Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a zdravotní pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Pro společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným (a komanditisty komanditní společnosti) platí ve zdravotním pojištění obecná pravidla pro účast na zdravotním pojištění. Pokud jsou těmto osobám zúčtovány příjmy zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), považují se z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance, a to bez ohledu na charakter tohoto příjmu – příjem za práci pro společnost na základě pracovněprávního vztahu nebo i bez něj, funkční požitek apod.

Společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Tyto osoby představují ve zdravotním pojištění zcela specifickou skupinu, kdy jednatelé a společníci s. r. o. mají jisté zvláštnosti v tom smyslu, že například:
-
mohou mít sjednán pracovněprávní vztah se společností (podmínky platné u dohod jsou popsány v dalším textu),
-
nemusí mít se společností tento vztah uzavřen, nicméně jim mohou být za práci vykonanou pro společnost vypláceny odměny (příjem), které zdaněním podle § 6 ZDP, tak z pohledu zdravotního pojištění (bez ohledu na jejich výši) zajistí v daném měsíci účast na zdravotním pojištění,
-
mohou být ve zdravotním pojištění jako OSVČ s pravidelným měsíčním placením záloh podle zákona apod.
Každá z těchto variant (stejně jako registrace v kategorii osob, za které platí pojistné stát) řeší v příslušném kalendářním měsíci pojistný vztah jednatele nebo společníka s. r. o. vůči zdravotní pojišťovně, u které je tato osoba pojištěna.
 
SPOLEČNÍCI A JEDNATELÉ DO 31.12.2007
Ustanovení § 5 písm. a) bod 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění platném do 31.12.2007, určovalo podmínky, za kterých se pro účely zdravotního pojištění považovaly uvedené osoby za zaměstnance v pracovním poměru. Tuto podmínku splňovali společníci a jednatelé s. r. o. (a komanditisté komanditní společnosti), jestliže nebyli v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávali pro ni práci, za kterou byli touto společností odměňováni. Nutnou podmínkou byla skutečnost, že zúčtovaný příjem musel svojí výší zakládat účast na nemocenském pojištění. Touto rozhodnou částkou bylo 400 Kč. To znamená, že byl-li společníkovi nebo jednateli s. r. o. zúčtován za rozhodné období kalendářního měsíce příjem alespoň 400 Kč, považovala se taková osoba ve zdravotním pojištění v příslušném kalendářním měsíci za zaměstnance, a to se všemi právy a povinnostmi, které z této skutečnosti vyplývaly (přihlášení této osoby u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance, případné respektování povinnosti odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu aj.). Tyto podmínky však platily do 31.12.2007.
 
SPOLEČNÍCI A JEDNATELÉ OD 1.1.2008
S účinností od 1.1.2008 (tedy i v roce 2017) nejsou tyto osoby vyjmenovány mezi výjimkami, tedy mezi osobami, které se ve zdravotním pojištění nepovažují za zaměstnance. Jelikož je vyměřovacím základem pro placení pojistného úhrn příjmů ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů dani nepodléhajících nebo od daně osvobozených, případně s výjimkou příjmů taxativně vyjmenovaných v § 3 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“), jsou příjmy ze závislé činnosti i příjmy těchto osob, tedy včetně povinnosti zaměstnavatele (s. r. o.) platit pojistné na zdravotní pojištění. Hranice příjmu například ve výši 2 500 Kč nehraje v tomto případě roli, tato „rozhodná“ částka se týká pouze osob – zaměstnanců vyjmenovaných v § 5 písm. a) v bodech 4 až 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se například jedná o zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti (viz dále).
 
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH NENÍ SJEDNÁN
V rámci kalendářního měsíce přicházejí ve zdravotním pojištění z hlediska výše příjmu společníka nebo jednatele s. r. o. v úvahu následující alternativy:
1)
Zúčtovaný příjem je nižší než 11 000 Kč
– v tomto případě musí s. r. o. dbát na skutečnost, zda se na tuto osobu vztahuje povinnost odvodu pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu.
a)
minimální vyměřovací základ nemusí být dodržen (§ 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb.):
-
s. r. o. odvede pojistné ze skutečné výše zúčtovaného příjmu bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu,
-
pojistné se odvede ze skutečné výše příjmu také v případě, kdy je společník nebo jednatel s. r. o. současně OSVČ a platí v roce 2017 měsíční zálohy nejméně v částce 1 906 Kč, což doloží čestným prohlášením;
b)
minimální vyměřovací základ musí být dodržen (§ 3 odst. 4 a 6 zákona č. 592/1992 Sb.):
-
s. r. o. zabezpečí v roce 2017 v příslušném měsíci odvod pojistného v částce 1 485 Kč. Pojistné z rozdílu vyměřovacích základů mezi minimální mzdou 11 000 Kč a zúčtovanou odměnou uhradí (prostřednictvím s. r. o.) společník nebo jednatel společnosti. Pouze v případě, kdyby byla výše odměny nižší než minimální mzda zapříčiněná překážkami v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až 209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), přešla by povinnost úhrady celé částky tohoto doplatku na s. r. o.
2)
Zúčtovaný příjem dosahuje nejméně 11 000 Kč
– pojistné se odvádí v souladu se zákonem ve výši 13,5% ze zúčtovaného příjmu.
 
