(Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek v účetních a daňových souvislostech

Vydáno: 22 minut čtení

Záměrem tohoto článku je poskytnout čtenáři ucelený přehled o ustanoveních týkajících se (dlouhodobého) hmotného a nehmotného majetku z pohledu účetních a daňových předpisů s hlavním cílem uvedení vzájemných legislativních rozdílů týkajících se definice, způsobu oceňování, odpisování a uplatňování dalších nákladů ovlivňujících výsledek hospodaření účetní jednotky a stanovení základu daně poplatníka.

(Dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek v účetních a daňových souvislostech
Zdeněk
Dušek
V případě, že je v textu uvedeno označení dlouhodobý hmotný majetek nebo dlouhodobý nehmotný majetek (DHM a DNM) platí, že se pojednává o majetku v přímé souvislosti s předpisy dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a v případě označení hmotný majetek nebo nehmotný majetek (HM a NM) se pojednává o majetku v přímé souvislosti se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Je-li v textu uveden (dlouhodobý) majetek, má se tím na mysli hmotný i nehmotný majetek zpravidla definovatelný oběma skupinami právních předpisů.
Článek je rozdělen do následujících částí:
1.
Vymezení (dlouhodobého) majetku
2.
Způsob oceňování (dlouhodobého) majetku
3.
Odpisy (dlouhodobého) majetku
4.
Rezervy, opravné položky a ostatní náklady uplatňované v případě (dlouhodobého) majetku.
 
VYMEZENÍ (DLOUHODOBÉHO) HMOTNÉHO MAJETKU
Za (dlouhodobý) hmotný majetek se považují:
-
pozemky,
-
pěstitelské celky trvalých porostů,
-
stavby a jejich technické zhodnocení,
-
samostatné movité věci a soubory movitých věcí a jejich technické zhodnocení,
-
dospělá zvířata a jejich skupiny,
-
jiný majetek,
-
oceňovací rozdíl k nabytému majetku.
V rámci dlouhodobého majetku je dále (byť se ještě nejedná o dlouhodobý majetek) vykazován:
-
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
-
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Základním znakem (dlouhodobého) hmotného majetku je zpravidla skutečnost, že se jedná o nemovitý majetek, nebo o movitý majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok od ocenění stanoveného účetní jednotkou při respektování principů významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Přičemž z pohledu daňových předpisů je pro posouzení hmotného majetku z hlediska ceny rozhodující překročení vstupní ceny fixně stanovené ZDP ve výši 40 000 Kč. V praxi tak může nastat situace, kdy
hmotný majetek
vymezený ZDP nebude z pohledu účetních předpisů považován za
dlouhodobý hmotný majetek
nýbrž za
drobný hmotný majetek,
a naopak, kdy majetek vykázaný jako dlouhodobý hmotný majetek nebude dle ustanovení ZDP považován za hmotný majetek.
V úvodu je vhodné také uvést, že se za (dlouhodobý) hmotný majetek nepovažuje nemovitý majetek pořízený za účelem jeho bezprostředního prodeje osobou, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitého majetku, za podmínky, že není touto osobou používán nebo pronajímán, nebo není na něm prováděno technické zhodnocení, který je vykazován jako zboží, a dále movité věci a zvířata nabyté za účelem prodeje, pokud s nimi účetní jednotka obchoduje.
 
Pozemky
Pozemky jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na jejich ocenění.
Pro účely uplatňování účetních a daňových předpisů
nejsou za součást pozemků
považovány pěstitelské celky trvalých porostů, stavby, věcná břemena, práva stavby a technické rekultivace, jejichž vymezení nebude opomenuto v dalších částech této kapitoly.
Pozemek není ZDP vymezen jako hmotný majetek a při uplatňování daňových předpisů se vychází z ustanovení předpisů o účetnictví, není-li v ZDP výslovně stanoveno jinak.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba provozující realitní činnost včetně nákupu a prodeje nemovitých věcí pořídí výhradně za účelem dalšího prodeje pozemek. Pro uplatňování výdajů vede daňovou evidenci.
