Bezúplatné příjmy v roce 2016, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení
Bezúplatné příjmy v roce 2016
Ing.
Zdeněk
Morávek
V následujícím příspěvku bychom dále navázali na problematiku bezúplatných příjmů z pohledu aktuální právní úpravy, jak je vymezena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), které jsme se věnovali již v minulém čísle tohoto periodika (Účetnictví v praxi č. 5/2016, s. 4). V této části se zaměříme zejména na příjmy z dědictví a odkazu a na příjmy z majetkového prospěchu.
DĚDICTVÍ
Častým případem bezúplatného příjmu je také příjem z dědictví a odkazu. Pokud se nejdříve stručně zaměříme na právní úpravu dědického práva, potom konstatujme, že
problematika dědictví je upravena v § 1475 až 1720 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),
v hlavě III. označené jako Dědické právo. Dědické právo představuje právo na pozůstalost nebo na poměrný díl z ní, přičemž pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Pozůstalost připadne dědici, popřípadě se rozdělí mezi více dědiců. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.
Vedle toho je nutné odlišit
odkaz,
kterým se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Odkazovník ale není dědicem.
Co se týká zdanění
těchto příjmů, jenom připomeňme, že zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zrušilo zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a daňový režim dědictví přešel pod daň z příjmů a je tedy upraven ZDP. Výsledkem této nové úpravy je potom
absolutní osvobození příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu,
a to jak v případě fyzických osob - viz ustanovení § 4a písm. a) ZDP, tak i v případě právnických osob - viz § 19b odst. 1 písm. a) ZDP.
Příklad
Zemědělský podnikatel zdědil po svém otci nákladní automobil MAN 18.232, který bude dále používat při svém podnikání.
Bez ohledu na další okolnosti se jedná o příjem, který je u zemědělského podnikatele osvobozený od daně, jako takový se nebude uvádět do daňového přiznání a poplatník (dědic) se nebude tímto příjmem nijak dále zabývat.
Osvobození bude uplatněno bez ohledu na další okolnosti,
tj. z jakého majetku zdaněný majetek pochází (obchodní či soukromý) a k jakým účelům bude tento majetek dědicem používán, tj. zejména, zda bude či nebude používán k jeho samostatné činnosti.
Příklad
Zemědělský podnikatel zemřel, dědicem je syn, který zdědí zemědělskou usedlost, kterou otec využíval pro účely svého podnikání. Syn dále pokračovat v podnikání nebude, zemědělskou usedlost chce přestavět na rodinný dům.
I v tomto případě platí, že se jedná o příjem z nabytí dědictví, jedná se proto o příjem osvobozený od daně v souladu s § 4a písm. a) ZDP.
Samozřejmě jiný daňový režim už potom budou mít příjmy z případného prodeje takto nabytého majetku, rozhodující bude charakter tohoto příjmu.
Příklad
Zemědělský podnikatel zemřel, dědicem je syn, který zdědí zásoby v hodnotě 35 000 Kč a osobní automobil v hodnotě 185 000 Kč. Vše bylo součástí obchodního majetku otce jako zůstavitele. Syn po skončení dědického řízení vše prodá.
Nabytí zásob i automobilu představuje příjem osvobozený od daně v souladu s § 4a písm. a) ZDP.
Příjem z prodeje zásob bude příjmem osvobozeným od daně v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) ZDP. V případě prodeje osobního automobilu by zřejmě nebyla splněna lhůta 1 roku mezi nabytím a prodejem tohoto majetku, podmínky pro osvobození dle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP by tak splněny nebyly. Jednalo by se tak o ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP.
Následně je ale nutné vyřešit některé další navazující otázky týkající se dalšího daňového postupu. V prvé řadě to bude
otázka daňového odpisování.
Jak vyplývá z ustanovení § 27 písm. j) ZDP, hmotným majetkem vyloučeným z odpisování je také hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně. Toto vyloučení z odpisování se tak týká pouze darovaného majetku, nikoliv zděděného. Znamená to tedy, že v případě dědiců je možné takto nabytý majetek odpisovat, pokud je používán v souvislosti s dosahováním zdanitelných příjmů. V případě, že zůstavitel již zahájil daňové odpisování, dědic pokračuje v započatém odpisování na základě § 30 odst. 10 písm. a) ZDP.
