Dědictví a oznamovací povinnost dle § 38v ZDP

Vydáno: 12 minut čtení

S účinností od 1.1.2015 je nutno vzít do úvahy nové ustanovení § 38v zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), zavedené do ZDP zákonem č. 267/2014 Sb. , které zavádí povinnost oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob. Tato povinnost se vztahuje na všechny příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, tj. jak příjmy osvobozené podle ustanovení § 4 a 4a , tak také podle § 6 a 10 ZDP . Tato oznamovací povinnost platí pro příjmy přijaté ode dne nabytí účinnosti zákona č. 267/2014 Sb. , tj. od 1. ledna 2015.

Dědictví a oznamovací povinnost dle § 38v ZDP
Ing.
Ivan
Macháček
Do konce roku 2013 platil zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu z nemovitostí. V ustanovení § 11 tohoto zákona byly osoby pro účely výpočtu dědické daně zařazeny do tří skupin, vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli:
-
I. skupina, do které patřili příbuzní v řadě přímé a manželé,
-
II. skupina, do které patřili příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety) a dále manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z toho důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele,
-
III. skupina zahrnovala ostatní fyzické osoby a právnické osoby.
Ve smyslu znění § 19 odst. 1 tohoto zákona bylo od daně dědické o