Obchodní majetek použitý pro soukromé účely

Vydáno: 20 minut čtení

V článku se budeme zabývat případy, kdy dojde k použití hmotného majetku zařazeného v obchodním majetku i pro soukromé účely poplatníka. Příklady zaměříme na zemědělského podnikatele.

Obchodní majetek použitý pro soukromé účely
Ing.
Ivan
Macháček
 
VYMEZENÍ OBCHODNÍHO MAJETKU
Do konce roku 2013 byl vymezen pojem „obchodní majetek“ v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník – dále jen „ObchZ“ – zrušen). V § 6 odst. 1 se uvádělo, že obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se rozumí:
-
majetek
(věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty),
-
který patří podnikateli,
-
a slouží nebo je určen k jeho podnikání.
Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se dle téhož ustanovení ObchZ rozuměl veškerý jeho majetek.
Návazně byl do konce roku 2013 vymezen obchodní majetek pro účely daně z příjmů fyzických osob v § 4 odst. 4 ZDP jako souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno nebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů.
S účinností od 1. 1. 2014
byl ObchZ zrušen v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a ani v novém zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen „NOZ“, ani v zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – dále jen „ZOK“ –
již pojem „obchodní majetek“ není použit ani definován.
Pouze
v § 495 NOZ se uvádí, že souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek.
Jmění osoby pak tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů. V § 1011 NOZ je pak uvedeno, že vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. Z toho vyplývá, že v definici majetku je obsažena i podmínka vlastnictví.
Pojem „obchodní majetek“ je s účinností od roku 2014 vymezen již pouze pro daň