Právní úprava DPH v roce 2016

Vydáno: 3 minuty čtení
Právní úprava DPH v roce 2016
Ing.
Pavel
Běhounek
Pro
DPH
i v roce 2016 nadále platí:
-
stejné
sazby daně
jako v roce 2015 - u žádného zboží či služby nedošlo k přeřazení do jiné sazby daně. V případě schválení elektronické evidence tržeb by mělo být schváleno i přeřazení stravovacích služeb (kromě podávání alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21% do prvé snížené sazby daně 15% - tato změna by nabyla účinnosti k datu povinnosti elektronické evidence tržeb u stravovacích služeb, reálně tedy nejdříve k 1.11.2016,
-
limit pro povinnou registraci 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
Hlavní aktuální novinkou, která se týká těch plátců, kteří dosud podávali přiznání k DPH v „papírové“ podobě, je podávat daňová přiznání výhradně elektronicky.
Všichni plátci tak musí podat výhradně elektronicky
(např. odeslat „nepotvrzeně“ z daňového portálu a následně do 5 dnů potvrdit tzv. e-tiskopisem) již daňové přiznání za prosinec 2015, resp. za 4. čtvrtletí roku 2015.
Téměř všech plátců se pochopitelně týká povinnost nově evidovat ty údaje, které jsou nezbytné pro sestavení
kontrolního hlášení
, a povinnost podat kontrolní hlášení (poprvé za leden 2016, popř. u fyzických osob, čtvrtletních plátců, za prvé čtvrtletí 2016, tj. v únoru, popř. v dubnu 2016). Důležitou praktickou pomůckou jsou Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení, které byly zveřejněny v prosinci 2015.
Od 1.1.2016 došlo k poměrně významným změnám u
zdanění dodání stavebních pozemků a staveb
(nové znění § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDPH“). Tyto změny jsou doprovázeny uplatněním DPH u dobrovolně zdaněného převodu pozemku či stavby v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92d ZDPH). Nová úprava byla zapracována do informace GFŘ k uplatnění DPH u nemovitých věcí, která byla v závěru roku 2015 doplněna o pravidla účinná od 1.1.2016. V informaci GFŘ např. vyjádřilo svůj názor na posuzování úkonů či stavebních prací, které z pozemku činí pozemek stavební, jehož převod není osvobozen a je zdaněn základní sazbou daně 21%. V informaci je dále např. vyjádřen názor na posuzování zákonem nevymezeného pojmu „podstatná změna dokončené stavby“ atd.
Dne 13.1.2016 vláda schválila
rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňovaného na základě prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb., a to s účinností od 1.2.2016. Režim přenesení daňové povinnosti se nově uplatní u:
a)
dodání certifikátů elektřiny,
b)
dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2 ZDPH; za obchodníka se pro účely režimu přenesení daňové povinnosti považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem.
Zároveň bude umožněno u vybraného zboží uplatnit režim přenesení, a to i u dodávek pod 100 000 Kč, pokud se tak obě strany písemně domluví.