Je vhodné doplnit, že zákonem č. 267/2014 Sb., který novelizoval ZDP, bylo předmětné ustanovení upraveno tak, že stejná úprava dopadá i na dědice, který je právnickou osobou. Do konce roku 2014 se tato možnost týkala pouze poplatníků fyzických osob, u právnických osob se jednalo o hmotný majetek, který byl vyloučen z odpisování.
Příklad
Pokud bychom se tedy vrátili k předchozímu příkladu, kdy zemědělský podnikatel zdědil po svém otci nákladní automobil MAN 18.232, potom bude-li tento automobil používat pro účely svého zemědělského podnikání, je možné, aby z tohoto majetku uplatňoval daňové odpisy. Pokud by otec tento automobil také před svou smrtí daňově odpisoval, bude syn pokračovat v odpisování ze stejné vstupní ceny a při zachování způsobu odpisování, který uplatňoval otec. Pokud by otec daňové odpisy neuplatňoval, bude stanovena vstupní cena tohoto majetku v souladu s § 29 odst. 1 písm. e) ZDP, tedy cena určená podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí, a bude zahájeno daňové odpisování.
Obdobná situace platí také
v případě zděděných zásob.
I v tomto případě úprava ZDP, konkrétně ustanovení § 25 odst. 1 písm. zq) ZDP do konce roku 2014 z daňových nákladů vylučovalo hodnotu majetku, který se neodpisuje podle ZDP ani podle právních předpisů upravujících účetnictví, který byl nabyt bezúplatně, a tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu. Ovšem od roku 2015 byla tato úprava zúžena pouze na takovýto majetek, který byl nabyt darováním nebo hodnotu bezúplatně přijatých služeb, pokud tento bezúplatný příjem byl od daně osvobozen nebo nebyl zahrnut do jejího předmětu. Znamená to tedy, že zásoby přijaté na základě dědictví nebo odkazu z daňové uznatelnosti již automaticky vyloučeny nejsou, a pokud je dědic použije k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, je možné tyto zásoby uplatnit jako daňový výdaj (náklad).
PŘÍJMY Z MAJETKOVÉHO PROSPĚCHU
Dalším případem bezúplatných příjmů jsou
příjmy z majetkového prospěchu.
Z judikatury Nejvyššího správního soudu ČR (např. sp. zn. 1 Afs 106/2004-57 ze dne 28.4.2005) vyplývá, že majetkovým prospěchem je určitá majetková výhoda, která může spočívat jednak v tom, že se majetek daňového subjektu zvýší či rozmnoží, nebo naopak v tom, že se jeho majetek nezmění a určité majetkové hodnoty ušetří, ač by je jinak měl či musel vynaložit. Obecně potom z daňového hlediska platí, že pokud tento bezúplatný příjem nesplňuje podmínky pro osvobození, jedná se o příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP, pokud se nejedná o příjem podle § 6 až 9 ZDP.
Speciální úpravu stanovuje ZDP pro
majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose.
Z úpravy § 2390 až 2394 NOZ vyplývá, že přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky. Totéž platí o zápůjčce poskytnuté v cenných papírech. Při nepeněžité zápůjčce lze ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu. Znamená to tedy, že úroky při zápůjčce sjednat lze, ale může být i bezúročná.
Jak vyplývá z § 2193 až 2200 NOZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Vypůjčitel nabývá právo věc užívat ujednaným způsobem, a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci. Výpůjčka je tedy vždy zásadně bezplatná.
Z úpravy § 2189 až 2192 potom vyplývá, že přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa. Opět se tedy jedná o bezplatné užívání věci.
Do konce roku 2014
platilo, že předmětem daně nebyl příjem v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce, výprosníka při výprose, a to jak v případě poplatníků fyzických osob [ustanovení § 3 odst. 4 písm. j) ZDP], tak v případě poplatníků právnických osob [§ 18 odst. 2 písm. f) ZDP]. Toto vyjmutí z předmětu daně nestanovilo žádné další podmínky či jiné bližší omezení.
Jak následně konstatovala finanční správa, důsledkem této úpravy bylo vynětí příliš širokého rozsahu bezúplatných příjmů ze zdanění, což mohlo vést k účelovému obcházení daně. Proto byla
od roku 2015
přijata úprava taková, aby tento bezúplatný příjem z titulu majetkového prospěchu dani podléhal. Výsledkem tak je, že od roku 2015 jsou tyto příjmy předmětem daně, a v souladu s § 4a písm. m) ZDP jsou potom
některé z těchto příjmů osvobozeny od daně.