VÝKON PRÁCE PRO SPOLEČNOST NA ZÁKLADĚ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU
V tomto případě se společník nebo jednatel s. r. o. na základě výše uvedeného považují ve zdravotním pojištění za „klasického“ zaměstnance s tím, že:
-
je-li v případě souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností považováno zaměstnání za hlavní zdroj příjmů, nemusejí být v rámci samostatné výdělečné činnosti placeny zálohy na pojistné a pojistné se v podnikání odvádí sazbou 13,5% z 50% skutečných příjmů po odpočtu výdajů za rozhodné období kalendářního roku,
-
nedosahuje-li hrubý příjem zaměstnance částky minimální mzdy 11 000 Kč, uplatní se výše uvedený postup.
Je-li jednatel s. r. o. současně společníkem společnosti, považuje se za započitatelný příjem pro odvod pojistného úhrn příjmů z obou těchto činností.
 
DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
Společník nebo jednatel s. r. o. se stávají ve zdravotním pojištění zaměstnancem tehdy, je-li u dohody o pracovní činnosti zúčtován příjem alespoň 2 500 Kč a u dohody o provedení práce více než 10 000 Kč. V případě více souběžných příjmů platí, že od data 1.1.2015 se ve zdravotním pojištění pro účel vzniku zaměstnání sčítají v rámci rozhodného období kalendářního měsíce příjmy z více dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele.
 
PLNĚNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI
Pokud výší příjmu nebo jeho charakterem vznikne z pohledu zdravotního pojištění zaměstnání, musí zaměstnavatel (s. r. o.) oznámit zdravotní pojišťovně období trvání tohoto zaměstnání prostřednictvím kódů „P“ a „O“ na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele, případně včetně oznámení skutečností rozhodných pro platbu pojistného státem. Pokud zaměstnání netrvá po celý kalednářní měsíc, přihlíží se k poměrné části minimálního vyměřovacího základu podle § 3 odst. 9 písm. a) zákona č. 592/1992 Sb.
 
OSOBY ZE ZAHRANIČÍ
Je-li jednatelem s. r. o. občan ze státu Evropské unie, případně z Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo ze Švýcarska, a je tedy v souladu s koordinačními nařízeními EU č. 883/2004 a 987/2009 osobou výdělečně činnou (zaměstnanou) na území České republiky, je na základě principu jednoho pojištění účasten všech systémů sociálního zabezpečení České republiky, tj. včetně zdravotního pojištění.
Jestliže však má tato osoba současně příjmy ze zaměstnání v některém z výše uvedených států, musí českému zaměstnavateli předložit formulář A1 deklarující skutečnost, že podléhá právním předpisům této země, tedy včetně zdravotního pojištění.
Příklad
Je-li členem statutárního orgánu české s. r. o. občan SRN a tato osoba předloží českému zaměstnavateli již zmíněný formulář A1 vystavený německou stranou, podléhá německý zaměstnanec na základě této skutečnosti zdravotnímu pojištění v Německu. Není-li takový formulář zaměstnavateli doručen, odvádí se pojistné české zdravotní pojišťovně.
Předloží-li občan s trvalým pobytem na území některého z výše uvedených států českému zaměstnavateli (s. r. o.) formulář A1 a zakládají-li příslušné příjmy povinnost placení pojistného podle tamní právní úpravy zdravotního pojištění, vstoupí s. r. o. neprodleně v kontakt se zdravotní pojišťovnou, u které je tento zaměstnanec ve své zemi pojištěn. U příslušné (kontaktní) pobočky se s. r. o. přihlásí k placení pojistného a dále bude vůči této pojišťovně plnit všechny zákonné povinnosti vyplývající z legislativy tohoto státu v oblasti zdravotního pojištění, které s. r. o. jako zaměstnavatel na základě dané skutečnosti podléhá. Alternativně lze řešit otázku placení pojistného i prostřednictvím samotného zaměstnance.
Pokud chce podnikat v České republice osoba ze „třetí země“, tedy mimo státy výše uvedené, nepodléhá režimu koordinačních nařízení EU a z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti jí nevzniká účast v českém systému veřejného zdravotního pojištění. Řešením takové situace je uzavření komerčního zdravotního pojištění. Cizinec ze „třetí země“ může být účasten českého systému pouze po dobu zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky, například jako jednatel s. r. o. s příjmy zdaňovanými podle § 6 ZDP.
 
V ROCE 2017 BEZ MAXIMA
Zákonem č. 500/2012 Sb. došlo ke zrušení maximálního vyměřovacího základu zaměstnance i OSVČ pro rozhodná období let 2013 až 2015. To znamená, že v průběhu těchto tří let neměla být účinná (a v letech 2013 a 2014 ani nebyla) ustanovení řešící maximální vyměřovací základ zaměstnance i OSVČ. Přijetí novely ZDP a dalších zákonů č. 267/2014 Sb. však tuto situaci změnilo. V části jedenácté, novelizující zákon č. 592/1992 Sb., byla kompletně vypuštěna ustanovení o maximálním vyměřovacím základu při placení pojistného na zdravotní pojištění, takže s účinností od 1.1.2015 je ve zdravotním pojištění maximální vyměřovací základ trvale zrušen.
Vyměřovacím základem zaměstnance je tak v roce 2017 úhrn zúčtovaných příjmů, u OSVČ pak 50% příjmů po odpočtu výdajů – v obou případech bez omezení horní hranicí.
 
ZÁVĚR
V souvislosti s placením pojistného si s. r. o. a jejich společníci a jednatelé musejí uvědomit, že pojistné musí být vždy odvedeno alespoň v minimální povinné výši buď zaměstnavatelem nebo samoplátcem (jednatelem nebo společníkem s. r. o. jako fyzickou osobou – podnikatelem) za předpokladu, že plátce není od této povinnosti zákonem osvobozen.
Povinností zaměstnavatele (společnosti) je přihlásit tyto osoby u jejich zdravotní pojišťovny v zákonné osmidenní lhůtě jako zaměstnance, podat za příslušný měsíc Přehled o platbě pojistného a odvádět pojistné podle zákona.