Silniční daň u zemědělských podnikatelů

Vydáno: 17 minut čtení

S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně, protože v průběhu ledna 2017 bude nutné podat daňové přiznání k této dani za rok 2016. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu této daně a upozorněme na některá specifika, která se týkají zemědělských podnikatelů.

Silniční daň u zemědělských podnikatelů
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Nejdříve uveďme, že silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“). Zákon o dani silniční je nejstabilnějším daňovým zákonem naší daňové soustavy, navíc je možné konstatovat, že většina z 21 novel tohoto zákona nebyla z pohledu úpravy této daně nijak zásadní. Poslední novela ZDS je až z roku 2014 a jednalo se pouze o drobnou novelu.
Dalším důležitým předpisem v této oblasti je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), a jeho prováděcí předpisy.
 
PŘEDMĚT DANĚ
Základní a nejdůležitější úpravou je vymezení předmětu daně. Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla:
-
registrovaná v ČR,
-
provozovaná v ČR,
-
používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s určitým omezením pro veřejně prospěšné poplatníky) nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
Silniční vozidla
jsou vymezena v § 2 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. a jedná se o motorová nebo nemotorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy.
Dále zákon č. 56/2001 Sb. vymezuje
zvláštní vozidla,
kterými jsou vozidla vyrobená k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, která mohou být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schválena. Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:
-
zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla,
-
pracovní stroje samojízdné,
-
pracovní stroje přípojné,
-
nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou,
-
vozíky pro invalidy s motorickým pohonem se stanovenými technickými parametry.
Zvláštním vozidlem se rozumí i mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, ve kterých je zabudován spalovací motor.
Protože zvláštní vozidla mají speciální význam právě k problematice zemědělství, je jejich vymezení uvedeno šířeji.
Silniční vozidla a zvláštní vozidla se rozdělují do základních kategorií L, M, N, O, S, T a R. Rozdělení silničních vozidel a zvláštních vozidel do kategorií, další členění jednotlivých kategorií a jejich technický popis a způsob zařazení vozidel do kategorií stanoví prováděcí právní předpis, tedy zejména vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem daně jsou pouze silniční motorová vozidla, nikoli nemotorová, ovšem s výjimkou přípojných vozidel. Přípojná vozidla patří mezi nemotorová, ale jsou výslovně zahrnuta do základu daně. Ostatní nemotorová vozidla předmětem daně nejsou.
Registrovaná vozidla v ČR
jsou taková, kterým je přidělena
registrační značka
obecním úřadem obce s rozšířenou působností, který vede
registr silničních vozidel.
Blíže viz zejména § 4 zákona č. 56/2001 Sb.
Provozovaná vozidla v ČR
jsou taková, která využívají pozemní komunikace v ČR. Pokud tedy území ČR opustí, přestávají být předmětem daně.
Co se týká třetí podmínky, v případě
poplatníků právnických osob
je stanovena pouze podmínka, že právnická osoba toto vozidlo používá. To by platilo i v případě, pokud by vozidlo bylo používáno např. v souvislosti s příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, nebo jsou od této daně osvobozeny nebo jsou zdaňovány srážkovou daní.
V případě poplatníků
fyzických osob
musí být toto vozidlo používáno k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, tedy příjmy podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Je ale nutné doplnit, že není důležité a podstatné, zda je vozidlo zahrnuto v obchodním majetku či nikoliv, rozhodující je to, zda je odpovídajícím způsobem používáno. To znamená, že pokud bude vozidlo součástí obchodního majetku, ale k podnikání nebo v souvislosti s ním používáno nebude, potom předmětem daně silniční toto vozidlo, až na výjimky uvedené dále v textu, nebude. Není to tedy tak, že vozidlo, které je součástí obchodního majetku, je automaticky předmětem silniční daně.
Příklad
Zemědělský podnikatel využívá v rámci své podnikatelské činnosti lehký nákladní automobil s největší povolenou hmotností 1,5 tuny, který má zahrnutý do svého obchodního majetku. Tento automobil je využíván pouze pro sezónní práce, tedy v období březen až říjen.
Znamená to tedy, že i přes zahrnutí do obchodního majetku tento automobil nebude předmětem daně v měsících leden, únor, listopad a prosinec.