Výdaje na pořízení uvedeného pozemku vykáže poplatník jako výdaje vynaložené na pořízení zboží, které jsou v daňové evidenci považovány za daňově uznatelné okamžikem jejich zaplacení.
 
Pěstitelské celky trvalých porostů
Jsou to trvalé porosty chmelnic a vinic bez nosných konstrukcí, jež jsou samostatným majetkem, a dále sady ovocných stromů a keřů vysazených na souvislém pozemku o výměře přesahující 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na jeden hektar. Stejně jako v případě pozemků je jejich ocenění pro posouzení, jedná-li se o (dlouhodobý) majetek, nepodstatné. V případě výsadby ovocných stromů a keřů vysázených s menší hustotou nebo na menší ploše se již nejedná o (dlouhodobý) hmotný majetek vykazovaný na účtech účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek.
Z hlediska daňových předpisů se za
hmotný majetek
považují pěstitelské celky trvalých porostů (porosty chmelnic, vinic, sady ovocných stromů a keřů dle výše uvedených podmínek), které navíc splňují podmínku minimální doby plodnosti delší než tři roky, v opačném případě se již nejedná o
hmotný majetek
vymezený ZDP.
 
Stavby
Stavby jsou definované zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel jejich využití a dobu trvání, kterými jsou např. budovy, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla, jako např. komunikace, inženýrské sítě, oplocení apod., a to bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti.
Pro účely ZDP se za stavby vymezené jako hmotný majetek, nepovažují:
-
provozní důlní díla, kterými se rozumí dočasné stavby s dobou trvání kratší než jeden rok, a dočasné stavby s dobou trvání delší než jeden rok jako např. spojovací překopy mezi jednotlivými slojemi, dílčí překopy ve sloji včetně jam v případě hlubinných dolů, nejsou-li součástí technického zhodnocení stávajícího důlního díla nebo součástí otvírky nových pater, a pohyblivé koleje včetně trolejí, jímky pro přesuvné čerpací stanice, monitorovací vrty apod. v případech povrchových lomů,
-
drobné stavby, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, na pozemcích sloužících k provozování lesních školek nebo myslivosti,
-
oplocení sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti.
Jako stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti jsou dále vykazovány:
Právo stavby,
které je považováno za samostatný majetek, anebo se stává součástí ocenění pořizované stavby. Právo stavby je definované zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), jako věcné právo mít nad povrchem nebo pod povrchem pozemku stavbu, nebo věcné právo na využití pozemku (kterého není zapotřebí k provedení stavby) k lepšímu užívání stavby. Právo stavby vzniká zápisem do veřejného seznamu, kterým je v uvedeném případě katastr nemovitostí. Právo stavby je považováno za samostatný majetek, není-li zahrnuto do ceny prováděné či provedené stavby, které se uvedené právo týká, a není-li zbožím.
Z hlediska daňových předpisů není samotné právo stavby vymezeno ZDP jako hmotný majetek či nehmotný majetek a při uplatňování daňových předpisů se vychází z ustanovení předpisů o účetnictví, není-li v ZDP výslovně stanoveno jinak. Přitom u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, se při uplatňování výdajů na právo stavby, které nejsou součástí ocenění stavebního díla, uplatní jejich poměrná část připadající na jednotlivá zdaňovací období ze sjednané doby práva stavby.
PŘÍKLAD
Poplatník, který vede daňovou evidenci, získá v lednu roku 2015 za částku 250 000 Kč na dobu pěti let právo stavby na pozemku.
Právo stavby není podle ZDP nehmotným majetkem a i přesto poplatník, který vede daňovou evidenci, nemůže uplatnit výdaje na právo stavby jednorázově, nýbrž je povinen tyto výdaje časově rozlišit. V rámci daňových výdajů uplatní v roce pořízení práva stavby a následujících čtyř let poměrnou část nákladů ve výši 50 000 Kč.
Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť
v případech, kdy se jedná o nově budované lomy realizované na základě povolení obvodního báňského úřadu a nově budované pískovny a hliniště realizovatelné na základě povolení vydaného příslušným vodoprávním úřadem.
Dle ustanovení ZDP jsou otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť považovány za jiný majetek vymezený v rámci hmotného majetku, nezvyšují-li vstupní a zůstatkovou cenu hmotného majetku.
Technické rekultivace
pozemků se považují za samostatný majetek vykazovaný jako stavby.
Dle ustanovení ZDP jsou technické rekultivace považovány za jiný majetek vymezený v rámci hmotného majetku, pokud není zvláštním zákonem stanoveno jinak.
Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky
v NOZ, představující byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech vzájemně spojené a neoddělitelné nemovitosti. Součástí uvedené složky majetku (stavby) není podíl na pozemku.
Technické zhodnocení
majetku vykazovaného v položce „Stavby“ ve formě výdajů na dokončenou nástavbu, přístavbu, stavební úpravy, rekonstrukci a modernizaci majetku, od výše ocenění stanoveného účetní jednotkou. Za technické zhodnocení jsou považovány také uvedené výdaje vynaložené na majetku užívaném např. na základě smlouvy o nájmu, leasingu nebo výpůjčce, případně hrazené budoucím nájemcem, stane-li se nájemcem tohoto majetku, pokud je vlastník nezahrne do jeho vstupní ceny. Z hlediska daňových předpisů se jedná o dlouhodobý majetek charakteru technického zhodnocení, pokud výše uvedených výdajů na jeho dokončení překročila v úhrnu ve zdaňovacím období u jednotlivého technicky zhodnocovaného majetku částku 40 000 Kč, nebo na základě rozhodnutí poplatníka u výdajů nižších, jež nebyly uplatněny v nákladech daňového subjektu.
V případě vyššího limitu stanoveného vnitřním předpisem účetní jednotky pro vymezení výdajů charakteru technického zhodnocení pro jejich vykazování v rámci dlouhodobého hmotného majetku může v praxi nastat situace, kdy budou takové výdaje účtovány v rámci daňově neuznatelných nákladů a z hlediska ZDP budou evidovány jako výdaje na technické zhodnocení.
 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zahrnují bez ohledu na jejich ocenění
předměty z drahých kovů,
mezi které se zahrnují zlato, stříbro, platina. Dále pak
samostatné hmotné věci a soubory movitých věcí
se samostatným technicko-ekonomickým určením představující dílčí část výrobního či jiného celku s dobou použitelnosti delší než jeden rok od ocenění stanoveného účetní jednotkou při respektování principů významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, které nejsou z hlediska ocenění dlouhodobým majetkem, jsou považovány
za drobný hmotný majetek,
o kterém je účtováno jako o zásobách s případným časovým rozlišením nákladů dle vnitropodnikové směrnice účetní jednotky při zařazení většího rozsahu drobného hmotného majetku. U poplatníka, který vede daňovou evidenci, respektive evidenci příjmů a výdajů, však půjde o jednorázové uplatnění výdajů.
Z hlediska daňových předpisů je ocenění přesahující částku 40 000 Kč samostatné hmotné movité věci, popřípadě souboru hmotných movitých věcí, splněním podmínky pro jejich vymezení jako hmotný majetek. V praxi se tak může stát, že účetní jednotka účtuje o drobném hmotném majetku, který je však z pohledu ZDP již vymezen jako hmotný majetek.
PŘÍKLAD
Účetní jednotka pořídí 20 kusů židlí při ceně jedné ve výši 4 500 Kč za celkovou hodnotu včetně dopravy 90 000 Kč. Podle vnitropodnikové směrnice považuje samostatné hmotné věci za dlouhodobý hmotný majetek od výše ocenění přesahující 40 000 Kč. Všechny pořízené židle vykazuje jako samostatné movité věci, kterou jsou bezprostředně po dodání předány do používání, a dle vnitropodnikové směrnice účetní jednotky se bude jednat o zařazení většího souboru drobného majetku.
