Smluvní pokuta v občanském zákoníku

Vydáno: 8 minut čtení

V časopisu Účetnictví v praxi č. 9/2015, s. 35, jsme si představili kategorie zajištění a utvrzení dluhu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Zákoník nově rozlišuje případy, kdy třetí osobě dáváme určitou majetkovou jistotu, že dluh bude splněn, popřípadě kdy se za dlužníka zaváže jiná osoba, že bude plnit místo něj, nastanou-li určité okolnosti - v takových případech jde o zajištění dluhu. Naopak v situaci, kdy je „jen“ vylepšena pozice věřitele, například tím, že v případě porušení smlouvy druhou stranou mu bude vyplacena nějaká částka, nebo tím, že se jeho pohledávka promlčí za delší časový úsek, hovoříme o utvrzení. Dnes se zaměříme na kategorii utvrzení dluhu, a to konkrétně na institut smluvní pokuty.

Smluvní pokuta v občanském zákoníku
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph. D.
Úpravu smluvní pokuty nalezneme v § 2048 a následujících NOZ. To je rozdíl oproti právní úpravě minulé, kdy jsme znali smluvní pokutu jak v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. - zrušen), tak v zákoníku občanském (zákon č. 40/1964 Sb. - zrušen). Nová právní úprava tudíž přinesla
s