Je tedy zřejmé, že může nastat situace, že silniční vozidlo je předmětem daně pouze v některých měsících příslušného kalendářního roku. Ovšem skutečnost, že silniční vozidlo zahrnuté do obchodního majetku poplatníka není v některých kalendářních měsících předmětem silniční daně, musí být poplatník schopen prokázat. Daňové předpisy nestanoví konkrétní formu tohoto prokázání, záleží tedy na poplatníkovi, jaký důkazní prostředek zvolí. Zřejmě optimálním důkazním prostředkem bude evidence provozu silničního vozidla, která může být vedena různými způsoby, kromě obligátní knihy jízd může být využit také tachograf nebo výpis z elektronického záznamníku GPS, případně i jiné způsoby vedení této evidence.
Příklad
Fyzická osoba podnikající v zemědělství má tři silniční motorová vozidla. První lehký nákladní automobil používá v souvislosti s dosahováním příjmů ze zemědělské výroby, druhé vozidlo, kterým je osobní automobil SUV, používá pouze ke svým soukromým účelům. Kromě podnikání v zemědělské výrobě tato fyzická osoba také pronajímá několik bytů, tyto byty nemá zahrnuty v obchodním majetku a pouze pro tyto účely používá třetí vozidlo, kterým je dodávkový automobil.
Předmětem silniční daně je pouze nákladní automobil, který je používán v souvislosti s činností, z níž plynou příjmy podle § 7 ZDP, tedy k zemědělské výrobě. Tato podmínka není splněna u druhého vozidla používaného pouze k soukromým účelům, ani u třetího vozidla, které je používáno k činnosti, ze které plynou příjmy podle § 9 ZDP.
Vždy, tedy bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání či nikoli, jsou předmětem daně
vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů
a registrovaná v ČR. Celkem logicky ani není stanoveno, že tato vozidla musí být provozována v ČR, protože tato vozidla jsou předmětem daně i tehdy, pokud vůbec provozována nejsou.
Je ale nutné doplnit, že § 6 odst. 9 a 10 ZDS stanoví podmínky, za kterých se
snižuje sazba daně o 100%
u nákladních automobilů včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, a o 48% u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun. V případě právnických osob se ale toto snížení opět týká pouze veřejně prospěšných poplatníků a v případě fyzických osob se musí jednat o situaci, že tato vozidla jsou používána pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou neplynou příjmy ze samostatné činnosti.
Příklad
S. r. o. podnikající v zemědělské výrobě má ve svém obchodním majetku zahrnut nákladní automobil určený výlučně k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností 12,5 tuny. Tento automobil je používán pouze v rámci sklizně v období červenec až září ke svozu sklizené produkce, v ostatních měsících používán není.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určené výlučně k přepravě nákladů, je toto vozidlo předmětem daně po celý rok, tedy i v měsících, kdy používáno k podnikání není.
Z pohledu zemědělského podnikání je potom významný § 2 odst. 4 ZDS, který z předmětu daně vyjímá
zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla.
V praxi se bude jednat o velmi častou situaci, kdy budou v souvislosti s dosahováním příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla. Tato vozidla patří do kategorie zvláštních vozidel, z pohledu silniční daně ale nebudou mít žádný dopad, nebudou ani uváděna do daňového přiznání.
Příklad
Zemědělský podnikatel pořídil při zahájení své podnikatelské činnosti dva kolové traktory a jeden pásový traktor, dále pořídil dva přívěsy za tato vozidla.
Všechna tato vozidla jsou vyjmuta z předmětu daně, silniční daň se proto za tato vozidla neplatí, a to jak za traktory, tak ani za oba přívěsy.
Předmětem daně nejsou ani další vozidla, která zákon č. 56/2001 Sb. vymezuje jako zvláštní. Z pohledu zemědělského podnikání se bude jednat zejména o
pracovní stroje samojízdné a pracovní stroje přípojné.
Příklad
Zemědělský podnikatel pořídil samojízdnou sklízecí mlátičku PALESSE GS14 ke sklizni obilnin a dalších plodin. Jedná se o vozidlo, které patří do kategorie samojízdných pracovních strojů a tedy mezi zvláštní vozidla.
Toto vozidlo tak nebude předmětem silniční daně, zvláštní vozidla jsou v souladu s § 2 odst. 4 ZDS z předmětu daně vyjmuta.
