Přerušení podnikání a nájmu z hlediska daně z příjmů

Vydáno: 15 minut čtení

V příspěvku si ukážeme daňové řešení přerušení podnikání (nájmu) v případě, že znovuobnovení podnikání (nájmu) uskuteční poplatník daně z příjmů fyzických osob do termínu pro podání daňového přiznání anebo až po termínu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení této činnosti.

Přerušení podnikání a nájmu z hlediska daně z příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
 
POSTUP PŘI PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ
Poplatník daně z příjmů fyzických osob může přerušit své podnikání krátkodobě či dlouhodobě.
Z hlediska daňového je rozhodující, zda je přerušené podnikání obnoveno či neobnoveno do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byla činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přerušena.
Pokud podnikatel znovu zahájí přerušené podnikání do termínu pro podání daňového přiznání, bude postupovat z hlediska sestavení daňového přiznání, jakoby k přerušení podnikání nedošlo.
Pokud však podnikatel přerušené podnikání nezahájí opět do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byla činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, přerušena, bude poplatník postupovat stejným způsobem jako při ukončení podnikání. Stanoví to znění § 23 odst. 8 ZDP, z něhož vyplývá, že úpravu základu daně dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP musí provést i poplatník daně z příjmů fyzických osob, který v průběhu zdaňovacího období přeruší činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) nebo nájem (§ 9 ZDP), a tuto činnost nezahájí opět do termínu pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém byla činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti nebo nájem, přerušena. Povinností fyzické osoby je příslušně upravit výsledek hospodaření (při ve