Legislativní novinky k 17. 11. 2015

Vydáno: 7 minut čtení
Legislativní novinky k 17. 11. 2015
Ing.
Lenka
Froschová,
Tax Consultant, Brantl & Partners, s.r.o.
S novým vydáním měsíčníku bychom rádi čtenářům prezentovali další průřez novinkami, jež v naší praxi nemohly uniknout odbornému drobnohledu. V současné době patří mezi nejvíce skloňované pojmy z oblasti účetní - novela účetních předpisů, a z oblasti daňové - kontrolní hlášení DPH a elektronická evidence tržeb. Zatímco obsah a účinnost novel účetních předpisů jsou již finální, nástroj finanční správy v podobě kontrolního hlášení ještě nedoznal konečné podoby a elektronická evidence tržeb teprve čeká na své 3. čtení v Poslanecké sněmovně. Obsahem následujícího příspěvku je však nastínění jiných aktualit souvisejících především s novelizací dalších daňových předpisů.
Dne 11. listopadu 2015 byl Senátem ČR schválen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela reaguje na požadavky směrnice Rady 2011/34 EU, která požaduje splnění minimálního specifického zdanění cigaret. Současně dochází ke zvýšení sazeb také u ostatních tabákových výrobků, tedy doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření. Novela zavádí navýšení zdanění nejenom pro rok 2016, ale obsahuje plán zvýšení sazeb také pro roky 2017 a 2018. Důvodem je cestou mírného a pravidelného zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků nenarušit stabilitu tabákového průmyslu a zabránit růstu černého trhu, k jehož nadměrnému výskytu dochází v souvislosti se skokovými změnami v sazbách tabákových výrobků.
Sazby daně, které platí vždy od 1. ledna daného roku, jsou dle sazbové novely stanoveny takto:
I------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
I   
Text
I
Sazba daně
I I------------I-----------I-----------------------------------------I-----------------------------------------I I I
Procentní
I
Pevná část
I
Minimální část
I I I
část
I I I I------------I-----------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I I
Rok
I
2016-2018
I
2016
I
2017
I
2018
I
2016
I
2017
I
2018
I I I I I I I-------------I-------------I-------------I I I I I I I
celkem nejméně však
I I------------I-----------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I I Cigarety I 27% I 1,39 Kč/ks I 1,42 Kč/ks I 1,46 Kč/ks I 2,52 Kč/ks I 2,57 Kč/ks I 2,63 Kč/ks I I------------I-----------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I I Doutníky I I 1,64 Kč/ks I 1,67 Kč/ks I 1,71 Kč/ks I I I I I cigarillos I I I I I I I I I------------I-----------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I I Tabák ke I I 2 142 Kč/kg I 2 185 Kč/kg I 2 236 Kč/kg I I I I I kouření I I I I I I I I I------------I-----------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I-------------I
V prvním čtení byla vládou schválena novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. K hlavním navrhovaným změnám, které by měla novela s předpokládanou účinností od 1. dubna 2016 přinést, patří:
-
Jednoznačné vymezení poplatníka daně z nabytí nemovité věci, kdy poplatníkem bude bez možnosti volby vždy nabyvatel (podle stávající právní úpravy je poplatníkem primárně převodce, pokud se však převodce a nabyvatel v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel). Tímto tedy dochází ke zrušení institutu ručitele daně, kterým je za současných podmínek a v případě, že je poplatníkem daně převodce nemovité věci, právě nabyvatel.
-
Rozšíření předmětu daně o případy smluvního prodloužení doby, na kterou je právo stavby zřízeno. Prodloužení doby se tak považuje za nabytí vlastnického práva k právu stavby.
-
Vyloučení převodu jmění na společníka z výčtu transakcí, které nejsou předmětem daně.
-
Úprava osvobození prvního úplatného nabytí, a to v době 5 let ode dne dokončení stavby (jednotky) nebo ode dne zahájení užívání stavby (jednotky) již užívané, a to od toho dne, který nastane dříve.
-
Zjednodušení stanovení základu daně při směně nemovitých věcí, kdy se z hlediska určení základu daně cenou sjednanou nebude brát v potaz hodnota pozbývané nemovité věci za podmínek, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem podléhá dani z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně cena sjednaná.
-
Dále v případě směny dochází ke stanovení srovnávací daňové hodnoty ve výši 100% směrné hodnoty, nebo zjištěné ceny.
-
Přesnější vymezení inženýrských sítí v tom smyslu, že je jasně stanoveno, které inženýrské sítě podléhají zdanění. Předmětem daně je pouze úplatné nabytí vlastnického práva (nebo spoluvlastnického podílu) k budově podle katastrálního zákona, která je částí této sítě a nachází se na území ČR.
Vzhledem k výše zmíněné účinnosti lze však předpokládat, že návrh novely není finální a dozná v průběhu legislativního procesu ještě dalších změn.
PLATBA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Dle tiskové zprávy GFŘ ze dne 12. listopadu 2015 bude od roku 2016 zavedena možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (dále jen „SIPO“). K tomu, aby mohl poplatník daně využít tento způsob úhrady daně, musí mít jednak u České pošty zřízenou službu SIPO a jednak vyplnit formulář
„Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“
, který je dostupný na stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/ IF_5557_1.pdf?201509040943). Tento formulář pak spolu se spojovacím číslem SIPO odevzdá nejpozději do 31. ledna 2016 na finanční úřad, u kterého je poplatníkem daně z nemovitých věcí. Tímto je zajištěna včasná úhrada daně, a to i v případě, že dojde ke změně v její výši. Bližší informace ke službě jsou dostupné na webových stránkách Finanční správy v sekci Daně a pojistné -> Daně -> Daň z nemovitých věcí -> SIPO.
VE ZKRATCE
-
S účinností od 1. ledna 2016 byla novelizována vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Změny reagují na rozsáhlou novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a jsou pouze legislativně technického charakteru. Základní pojmy, požadavky na zajištění a způsob provedení inventarizace a obsah inventurních soupisů zůstávají zachovány.
-
V připomínkovém řízení se nachází návrh vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Podle návrhu dojde od nového roku v řadě zemí k navýšení sazeb.
-
Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb (sněmovní tisk 513) čeká 3. čtení, a to na 36. schůzi Poslanecké sněmovny, které by se dle dostupných informací na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mělo uskutečnit od 24. listopadu 2015.
-
Tisková zpráva vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 13. listopadu 2015 informuje o přijetí návrhu vyplacení všem důchodcům jednorázového příspěvku ve výši 1 200 Kč. Cílem je snaha vlády vykompenzovat nízkou zákonnou valorizaci pro rok 2016.