 
POPLATNÍK DANĚ
Další důležitou úpravou je vymezení poplatníka silniční daně, příslušná úprava je obsažena v § 4 ZDS. Poplatníkem
je zejména ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla. Provozovatelem silničního vozidla je osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba. Provozovatel je v technickém průkazu vozidla a v registru vozidel uveden tehdy, když vozidlo neprovozuje jeho vlastník pro svou činnost nebo v souvislosti s ní, ale provozuje je pro svou činnost nebo v souvislosti s ní jiná fyzická nebo právnická osoba, která je k tomu vlastníkem zmocněna.
Příklad
Zemědělský podnikatel je vlastníkem osobního automobilu, který využívá ke své podnikatelské činnosti. Současně je v technickém průkazu vozidla uveden jako provozovatel tohoto vozidla.
V tomto případě je zcela zřejmé, že tento podnikatel je poplatníkem silniční daně.
Je důležité zdůraznit, že poplatníkem může být i spolupracující osoba zemědělského podnikatele, tyto osoby se také považují za osoby vykonávající samostatnou činnost podle § 7 ZDP. Silniční vozidla využívaná těmito osobami při výkonu jejich činnosti jako spolupracující osoby jsou tak potom také předmětem silniční daně s tím, že poplatníkem opět bude nejčastěji provozovatel vozidla.
Dalším případem, který se často vyskytuje v praxi, je užívání silničního vozidla na základě finančního leasingu. V tomto případě leasingový nájemce není vlastníkem vozidla, ale zpravidla bývá uveden v technickém průkazu vozidla právě jako jeho provozovatel. Pokud tomu tak je, je leasingový nájemce poplatníkem daně, v případě, že tomu tak není, je poplatníkem daně leasingová společnost, která je vlastníkem vozidla a je takto zapsaná v technickém průkazu.
Jinak je tomu ale v případě operativního leasingu, kdy nájemce není zapisován do technického průkazu ani do registru vozidel jako provozovatel vozidla. Proto nájemce při operativním leasingu silničního vozidla nemůže být poplatníkem silniční daně.
Příklad
S. r. o. podnikající v zemědělské a lesnické výrobě užívá na základě smlouvy o finančním leasingu nákladní automobil – tahač dřeva Scania R 580. Po dobu trvání smlouvy o finančním leasingu je vlastníkem tahače zapsaným v technickém průkazu leasingová společnost a s. r. o. je zapsána jako provozovatel vozidla.
Poplatníkem daně tak bude v tomto případě s. r. o. jako provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu.
Příklad
Zemědělský podnikatel užívá na základě smlouvy o operativním leasingu lehký nákladní automobil. V technickém průkazu vozidla je zapsán pouze vlastník, tj. leasingová společnost, zemědělský podnikatel jako provozovatel v tomto případě zapsán není.
Znamená to tedy, že poplatníkem silniční daně bude leasingová společnost, nikoliv zemědělský podnikatel jako nájemce vozidla.
Obdobná situace jako v případě operativního nájmu je také u výpůjčky a výprosy. Ani vypůjčitel ani výprosník nebudou poplatníky silniční daně, a to z toho důvodu, že nebudou jako provozovatelé vozidla uvedeni v registru vozidel a v technickém průkazu příslušného vozidla.
Pokud je zemědělský podnikatel na základě výše uvedeného poplatníkem silniční daně, je nutné dále správně stanovit základ daně a sazbu daně.
Způsob stanovení základu daně
se liší podle toho, zda se jedná o osobní automobily, návěsy, anebo o ostatní vozidla.
-
U
osobních automobilů
je základem daně zdvihový objem motoru v cm3.
-
U
návěsů
je základem daně součet největších povolených hmotností na nápravy (povolené zatížení náprav) v tunách a počet náprav.
-
U
ostatních vozidel
je základem daně největší povolená hmotnost (celková hmotnost vozidla) v tunách a počet náprav. Jedná se zejména o autobusy, nákladní automobily, přívěsy, tahače atd.
Potřebné údaje se vždy zjistí z technického průkazu vozidla. Základ daně se stanoví
za každé vozidlo samostatně,
tedy např. zvlášť za silniční motorové vozidlo a zvlášť za jeho přípojné vozidlo.
 
SAZBY DANĚ
Sazby daně
jsou stanoveny jako roční. Pro osobní automobily se pohybují od 1 200 Kč do 4 200 Kč a u návěsů a ostatních silničních vozidel se pohybují od 1 800 Kč do 50 400 Kč, příslušná úprava je obsažena v § 6 odst. 1 a 2 ZDS.
