu společníka, pana Cesara, činí 150 000 Kč, kromě základního vkladu 100 000 Kč, poskytl ještě příplatek mimo základní
kapitál
v hodnotě 50 000 Kč.
Náklady účelně vynaložené na prodej podílu činí 50 000 Kč.
Přiměřená cena za prodej podílu byla stanovena v rozpětí 2 000 000 až 2 500 000 Kč.
Společník, pan Cesar, dluží společnosti náhradu škody ve výši 30 000 Kč.
Řešení:
Vyjděme z předpokladu, že k 15.7.2016 byla sestavena mezitímní účetní závěrka, ze které vyplynula výše vlastního kapitálu 4 950 000 Kč. Podíl odcházejícího společníka, pana Cesara, tedy činí jednu třetinu vlastního kapitálu, tj. 1 650 000 Kč. Rozhodnutím valné hromady byl o výši vypořádacího podílu snížen vlastní
kapitál
společnosti.
Účtování ve společnosti ROMA, s. r. o.
 I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I I Počáteční stav základního kapitálu I 300 000 I - I 411 I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I I Počáteční stav nerozděleného zisku I 5 000 000 I - I 428 I I I minulých let I I I I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I I Příplatek od společníka Cesara I 50 000 I - I 413 I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I I Pohledávka z titulu náhrady škody I 30 000 I 355 I - I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I 1. I Započtení pohledávky z náhrady škody I 30 000 I 378 I 355 I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I 2. I Srážková daň z vypořádacího podílu I 225 000 I 378 I 342 I I I (1 650 000 - 150 000) x 0,15 = 225 000 I I I I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I 3. I Výplata čistého podílu I 1 395 000 I 378 I 221 I I I 1 650 000 - 225 000 - 30 000 = 1 395 000 I I I I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I 4. I Odvod srážkové daně I 225 000 I 342 I 221 I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I 5. I Snížení základního kapitálu o podíl I 100 000 I 411 I 378 I I I Cesara I I I I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I 6. I Snížení hodnoty příplatku společníka I 50 000 I 413 I 378 I I I Cesara I I I I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I I 7. I Snížení nerozděleného zisku minulých let I 1 500 000 I 428 I 378 I I----I------------------------------------------I-------------I-------I------I
ROMA má nyní dva společníky – fyzické osoby pana Nera a Cicera, přičemž nabývací ceny podílů společníků jsou stále stejné – tedy následující:
 Nero     podíl původní 100 000 Kč, 50%  na ZK, Cicero   podíl původní 100 000 Kč, 50%  na ZK. 
Z pohledu odcházejícího společníka pana Cesara je příjem z vypořádacího podílu z hlediska daně z příjmů příjmem nezahrnovaným do daňového přiznání, neboť se jedná o příjem zdaněný srážkovou daní. Výdaj vzniklý ze zúčtování nabývací ceny podílu je daňově neúčinný z důvodu § 25 odst. 1 písm. i) ZDP.
 
Snížení základního kapitálu o hodnotu nakoupených vlastních akcií
Akciová společnost může na základě § 301 ZOK sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs, a jen pokud:
a)
se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada,
b)
nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní
kapitál
zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, a
c)
společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 ZOK vyžadováno.
ZOK dále stanoví další právní podmínky držby a naložení s vlastními akciemi. O nabyté vlastní akcie je možné snížit základní
kapitál
. Je velmi pravděpodobné, že nabývací (kupní) cena vlastních akcií bude odlišná od jmenovité hodnoty akcií. Tento rozdíl, který při následném snížení základního kapitálu vznikne, vyúčtujeme proti vlastnímu kapitálu.
Příklad
Snížení základního kapitálu o hodnotu vlastních akcií
ROMA, a.s., se základním kapitálem ve výši 8 000 000 Kč rozhodla na valné hromadě vykoupit akcie ve výši 10% základního kapitálu (tj. 800 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč). Vlastní akcie je možné na trhu nabýt za 560 Kč za jednu akcii). O hodnotu nabytých vlastních akcií ve jmenovité hodnotě 800 000 Kč a kupní ceně 448 000 Kč se valná hromada rozhodla snížit základní
kapitál
.
Účtování v ROMA, a.s.
 I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 
Č.
I
Text
I
Částka v Kč
I
MD
I
D
I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Počáteční stav základního kapitálu I 8 000 000 I - I 411 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 1. I Nákup vlastních akcií I 448 000 I 252 I 379 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 2. I Úhrada závazku I 448 000 I 379 I 221 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 3. I Rozhodnutí valné hromady o snížení ZK I 800 000 I 419 I - I I I - kupní cena akcií I 448 000 I - I 252 I I I - rozdíl mezi kupní cenou a I 352 000 I - I 428 1 I I I jmenovitou hodnotou I I I I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I 4. I Zápis snížení ZK do obchodního I 800 000 I 411 I 419 I I I rejstříku I I I I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I I I Konečný stav základního kapitálu I 7 200 000 I - I 411 I I----I---------------------------------------I-------------I--------I--------I
Vysvětlivky:
1 Nebo jiný účet vlastního kapitálu.