Konkrétně se jedná o příjmy v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti, a pokud:
1)
se jedná o příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
2)
se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
3)
se jedná o příjmy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo
4)
v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.
Tato úprava navazuje na ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) ZDP, které upravuje podmínky, za kterých je osvobozen bezúplatný příjem. Příjem v podobě majetkového prospěchu je osvobozen, pokud se jedná o příjem mezi osobami příbuznými, tj. osobami uvedenými v bodě 1 a 2, dále též, v případě, kdy dochází k plnění obmyšlenému mezi příbuznými, tj. osobami uvedenými v bodě 1 a 2. Stejným způsobem bude posuzován příjem z majetku svěřenského fondu u osoby, která zvýšila majetek tohoto fondu nebo je zakladatel svěřenského fondu a je současně osobou obmyšlenou.
Dle bodu 4 je příjem v podobě majetkového prospěchu osvobozen, pokud za dané zdaňovací období úhrnná výše všech majetkových prospěchů (z bezúročných zápůjček, z výpůjček a z výpros) od téže osoby nepřekročí stanovený limit ve výši 100 000 Kč. Toto ustanovení tedy dopadá na ostatní osoby neuvedené v bodech 1 a 2, tj. na osoby, které nejsou mezi sebou příbuzné, nebo osoby ve společné domácnosti. V tomto případě je nutné porovnat výši takto získaného majetkového prospěchu s limitní částkou 100 000 Kč. Pokud tato částka není překročena, jedná se o příjem, který je osvobozen od daně, pokud je překročena, je celá výše tohoto majetkového prospěchu zdanitelným příjmem v souladu s § 10 odst. 1 písm. n) ZDP.
Dále je nutné doplnit, že se zjišťuje výše tohoto majetkového prospěchu, nikoliv např. výše bezúročné zápůjčky. To samozřejmě s sebou nese problém s oceněním tohoto příjmu, kdy z pohledu ocenění bude nutné postupovat v souladu s § 3 odst. 3 ZDP.
Příklad
Zemědělský podnikatel si na celý rok 2016 vypůjčil od rodičů osobní automobil, který bude používat pro účely svého podnikání.
Na straně zemědělského podnikatele jako vypůjčitele nemá tento majetkový prospěch žádný daňový dopad, jedná se o příjem od příbuzného v linii přímé, a tedy příjem osvobozený od daně na základě § 4a písm. m) bod 1 ZDP.
Příklad
Zemědělský podnikatel si na celý rok 2016 vypůjčil osobní automobil od své družky, se kterou žije ve společné domácnosti již od roku 2001, tento automobil bude využívat pro účely svého podnikání.
Na straně zemědělského podnikatele jako vypůjčitele se bude jednat o příjem osvobozený od daně na základě úpravy § 4a písm. m) bod 2 ZDP.
Příklad
Zemědělský podnikatel si vypůjčil od svého kamaráda sedlovou cisternu a překládací vůz. Tuto techniku bude využívat při svém podnikání.
V tomto případě je nutné zjistit hodnotu takto dosaženého majetkového prospěchu, předpokládejme, že podnikatel zjistil, že pokud by si tuto techniku pronajal, za roční nájem sedlové cisterny zaplatí 120 000 Kč, za roční nájem překládacího vozu 70 000 Kč.
Z daňového hlediska je nutné postupovat v souladu s § 4a písm. m) bod 4 ZDP. Podmínkou pro osvobození je, že úhrn příjmů z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč. V tomto případě se jedná o celkovou částku od jednoho poplatníka ve výši 190 000 Kč, znamená to tedy, že celý příjem z tohoto majetkového prospěchu je příjmem zdanitelným a bude zdaněn jako příjem podle § 7 ZDP, tedy příjem ze samostatné činnosti.
Příklad
Předpokládejme stejné zadání, ale s tím, že sedlovou cisternu si vypůjčil od jednoho kamaráda a překládací vůz od druhého kamaráda.
V tomto případě by bylo postupováno tak, že příjem z majetkového prospěchu z titulu výpůjčky překládacího vozu by byl příjmem osvobozeným od daně, ale příjem z titulu výpůjčky sedlové cisterny by byl v plné výši zdanitelným příjmem v souladu s § 7 ZDP.