Při zaúčtování pořízeného majetku do spotřeby na příslušném účtu účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy se zohlední časové rozlišení nákladů a polovina nákladů se vykáže na příslušném účtu účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv, které se přeúčtují do nákladů v následujícím účetním období. Nebo poměrem dle počtu měsíců připadajících na sledované účetní období v případě účetní jednotkou určeného časového rozlišení např. na 24 měsíců počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém byl větší soubor majetku zařazen do užívání.
PŘÍKLAD
Účetní jednotka pořídí přístroj v hodnotě 55 000 Kč. Podle vnitřní směrnice považuje movité věci za dlouhodobý hmotný majetek od výše ocenění přesahující 60 000 Kč.
Pořízení drobného hmotného majetku bude vykázáno na příslušném účtu účtové skupiny 11 - Materiál a po převedení do spotřeby na účtech účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy, nebo přímo na příslušném účtu účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy. Z pohledu ZDP však již jde o hmotný majetek a vynaložené náklady na jeho pořízení budou v rámci daňově uznatelných nákladů uplatněny postupně formou daňových odpisů a související náklady vyjádřené na nákladových účtech boudou považovány za daňově neuznatelné.
Technické zhodnocení
dlouhodobého majetku vykazovaného v položce „Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“, nebo drobného hmotného majetku, a to ve formě výdajů na rekonstrukci a modernizaci takového majetku od výše ocenění stanoveného účetní jednotkou. Uvedené platí i v případě tokového majetku užívaného na základě smlouvy o nájmu, leasingu nebo výpůjčce, pokud vlastník výdaje na technické zhodnocení nezahrne do jeho vstupní ceny, při splnění uvedené podmínky jsou za technické zhodnocení považovány také výdaje hrazené budoucím nájemcem, stane-li se nájemcem tohoto majetku. Z hlediska daňových předpisů se jedná o dlouhodobý majetek charakteru technického zhodnocení, pokud výše uvedených výdajů na jeho dokončení překročila v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého technicky zhodnocovaného majetku částku 40 000 Kč, nebo v případě výdajů nižších neuplatněných na základě rozhodnutí poplatníka v nákladech daňového subjektu.
V případě vyššího limitu stanoveného vnitřním předpisem účetní jednotky pro vymezení výdajů charakteru technického zhodnocení pro jejich vykazování v rámci dlouhodobého hmotného majetku může v praxi, jak již bylo uvedeno, nastat situace, kdy budou takové výdaje účtovány v rámci daňově neuznatelných nákladů a z hlediska ZDP budou evidovány jako výdaje na technické zhodnocení.
Za samostatné movité věci se považují také
výrobní zařízení, zařízení a předměty sloužící k provozování služeb, účelová zařízení a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi, přestože jsou pevně spojené s budovou, s níž netvoří jeden funkční celek, kdy se v rámci
zařízení a předmětů sloužících k provozování služeb
např. jedná o:
-
zařízení kuchyní a vývařoven pro veřejné stravování včetně chladírenského a mrazírenského vybavení,
-
strojní zařízení čerpacích stanic včetně jejich podzemních a nadzemních nádrží, stanic ropných produktů,
-
strojní zařízení lanových drah, lyžařských vleků,
-
strojní zařízení, kin, divadel, kulturních domů,
-
zařízení knihoven, archívů, lázní, koupališť, stadiónů a krematorií,
-
nábytek určený k výrobním účelům a provozování služeb a
v rámci
účelových předmětů a zařízení ve formě samostatných movitých věcí
se např. jedná o:
-
antény včetně satelitních,
-
přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku,
-
požárně bezpečnostní zařízení a ochranné systémy sloužící pro protipožární zabezpečení,
-
zabezpečovací zařízení a bezpečnostní zařízení včetně signalizace,
-
mechanizované lávky na mytí fasád a oken,
-
trezory a trezorové skříně,
na druhé straně
se za součást stavebních děl považují
jejich technická vybavení, jako např.:
-
vnitřní rozvody vody, kanalizace, ústředního vytápění a páry včetně související regulační a měřící techniky,
-
vnitřní rozvody vzduchu (klimatizace a vzduchotechnika) a páry,
-
vnitřní rozvody elektroinstalace včetně příslušných rozvodových skříní a rozvaděčů,
-
nástropní a nástěnná svítidla,
-
slaboproudá a sdělovací vnitřní vedení,
-
rozvody zabezpečovacích a bezpečnostních zařízení,
-
rozvody datových sítí,
-
hromosvody,
-
základní armatury a vybavení spojené se stavebním dílem,
-
vestavný nábytek,
-
obklady stěn a stropů včetně zavěšených stropů,
-
izolace stavebních děl všeho druhu,
-
okenice, mříže, rolety, žaluzie, markýzy,
-
dopravní značky a dopravní značení.
