Odraz novely zákona o účetnictví ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Vydáno: 8 minut čtení

Se změnami, které přináší novela zákona o účetnictví , se dnes již běžně setkáváme v řadě odborných časopisů i na internetu. O poznání méně se ale již hovoří o novelách prováděcích vyhlášek. Proto jsme jako téma tohoto příspěvku zvolili právě novelu vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „VPU“).

Odraz novely zákona o účetnictví ve vyhlášce č. 500/2002 Sb.
Radim
Botek
Ladislav
Čížek,
auditorský tým Rödl & Partner
Novela VPU reaguje na změny v zákonu, a tak samozřejmě mění řadu formulací - například doposud používaný termín „zjednodušený rozsah“ je nahrazen pojmem „zkrácený rozsah“. Jako reakce na řadu úprav prošla úpravou i struktura účetních výkazů. Popišme si ale novinky postupně.
 
NOVINKY STRUČNĚ
Jednou z novinek, kterou považujeme za vhodné zmínit, je zrušení „mimořádných“ nákladů a výnosů. Již řadu let přitom tyto položky nebylo doporučováno příliš používat. Pro účetní by se tak z tohoto pohledu nic měnit nemělo. Je ovšem třeba zdůraznit, že účetní jednotky (dále jen „ÚJ“) se problematiky samostatného vykazování mimořádných výnosů a nákladů tak docela nezbaví. V příloze v účetní závěrce totiž nově budou muset uvádět - slovy VPU:
„výši a povahu výnosů a nákladů, které jsou svým objemem, nebo původem mimořádné“
. Zrušení mimořádných položek tak není absolutní. Toto řešení lze považovat za užitečné. Dojde ke zkrácení výkazu zisku a ztráty a v odůvodněných případech (jako např. při prodeji podniku nebo jeho části) má ÚJ prostor pro komentář v příloze.
Kromě mimořádných položek došlo také ke zrušení zřizovacích výdajů. Výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku, tak stejně jako v pojetí IFRS vždy spadnou přímo do nákladů. Nově také VPU nepožaduje zveřejnění výše odměn vyplacených vedení společnosti. Jde tak zřejmě o reakci na běžnou praxi, kdy tento citlivý údaj většina ÚJ nezveřejňovala.
 
