Závazné posouzení v daňové oblasti

Vydáno: 32 minut čtení

Od roku 2004 je v české legislativě zaveden zvláštní institut závazného posouzení, jehož podstatou je zákonem stanovená povinnost správce daně (tzv. editační povinnost) posoudit na základě žádosti podané daňovým subjektem zpravidla ještě před vznikem daňové povinnosti daňový dopad určité skutečnosti a vydat o tom rozhodnutí. Nejedná se však o metodický výklad zákona ani o obecně závazné stanovisko k určitému ustanovení, ale v principu se jedná o individuální posouzení daňových dopadů určité situace u konkrétního daňového subjektu, které je ale možné pouze v několika zákonem vymezených případech a za podmínek stanovených příslušným hmotněprávním daňovým zákonem.

Závazné posouzení v daňové oblasti
Ing.
Jiří
Vychopeň
Postup správce daně při řízení o závazném posouzení je upraven v § 132 a 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“).
Podle § 132 odst. 1 DŘ vydá správce daně daňovému subjektu na jeho žádost rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, a to
jen v případech, kdy tak stanoví zákon.
Nikoliv zákonem, ale Pokynem č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní, čj. MF-21968/2015/39 (tento pokyn byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 5/2015), je s účinností od 1.1.2016 stanovena lhůta pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení dle § 132 odst. 1 DŘ za podmínek vymezených ve zvláštním zákoně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, a to v délce
6 měsíců ode dne doručení žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení příslušnému správci daně.
Do konce roku 2015 byla pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení stanovena předcházejícím pokynem č. MF-4 (uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 4/2014) lhůta 3 měsíce.
Případy, ve kterých mohou daňové subjekty v současné době požádat správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, jsou stanoveny těmito zákony:
-
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
-
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a
-
zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
Podle § 132 odst. 2 DŘ výrok rozhodnutí o závazném posouzení obsahuje:
a)
obecné náležitosti rozhodnutí při správě daní podle § 102 odst. 1 DŘ, tj.:
-
označení správce daně, který rozhodnutí vydal,
-
číslo jednací,
-
označení příjemce rozhodnutí,
-
výrok s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodováno,
-
poučení, že proti rozhodnutí nelze podat odvolání (podle § 132 odst. 3 DŘ nelze proti rozhodnutí o závazném posouzení uplatnit žádný opravný prostředek),
-
podpis úřední osoby s uvedením jména a pracovního zařazení a otisk úředního razítka (tuto náležitost lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby),
-
datum, kdy bylo rozhodnutí podepsáno;
b)
časový rozsah závaznosti vydaného rozhodnutí (např. uvedení zdaňovacích období, pro která je rozhodnutí vydáno);
c)
věcný rozsah závaznosti vydaného rozhodnutí.
Podle § 132 odst. 3 DŘ nelze proti rozhodnutí o závazném posouzení uplatnit žádné opravné prostředky.
Rozhodnutí o závazném posouzení vydané správcem daně je podle § 133 DŘ účinné vůči tomu správci daně, který rozhoduje o daňové povinnosti daňového subjektu, na jehož žádost bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno. To platí ale jen za podmínk