Legislativní novinky k 19. 10. 2015

Vydáno: 6 minut čtení

V rámci dalšího vydání měsíčníku Účetnictví v praxi bychom vás rádi informovali o legislativních novinkách, které přinesl předchozí měsíc. Nový rok bude mimo jiné ve znamení novelizovaných účetních předpisů, na což bychom chtěli upozornit v úvodní části našeho příspěvku. Dále přinášíme přehled dalších důležitých informací pro účetní praxi.

Legislativní novinky k 19. 10. 2015
Ing.
Jan
Brantl,
partner společnosti Brantl & Partners, s.r.o.
NOVÉ VYHLÁŠKY K ZÁKONU O ÚČETNICTVÍ
V návaznosti na zásadní novelu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která byla provedena zákonem č. 221/2015 Sb. (vyšla ve Sbírce zákonů dne 12. srpna 2015), byly dne 2. října 2015 ve Sbírce zákonů publikovány i novely prováděcích vyhlášek:
-
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (novela vyhlášky pod č. 250/2015 Sb.),
-
č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi (novela vyhlášky pod č. 251/2015 Sb.),
-
č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami (novela vyhlášky pod č. 252/2015 Sb.).
Uvedené novely vyhlášek, stejně jako novela zákona o účetnictví, nabývají účinnosti 1. ledna 2016. Vzhledem k tomu, že dochází k významným změnám jak věcného charakteru, tak ke změnám v používaném pojmosloví, doporučujeme čtenářům detailně se seznámit s těmito předpisy.
V rámci novely zákona o účetnictví, kterou zmiňujeme v předchozím bodě, došlo také k novelizaci zákona o auditorech (zákon č. 93/2009 Sb.). V této souvislosti bychom chtěli upozornit na významnou změnu, která se týká účetních jednotek s povinným auditem účetní závěrky.
Podle novely zákona musí zpráva auditora o (povinném) ověření účetní závěrky nově obsahovat i vyjádření auditora o ověření výroční zprávy. Účetní jednotky, které byly zvyklé nechávat ověřovat výroční zprávu samostatně po ověření účetní závěrky, tak musí činit současně. Novinka se vztahuje již na audity zahájené v průběhu roku 2015, které budou dokončené po 1. lednu 2016. Za tím účelem doporučujeme proto provést revizi smluvních dokumentů upravujících podmínky auditu.
Návrh zákona, který má změnit zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je zařazen na jednání Poslanecké sněmovny. Návrh novely zákona je k dispozici pod sněmovním tiskem č. 612/0. K hlavním změnám, které by měla novela od 1. ledna 2016 přinést, patří následující:
-
příjmy z výroby elektřiny, pro něž nebude vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (např. fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem do 10 kW), budou zdaňovány jako ostatní příjmy dle § 10 odst. 1 písm. a) - jako příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, nikoli jako příjem z jiného podnikání [§ 7 odst. 1 písm. c)],
-
podíl na zisku přijatý mateřskou společností nebude osvobozen v případě, kdy si dceřiná společnost může tento podíl odečíst od základu daně,
-
za příjmy ze zdrojů na území České republiky se nově budou považovat také příjmy ze zisku vyplácené osobě, která je odlišná od člena obchodní
korporace
,
-
daňové zvýhodnění na druhé dítě se bude zvyšovat o 1 200 Kč za rok (na 17 004 Kč za rok) a na třetí a další dítě o 3 600 Kč za rok (na 20 604 Kč za rok),
-
podíly na zisku vyplácené jiné osobě, než je společník, budou podléhat srážkové dani z příjmů.
 
DALŠÍ NOVINKY
-
Finanční správa na svém webu publikovala sdělení softwarovým firmám týkající se vadných elektronických podání, která jsou generována jejich softwarem. Generální finanční ředitelství poukázalo na nutnost dodržovat zveřejněný formát a strukturu příslušných souborů. Dále také upozornilo na připravovanou novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle které by mělo dojít k úpravě zákona tak, aby vadná podání byla automaticky považována za neúčinná. Tato skutečnost by pak prakticky způsobila předepsání příslušných sankcí.
-
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci za účelem zjistit, jakými způsoby by mohla být zjednodušena pravidla pro platbu daně z přidané hodnoty z přeshraničních transakcí elektronického obchodu v Evropské unii. Konzultace má také zhodnotit nová pravidla pro DPH z přeshraničních telekomunikačních, elektronicky poskytovaných, televizních a rozhlasových služeb, jež platí od ledna loňského roku, a dále přinést zpětnou vazbu k fungování zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop).
-
Druhé čtení návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb proběhlo v Poslanecké sněmovně 7. října 2015, třetí čtení je na pořadu schůze Poslanecké sněmovny, která začínala 20. října. Jak jsme již uváděli v předchozím čísle, v rámci pozměňovacích návrhů bylo navrženo prodloužení legisvakanční lhůty (lhůty mezi platností a účinností zákona) na 7 měsíců. Pokud by byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v prosinci letošního roku, k faktickému zahájení první etapy by došlo od srpna 2016.
-
Pod číslem 244/2015 Sb., byla zveřejněna vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016. Mimo jiné vyhláška stanovuje pro rok 2016 nový všeobecný vyměřovací základ, od kterého se odvíjí i minimální výše záloh na důchodové pojištění a zdravotní pojištění OSVČ. Nový všeobecný vyměřovací základ je stanoven ve výši 26 357 Kč, tomu od ledna 2016 odpovídá minimální záloha OSVČ (s hlavní činností) na důchodové pojištění ve výši 1 972 Kč a zdravotní pojištění ve výši 1 823 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016
250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
251/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
252/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů