Daňové přiznání fyzické osoby za rok 2015 - shrnutí změn oproti roku 2014

Vydáno: 25 minut čtení

V příspěvku si rozebereme změny vyplývající ze zákona č. 267/2014 Sb. , které se týkají podání daňového přiznání fyzických osob za rok 2015.

Daňové přiznání fyzické osoby za rok 2015 - shrnutí změn oproti roku 2014
Ing.
Ivan
Macháček
Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává dle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Specifické podmínky týkající se daňového přiznání fyzických osob vyplývají z § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Podle tohoto ustanovení
je povinen podat daňové přiznání každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly výši 15 000 Kč
. Do této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Pokud však poplatník vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat daňové přiznání i v případě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč.
UPLATNĚNÍ § 4 odst. 3 ZDP ZA ROK 2015
Na základě bodu 8 článku II přechodných ustanovení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. se nepostupovalo v letech 2013 a 2014 podle § 4 odst. 3 ZDP a osvobození pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP v letech 2013 a 2014 nebylo omezeno žádnou výší dosažených příjmů podle § 6 a dílčích základů daně z příjmů dle § 7 a 9 ZDP.
Za zdaňovací období roku 2015 tomu je však již jinak. V přechodných ustanoveních zákona č. 267/2014 Sb. bod 2 se uvádí, že
pro zdaňovací období roku 2015 se nepoužije bod 8 článku II přechodných ustanovení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Souvisí to s opětovným přiznáním základní slevy na dani na poplatníka starobním důchodcům. Tím se obnovuje pro zdaňovací období roku 2015 aplikace ustanovení § 4 odst. 3 ZDP. V ustanovení § 4 odst. 3 ZDP, ve znění účinném od 1.1.2015, se uvádí, že
osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 8