ZMĚNA STAVU A AKTIVACE
Diskuse jak v rámci regulace účetnictví uchopit položku „změna stavu“ se stala jakýmsi evergreenem. Jde o to, zda by položka změna stavu měla představovat úpravu výnosů či spíše úpravu nákladů. Mohlo by se zdát, že jde o jednoduchou otázku. Pro ilustraci, jak je ale tato položka odlišně řešena v různých účetních rámcích, uvádíme jednoduchou srovnávací tabulku.
 I--------------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I I     
Rámec účetního
I
Zvýšení stavu
I
Snížení stavu
I
Předpis
I
Poznámka
I I
výkaznictví
I
zásob
I
zásob
I I I I I
Úprava
I
Úprava
I I I I--------------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I I IFRS I
nákladů (-)
I
nákladů (+)
I IAS 1 I - I I I
dle jejich druhu
I
dle jejich druhu
I I I I--------------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I I České účetní legislativy I
výnosů (+)
I
výnosů (-)
I Příloha č. 2 VPU I Do 31. 12. 2015 I I (doposud) I
samostatný řádek
I
samostatný řádek
I I I I--------------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I I České účetní legislativy I
nákladů (-)
I
nákladů (+)
I Příloha č. 2 VPU I Od 1. 1. 2016 I I (nově) I
samostatný řádek
I
samostatný řádek
I I I I--------------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I I Směrnice 78/660/EHS*) I
výnosů (+)
I
nákladů (+)
I Článek 24 I zrušena směrnicí I I I I I I 2013/43/ES I I--------------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I I Směrnice EU 2013/43/ES I
speciálně neurčuje
I
speciálně neurčuje
I Příloha V. I I I--------------------------I--------------------I--------------------I-------------------I-------------------I Vysvětlivky: *) Tato směrnice upravovala oblast finančního účetnictví v EU do přijetí aktuálně transponované směrnice 2013/43/ES. Známá je také jako tzv. 4. směrnice EU.
Za zvlášť nekoncepční řešení je možné označit způsob úpravy, jak byl popsán v dnes již zrušené tzv. čtvrté směrnici (78/660/EHS), kdy zvýšení stavu zásob představovalo úpravu výnosů a snížení stavu zásob úpravu nákladů. Možná se tak tvůrci původní evropské směrnice poučili a v aktuálně transponované směrnici tuto položku uvádějí bez jednoznačné klasifikace jako výnos či náklad.
Jak je patrné z uvedené tabulky, nově bude změna stavu zásob představovat úpravu nákladů. Tato formulačně jednoduchá změna se v praxi může projevit značnou komplikací. Počínaje účetními softwary v oblasti generování účetních výkazů, přes reportovací balíčky až po různé předdefinované meziroční srovnávací analýzy - to vše bude nutné přenastavit. Jde ale o věcně smysluplnou změnu, kterou je vhodné realizovat, byť už jsme si jistě všichni zvykli zpracovávat i číst výkazy s tím, že „změna stavu“ představuje úpravu výnosů.
Tato změna s sebou nese logicky i úpravu účtové osnovy, kde se nově jak o „změně stavu“ tak o „aktivaci“ bude účtovat ve skupině 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.
Změní se i formální vzhled výkazů. Bez náhrady zmizí řádek 3 - Obchodní marže. Uživatelé účetních výkazů si tak tento zajímavý ukazatel budou muset dopočítat. Pro ilustraci uvádíme začátek současného i nového vzhledu výkazu zisku a ztráty:
Současný vzhled výkazu:
 I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I 
Označ.
I
TEXT
I
Řádek
I
Sledované
I Minulé I I I I I
období
I
období
I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
a
I
b
I
c
I
1
I
2
I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I I. I Tržby za prodej zboží I 1 I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I A. I Náklady vynaložené na prodané zboží I 2 I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
+
I
Obchodní marže
I
3
I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
II.
I
Výkony
I
4
I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I 1. I Tržby za prodej vlastních výrobků a I 5 I I I I I služeb I I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I 2. I Změna stavu zásob vlastní činnosti I 6 I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I 3. I Aktivace I 7 I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
B.
I
Výkonová spotřeba
I
8
I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I
Nový vzhled výkazu:
 I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I 
Označ.
I
TEXT
I
Řádek
I
Sledované
I
Minulé
I I I I I
období
I
období
I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
a
I
b
I
c
I
1
I
2
I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
I.
I
Tržby z prodeje výrobků a služeb
I
1
I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
II.
I
Tržby za prodej zboží
I
2
I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
A.
I
Výkonová spotřeba
I
3
I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I 1. I Náklady vynaložené na prodané zboží I 4 I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I 2. I Spotřeba materiálu a energie I 5 I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I 3. I Služby I I 6 I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
B.
I
Změna stavu zasob vlastní činnosti
I
7
I I I I I
(+/-)
I I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I I
C.
I
Aktivace (-)
I
8
I I I I--------I--------------------------------------I-------I-----------I--------I
 
INFORMACE POVINNĚ UVÁDĚNÉ V PŘÍLOZE V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
V novele VPU je zcela přepracována Hlava IV, která se věnuje obsahovému vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že novela pracuje s jednotlivými kategoriemi ÚJ a podle jejich velikosti jim ukládá různě detailní informační povinnosti. Obecně, tj. bez ohledu na zařazení ÚJ do příslušné kategorie, novela nepožaduje zveřejnění informace o doměrcích splatné daně z příjmů za minulá účetní období či tzv. rozpis rezerv (jejich tvorba, rozpuštění a použití). Přitom právě rozpis rezerv v německém výkaznictví (tzv. Rückstellungsspiegel) je jedním z přehledů, který bývá požadován v tzv. konsolidačních balíčcích, a tak jej řada společností bude muset sestavovat minimálně do konsolidačních balíčků. Tím ale novinky nekončí.
Současné znění VPU v ustanovení § 39 odst. 7 říká:
„Účetní jednotka v příloze též uvede důležité informace týkající se majetku a závazků,
zejména pohledávky a dluhy po lhůtě splatnosti
(...).“
Právě povinnost zveřejnit informaci o výši pohledávek a dluhů po lhůtě splatnosti v novelizovaném znění úplně chybí. Je přitom zajímavé, že podle současného znění VPU, jak je zřejmé z uvedené citace, jsou takové informace považovány za důležité.
Dalším příkladem zajímavé změny mohou být náklady na audit. Současné znění VPU požaduje, aby ÚJ zveřejnily informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období, a to v členění na povinný audit, jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné neauditorské služby. Návrh novelizovaného znění VPU povinnost zveřejnění informací o odměně za audit (a další služby) ukládá pouze tzv. velkým účetním jednotkám. Přitom povinný audit mají vždy i střední účetní jednotky a mohou jej mít povinně i malé a dokonce i mikro účetní jednotky. Návrh novelizovaného znění tak opět obsahuje určitá nekoncepční řešení.