Kupní smlouva a kupní cena

Vydáno: 7 minut čtení

Koupě je bezesporu jeden z nejběžnějších a nejvýznamnějších smluvních typů. Téměř každý den nějakou kupní smlouvu uzavíráme a je také typickým nástrojem podnikatelského světa. Ať již prodáváme či kupujeme zboží, nebo o uzavření smlouvy teprve uvažujeme, je vhodné znát, jaká práva a jaké povinnosti jsou s kupní smlouvou spojené. V následujícím textu si představíme některé základní charakteristiky kupní smlouvy, které se týkají stanovení kupní ceny.

Kupní smlouva a kupní cena
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová
Ph.D.
Základním kamenem pro kupní smlouvu je § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který ji definuje: „
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.“
Není proto nic překvapivého, že jedna ze stran je povinna
platit kupní cenu
a převzít věc (kupující) a druhá naopak
věc poskytnout, a tím převést vlastnické právo
(prodávající). Povinnosti zaplatit kupní cenu ze