Úprava § 6 ZDS potom vymezuje okolnosti, za kterých dochází ke
zvyšování
nebo
snižování sazby daně.
Nejčastějším případem snížení sazby daně je délka doby od první registrace vozidla. Sazba daně se u všech vozidel snižuje
o 48% po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace, o 40% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.
Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících. Možnost tohoto snížení daně se týká všech vozidel bez dalších podmínek. Je tedy zřejmé, že významné bude
prokázat datum první registrace,
protože od tohoto data se pak odvozuje výše příslušného snížení sazby daně. Tento údaj bude součástí technického průkazu, či přesněji osvědčení o registraci vozidla.
Příklad
Zemědělský podnikatel pořídil osobní automobil o objemu motoru 1 998 cm3, tedy s roční sazbou 3 000 Kč, v říjnu 2016, jednalo se současně o první registraci tohoto vozidla.
V roce 2016 bude možné uplatnit snížení sazby daně o 48%, dosud neuplynulo 36 měsíců od data první registrace. Sazba daně bude tedy činit 1 560 Kč. Stejně bude postupováno i v roce 2017 a 2018. Od října 2019 bude snížení sazby daně činit 40%.
Dalším případem snížení sazby daně je snížení z titulu
používání vozidla pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě
podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu. Podmínkou je, že poplatníkem daně je osoba provozující zemědělskou výrobu. Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu zahrnují přípravu polí, setí a sázení, pěstování a hnojení kultur, postřik kultur včetně leteckého, ochranu proti škůdcům v zemědělství, ořezávání ovocných stromů a vinné révy, přesazování a jednocení plodin, sklizeň, pronájem zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu s obsluhou, udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu a provozování zemědělských zavlažovacích systémů.
V případě těchto vozidel se sazba daně snižuje o 25%.
Je potřeba upozornit, že zemědělský podnikatel má právo zvolit, jaký postup při snížení daně využije,
pokud by se jednalo o vozidlo, u kterého by bylo možné uplatnit slevy obě. Z úpravy § 6 odst. 6 ZDS totiž vyplývá, že obě snížení sazeb daně nelze využít současně.
Příklad
Zemědělský podnikatel používá ke své činnosti v rostlinné výrobě speciální nákladní automobil s úpravou pro používání výměnných nástaveb a přepravu kontejnerů. Tento nákladní automobil byl pořízen v dubnu 2013.
Podnikatel se může rozhodnout, jaké snížení sazby daně uplatní. Pokud využije snížení z titulu používání vozidla pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě, bude snížení sazby daně činit 25%. Pokud ale využije snížení v závislosti na době od první registrace, bude toto snížení činit 40%, protože od první registrace uplynulo více než 36 měsíců, ale méně než 72 měsíců. Druhá varianta je tak pro poplatníka výhodnější.
Zmínit je nutné ještě případ
zvýšení sazby daně, a to o 25%
u vozidel, která byla zaregistrována poprvé v ČR do 31.12.1989. Toto zvýšení se týká všech vozidel bez výjimky, osobních i nákladních.
Příklad
Zemědělský podnikatel vlastní přívěs za nákladní automobil, datum první registrace byl 10.5.1988. Přívěs má dvě nápravy a má největší povolenou hmotnost 3 tuny.
Roční sazba daně činí 3 600 Kč, z titulu první registrace do konce roku 1989 se sazba zvyšuje o 25%, tj. na 4 500 Kč ročně.
Samotná daň se hradí
formou záloh na daň,
které jsou splatné do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a do 15. 12. Záloha se vypočte jako součin 1/12 roční sazby daně za každý měsíc, ve kterém daňová povinnost vznikla, trvala nebo zanikla. Příslušné kalendářní měsíce se posuzují za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí s výjimkou zálohy k 15. 12., kdy to jsou měsíce říjen a listopad.
Zdaňovacím obdobím
je kalendářní rok, tedy vždy období od 1. 1. do 31. 12.
Daňové přiznání
podává poplatník, kterému v příslušném zdaňovacím období vznikla či trvala daňová povinnost, nejpozději do 31. 1. následujícího roku. Tento termín platí i pro poplatníky, jejichž daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, nebo kteří podléhají auditu.
Daňové přiznání za zdaňovací období kalendářního roku 2016 tak musí být podáno nejpozději do 31.1.2017.