Je ale potřeba doplnit, že pokud byla smlouva uzavřena v roce 2014, nemá na poplatníka žádný daňový dopad, bude aplikována úprava, že tento majetkový prospěch není předmětem daně. Z pohledu možného zdanění je tak nutné posuzovat až smlouvy uzavřené od roku 2015.
Příklad
Zemědělský podnikatel zahajoval v roce 2014 podnikání, protože neměl dostatek finančních prostředků, využil nabídky kamaráda na poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 300 000 Kč, kterou bude splácet po 100 000 Kč následující tři roky.
Tato bezúročná zápůjčka nemá ani v roce 2014 ani v následujících letech žádný daňový dopad, smlouva byla uzavřena v roce 2014 a v tomto zdaňovacím období nebyl majetkový prospěch vzniklý z tohoto titulu předmětem daně.
Současně je ale nutné doplnit, že podle opakujících se výkladů ze strany finanční správy platí, že samotná forma smlouvy o výpůjčce nebo výprose nemusí automaticky znamenat, že se jedná o bezúplatný příjem. Tato smlouva může být součástí daleko širších smluvních ujednání v rámci ekonomických vztahů a je vždy nutné zohlednit samotnou ekonomickou podstatu těchto vzájemných vztahů. V souladu s těmito výklady se tak tato úprava nepoužije například u výpůjčky v režimu zajištění závazku převodem práva, kde vypůjčitel nezískává žádný prospěch a tento institut je v prvé řadě využíván k eliminaci rizik na straně věřitele a je srovnatelný se zástavním právem v případě nemovitých věcí. Stejně tak se nepoužije při výpůjčce strojů, zařízení, šablon a forem pro zajištění smluvních dodávek pro půjčitele a dále v případě výpůjček muzejních a galerijních předmětů pro různé expozice u veřejně prospěšných poplatníků.
Příklad
Zemědělský podnikatel si vzal úvěr na nákup zemědělské techniky s tím, že za tento úvěr ručí pořizovaným strojem tak, že vlastnictví stroje převedl na věřitele. Poté sjednal s věřitelem smlouvu o výpůjčce této techniky, aby ji mohl používat a také daňově odpisovat.
V souladu s výše uvedeným tak takto sjednaná výpůjčka v režimu zajištění závazku převodem práva nemá na tohoto podnikatele žádný daňový dopad, protože mu nevzniká žádný majetkový prospěch z titulu této výpůjčky. V daném případě tak není co zdaňovat, nevznikl předmět daně z příjmů.
V případě, že by poplatník, který je fyzickou osobou, dosáhl
příjmu z majetkového prospěchu jiného
než z bezúročné zápůjčky, výpůjčky nebo výprosy, potom je pro další daňový režim rozhodující, že se jedná o bezúplatný příjem, tzn. že pokud by se nejednalo o příjem podle § 6 až 9 ZDP, potom by tento příjem byl zdaňován jako ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP. Samozřejmě i na tyto příjmy jako příjmy bezúplatné by bylo aplikováno případné osvobození podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP, kterému jsme se blíže věnovali v minulé části tohoto příspěvku.
Z pohledu poplatníků fyzických osob je nutné ještě doplnit, že v případě osvobození příjmů jak z dědictví a odkazu, tak z majetkového prospěchu, je nutné vzít v úvahu úpravu § 38v a 38w ZDP. Tato úprava ukládá poplatníkům
oznámit správci daně přijetí příjmu,
který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč. V případě majetkového prospěchu tato situace zřejmě nebude příliš častá, ale v případě dědictví či odkazu se bude vyskytovat relativně často.
Ještě doplňme, že z pohledu majetkového prospěchu se obdobná úprava týká i
poplatníků právnických osob
s tím, že v souladu s § 19b odst. 1 písm. d) ZDP je od daně z příjmů právnických osob osvobozen bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100 000 Kč u:
1)
vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2)
vypůjčitele při výpůjčce a
3)
výprosníka při výprose.
V případě právnických osob je tedy úprava stejná jako v případě fyzických „nepříbuzných“ osob, tj. vždy se bude posuzovat limitní částka 100 000 Kč od téže osoby. V případě jejího překročení bude celý příjem v podobě majetkového prospěchu zdaňován, v opačném případě se bude jednat o příjem osvobozený od daně. V řadě případů opět nebude jednoduché stanovit ocenění tohoto příjmu, postupováno bude v souladu s § 23 odst. 6 ZDP.