Smluvní pokuta v občanském zákoníku

Vydáno: 8 minut čtení

V časopisu Účetnictví v praxi č. 9/2015, s. 35, jsme si představili kategorie zajištění a utvrzení dluhu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Zákoník nově rozlišuje případy, kdy třetí osobě dáváme určitou majetkovou jistotu, že dluh bude splněn, popřípadě kdy se za dlužníka zaváže jiná osoba, že bude plnit místo něj, nastanou-li určité okolnosti - v takových případech jde o zajištění dluhu. Naopak v situaci, kdy je „jen“ vylepšena pozice věřitele, například tím, že v případě porušení smlouvy druhou stranou mu bude vyplacena nějaká částka, nebo tím, že se jeho pohledávka promlčí za delší časový úsek, hovoříme o utvrzení. Dnes se zaměříme na kategorii utvrzení dluhu, a to konkrétně na institut smluvní pokuty.

Smluvní pokuta v občanském zákoníku
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph. D.
Úpravu smluvní pokuty nalezneme v § 2048 a následujících NOZ. To je rozdíl oproti právní úpravě minulé, kdy jsme znali smluvní pokutu jak v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. - zrušen), tak v zákoníku občanském (zákon č. 40/1964 Sb. - zrušen). Nová právní úprava tudíž přinesla
sjednocení právní úpravy
, což je nutné kvitovat. Povahou je smluvní, někdy také konvenční, pokuta sankcí za to, že jedna ze stran nesplní nějakou svoji povinnost vyplývající ze smlouvy (je v prodlení, plnění není řádné apod.).
Základní pravidlo smluvní pokuty stanovuje ustanovení § 2048 NOZ následovně:
„Ujednají-li strany pro případ porušení smluvené povinnosti smluvní pokutu v určité výši nebo způsob, jak se výše smluvní pokuty určí, může věřitel požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Smluvní pokuta může být ujednána i v jiném plnění než peněžitém.“
Z daného paragrafu plyne několik důležitých poznatků:
-
Smluvní pokuta je stanovena pro případ porušení
povinnosti, která je stanovena ve smlouvě
. Nepřipadá tedy v úvahu, že by byla povinnost hradit smluvní pokutu vázána na nějaké jiné okolnosti (například na vývoj ceny nějaké komodity, nastání nějaké situace na trhu apod.), musí jít o porušení smluvní povinnosti. Nepřípustné je také vázat povinnost zaplatit smluvní pokutu na jednání, ke kterým je ze smlouvy strana oprávněna (například smluvní pokuta za to, že někdo využije svého práva vypovědět smlouvu). K tomu se vyjádřila také
judikatura
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.6.2002, sp. zn. 25 Cdo 182/2001):
„Ujednání (dohoda, smlouva) o povinnosti zaplatit smluvní pokutu pro případ výkonu práva (odstoupení od smlouvy) a nikoli pro případ porušení smluvní povinnosti je v rozporu s účelem institutu smluvní pokuty (...), a tedy pro rozpor s účelem zákona je neplatné.“
-
Není důležité, zda porušením smluvní povinnosti vznikla
reálná škoda či nikoliv
, smluvní pokuta může být druhou stranou požadována v obou případech. Ačkoliv tedy například porušení povinnosti bude opoždění se splátkou ze smlouvy a věřitel tímto opožděním není reálně poškozen, má nárok na plnou výši smluvní pokuty.
-
Plnění ze smluvní pokuty může mít
i jinou formu než jen peněžitou
. To minulá právní úprava nestanovovala explicitně, proto v praxi dělala nepeněžitá pokuta občas problémy. Nově lze i takovou smluvní pokutu platně sjednat.
Zákon neupravuje podobu, v jaké musí být smluvní pokuta sjednána. Je tudíž možné, aby nebyla upravena písemně, ale např.
i stvrzena pouze ústně
. Je však třeba připomenout, že taková forma smluvní pokuty bude v případě sporu obtížně prokazatelná. Je tudíž na stranách smluvní pokuty, aby pečlivě zvážily, jak ji sjednají, a vyhnuly se případné důkazní nouzi. Pokud ve smlouvě není určena přesná výše smluvní pokuty, je nutné stanovit alespoň
způsob jejího určení
(např. procentem z ceny, dlužné částky, výši lze určovat za den i jinou časovou jednotku, je také možné základem stanovit veličinu, která je proměnlivá, jako třeba měnový kurs k určitému datu).
V praxi jsou časté spory týkající se
výše smluvní pokuty
. Je primárně na stranách, aby si ujednaly, kolik se v případě porušení smluvní povinnosti bude plnit, ovšem je nutné mít na paměti
možnost soudu nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu snížit
(ustanovení § 2051 NOZ:
„Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh dlužníka snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti až do výše škody vzniklé do doby rozhodnutí porušením té povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.“)
. Nově je nutné v případě, že dojde k soudnímu řízení, jehož předmětem je placení smluvní pokuty, uplatnit námitku toho, že smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká. Soud sám z úřední povinnosti k nepřiměřené výši pokuty nepřihlíží (to je rozdíl oproti staré právní úpravě). Hovoříme také o tzv. moderačním právu soudu snížit smluvní pokutu. Strany si ve smlouvě nemohou dohodnout, že se na ně toto právo neuplatní (soud tedy má vždy možnost, pokud je mu to navrženo, nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu snížit).
Otázkou je, co znamená
nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta
. Tento pojem vykládaly soudy i za minulé právní úpravy a o jejich závěry se můžeme opřít i dnes. Soud vždy bude zvažovat výši škody, která porušením smluvní povinnosti vznikla, délku trvání porušení povinností a jednotlivé okolnosti případu.
Pro přehled uvádíme alespoň některé judikáty, ze kterých je však patrné, že konkrétní výše nepřiměřené smluvní pokuty nelze jednoznačně určit:
-
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. prosince 2003, sp. zn. 32 Odo 631/2002:
„Rozhodnutí o tom, zda je sjednána nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta, je věcí volného uvážení soudu, kterému zákon pouze ukládá povinnost řídit se při jejím posuzování hodnotou a významem zajišťované povinnosti. Posouzení otázky (ne) přiměřenosti smluvní pokuty tak závisí na okolnostech konkrétního případu, zejména pak na důvodech, které ke sjednání posuzované výše smluvní pokuty vedly, a na okolnostech, které je provázely.“
-
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2007, sp. zn. 33 Odo 438/2005:
„Smluvní pokuta sjednaná ve výši zhruba 0,5% denně z dlužné částky je posuzována jako platné ujednání, které je v souladu s dobrými mravy, ujednání o smluvní pokutě ve výši 1% denně je považováno za neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům.“
-
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2012, sp. zn. 29 Cdo 1734/2012:
„Sazba 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení tak může v závislosti na dalších konkrétních okolnostech případu vést k závěru o nepřiměřeně vysoké smluvní pokutě, stejně jako může být shledána pro poměry dané věci přiléhavou.“
-
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2009, sp. zn. 23 Cdo 4784/2008:
„Přiměřenost výše smluvní pokuty je třeba posoudit v každém případě individuálně s ohledem na všechny zvláštnosti daného případu; závěry o přiměřenosti či nepřiměřenosti výše smluvní pokuty lze jen velmi obtížně zobecnit. I smluvní pokutu sjednanou ve formě úroku převyšujícího i několikanásobně 100% zajištěné pohledávky ročně lze - právě s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu - považovat za přiměřenou, a tudíž v souladu s dobrými mravy.“
Smluvní pokuta má také charakter
náhrady škody
. Zákon v ustanovení § 2050 stanoví:
„Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá věřitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.“
To v praxi znamená, že pokud si strany ve smlouvě nic jiného nesjednají (jelikož mohou, citované ustanovení je tzv.
dispozitivní
, tedy lze ho dohodou stran vyloučit), bude smluvní pokuta sloužit jako
paušální náhrada škody
. Což může být někdy výhodné, někdy naopak. Představme si situaci, kdy bude uzavřena smlouva o vytvoření nějakého díla (například rekonstrukce kancelářské budovy), ve smlouvě bude sjednána smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč denně v případě prodlení jedné ze stran. Posléze skutečně nastane prodlení a začne „nabíhat“ smluvní pokuta za každý den. Zároveň ale věřiteli tím, že rekonstrukce nebyla provedena včas, vznikne škoda, která značně převýší smluvní pokutu (ušlý zisk, nutnost platit zaměstnance, ačkoliv ti nemohou pracovat, jelikož nemají kde a podobně). Vzhledem k tomu, že smluvní pokuta plní reparační funkci, má poškozená strana nárok jen na výši smluvní pokuty, nikoliv na náhradu skutečné škody, která porušením smluvní povinnosti vznikla. To je samozřejmě výhodné pro stranu, která své povinnosti řádně neplnila. Při uzavírání smluvní pokuty je proto třeba pečlivě zvážit, zda chceme, aby v případě porušení povinnosti ze smlouvy nastala výše popsaná situace, nebo zda do smlouvy zakotvíme dohodu o tom, že nárok na smluvní pokutu nevylučuje nárok na náhradu škody. V druhém případě by škůdce byl povinován k uhrazení obojího - smluvní pokuty i náhrady škody, která porušením smlouvy vznikla.
Smluvní pokuta je velmi častým doplňkem téměř všech druhů smluv. Je to užitečný pomocník pro utvrzení dluhu, je však třeba pamatovat na výše zmíněná pravidla, aby se z pomocníka nestal nepřítel.