Zamyšlení nad novelou ČÚS pro podnikatele

Vydáno: 15 minut čtení

S porozuměním jsem se seznámila s transformací směrnice 2013/34/EU do zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), a vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU “). Těšila jsem se na vánoční dárek v podobě úprav Českých účetních standardů a v hlavě si kreslila nové postupy a souvztažnosti. Některé zveřejněné úpravy Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“) mě však překvapily. Cílem článku je úvaha nad některými zveřejněnými postupy a dokumentace autorkou navrženého přístupu.

Zamyšlení nad novelou ČÚS pro podnikatele
doc. Ing.
Hana
Březinová,
CSc.
rektorka SVŠE Znojmo s.r.o., auditorka č. 0968
 
KAM S INVENTARIZAČNÍM PŘEBYTKEM?
VPU nepovažuje za potřebné komentovat v paragrafu „Kapitálové fondy“ položku „Ostatní kapitálové fondy“. Zato § 25 Jiné provozní výnosy nově uvádí:
„Položka „III.3. Jiné provozní výnosy“ obsahuje zejména
přijaté dary
v provozní oblasti, smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek,
inventarizační rozdíly
,
dotace
k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy, pojistná plnění a
mimořádné provozní výnosy
.“ Obdobný text je uveden v § 33 u Ostatních finančních výnosů.
Z uvedeného jsem si odvodila, že se nově vykazuje položka přijatých darů, inventarizačních rozdílů a mimořádných položek ve výkazu zisku a ztráty. Dřívější přístup vykazovat
přijaté dary
ve vlastním kapitálu na účtu 413-Ostatní kapitálové fondy měl svoji logiku v tom, že přijaté aktivum se stává vlastním účetní jednotky, proto se promítá do vlastního kapitálu. Problémem však bylo, že položka vlastního kapitálu zůstávala neměnná i v případě, že bylo darované aktivum již zcizeno. Žádný předpis také nezakazoval vyplatit podíly na zisku ve výši vykázaných ostatních kapitálových fondů. Od 1. ledna 2016 se tedy přijaté dary vykazují jako výnos (provozní, finanční), což ctí logiku, že přírůstek aktiva je výnosem účetní jednotky. Dar je pak zdaňován daní z příjmů [§ 23 odst. 3 písm. a) bod 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Z