PŘÍKLAD
Uživatel nebytových prostor si vybuduje počítačovou síť sestávající se ze serveru a příslušenství, pracovních stanic vybavených monitory, kterou propojí kabely vedenými v lištách podél zdi.
Počítačovou síť tvoří samostatné movité věci nebo soubor hmotných movitých věcí, které nejsou součástí nemovité věci vyjma kabelů vedených v lištách, které se stávají součástí stavebního díla.
PŘÍKLAD
Provozovatel restaurace zařídí nebytový prostor kuchyňským vybavením na klíč. Součástí vybavení kuchyně je ve všech případech samostatně stojící a variabilně sestavitelné nerezové zařízení, a to chladicí pult pro úpravu masa vybavený dřezem, pult pro úpravu zeleniny vybavený dřezem, dále pak plynový sporák, mikrovlnná a horkovzdušná trouba zabudované v regálech určených pro jejich zabudování, další pulty s vybavenými skříňkami pro ukládání kuchyňského vybavení, chladírenské a mrazící vybavení, digestoř. Veškeré samostatně stojící regály, pulty, skříňky apod. jsou v rámci instalace pevně připevněny (přišroubovány) ke zdi, součástí dodávky je také vybavení kuchyně umyvadlem pro mytí rukou s pákovou baterií, pevně spojenou s budovou.
Vybavení kuchyňskou technologií včetně chladírenského zařízení je samostatným movitým majetkem, a to včetně dřezů, které jsou součástí samostatně stojících pultů, na rozdíl od dodaného umyvadla, pákové baterie a digestoře, které se stávají součástí stavebního díla stavby.
PŘÍKLAD
Provozovatel hotelu vybaví halu s recepcí lustry a chodby nástěnnými svítidly, pokoje klimatizačními jednotkami spojenými s vybudováním vnitřních rozvodů vzduchu. Dále pokoje vybaví volně stojícím samostatným nábytkem, který je pevně připevněn ke zdi pomocí šroubů, a předsíně pokojů vestavěným nábytkem.
Lustry, klimatizační jednotky a nábytek jsou samostatnými movitými věcmi. Naopak nástěnná svítidla, vnitřní rozvody vzduchu a vestavěný nábytek jsou součástí stavebního díla.
 
Dospělá zvířata a jejich skupiny
V případě samostatných zvířat nebo jejich skupin (základního stáda nebo hejna) určených k poskytování hospodářských užitků po dobu delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou jsou považovány za dlouhodobý hmotný majetek. V uvedeném případě se může jednat např. o chovná nebo tažná zvířata používaná k hospodářským účelům, plemenná zvířata apod. V případě drobných zvířat se zanedbatelnou pořizovací cenou, např. hus plemenných nebo chovných, není sledovanou jednotkou samostatný kus zvířete, nýbrž celé hejno.
Z hlediska daňových předpisů je pro vymezení dospělého zvířete nebo hejna drobných zvířat jako dlouhodobého majetku rozhodující jejich ocenění přesahující částku 40 000 Kč.
 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Podle účetních předpisů se za jiný dlouhodobý hmotný majetek považuje bez ohledu na výši ocenění:
-
ložisko nevyhraněného nerostu
nebo jeho části pořízené koupí nebo vkladem po 1. lednu 1997 jako součást pozemku představující kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právních předpisů platných v době jeho nabytí koupí nebo vkladem, nebo
-
umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty
vymezené např. zákonem o státní památkové péči a zákonem o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, případně soubory těchto věcí,
-
věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva,
nejsou-li vykazovány jako součást ocenění stavby nebo jako položky zásob.
Na rozdíl od účetních předpisů se za jiný dlouhodobý hmotný majetek z hlediska daňových předpisů považují:
-
výdaje na technické zhodnocení, pokud nezvyšují vstupní a zůstatkovou cenu majetku,
kdy se zpravidla jedná o technické zhodnocení provedené na pronajatém majetku hrazené nájemníkem nad rámec nájemného,
-
výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
které jako v předchozím případě nezvyšují vstupní cenu majetku, dále pak
-
výdaje na technické rekultivace pozemků
a
-
výdaje hrazené nájemcem týkající se pořízení majetku
užívaného na základě smlouvy o finančním leasingu, které by byly součástí jeho ocenění v případě, že by byly hrazeny pronajímatelem, a to v případě, kdy jejich výše spolu se sjednanou kupní cenou předmětu leasingu překročí celkovou částku 40 000 Kč.
PŘÍKLAD
Nájemce provede na své náklady se souhlasem pronajímatele technické zhodnocení budovy, o které pronajímatel nezvýší vstupní cenu pronajímaného majetku a které bude na základě písemné smlouvy odepisovat nájemce.
Technické zhodnocení pronajatého majetku je v uvedeném případě považováno za jiný hmotný majetek daňově odepisovaný pronajímatelem. Z hlediska účetních předpisů však bude tento majetek nájemcem vykázán v položce dlouhodobého hmotného majetku jako stavba.
PŘÍKLAD
Uživatel předmětu leasingu uhradí náklady spojené s dopravou a instalací předmětu leasingu ve výši 38 000 Kč. Ve smlouvě o finančním leasingu má ujednáno odkoupení předmětu leasingu ve výši 1 000 Kč. Celkové náklady nepřekročí částku 40 000 Kč. Výdaje nájemce vynaložené na dopravu a instalaci užívaného majetku lze přímo vykázat v nákladech.
 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vykazovaném na straně účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením vyjadřuje kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním:
-
obchodního závodu v případě jeho převodu nebo přechodu za úplatu nebo vkladu, nebo
-
majetku a závazků v rámci přeměn obchodní
korporace
a
-
souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetní jednotce prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté dluhy. Jedná se o oceňovací rozdíl zjištěný při využití účetních cen prodávajícího, kdy nedojde k individuálnímu přecenění aktiv nabytého majetku.
Z hlediska daňových předpisů se oceňovací rozdíl nepovažuje za nehmotný majetek a do základů daně se zahrnuje rovnoměrně po dobu 180 měsíců, kdy se záporný oceňovací rozdíl zahrnuje do výnosů a kladný oceňovací rozdíl do nákladů.
 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek představuje výdaje vynaložené na pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek do doby jeho uvedení do stavu způsobilého užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními předpisy pro jeho užívání.
PŘÍKLAD
Podnikatel si zakoupí za účelem provozování podnikatelské činnosti 30. prosince nový automobil. Registrační značka k nově pořízenému automobilu byla vydána 2. ledna následujícího roku.
V roce pořízení osobního automobilu se bude jednat o nedokončený hmotný majetek, který lze považovat za (dlouhodobý) hmotný majetek nejdříve ke dni jeho opatření registrační značkou.
 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Vyjadřují poskytnuté zálohy a závdavky na pořízení (dlouhodobého) hmotného majetku, které jsou vykazovány na účtech účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý majetek. V případě poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci nebo evidenci příjmů a výdajů, se zaplacené zálohy vykazují jako výdaje na pořízení hmotného majetku, které nelze uplatnit v rámci daňově uznatelných výdajů.
Poznámka redakce:
Na dokončení příspěvku se můžete těšit v dalším čísle časopisu Účetnictví v praxi.