Metoda komponentního odpisování a možnosti jejího využití

Vydáno: 7 minut čtení

Ačkoliv metoda komponentního odpisování zreální zůstatkové hodnoty majetku a zajistí rovnoměrnější rozložení nákladů v průběhu životnosti těchto majetků, většina společností ji nevyužívá. Hlavním důvodem pro malé rozšíření zůstává stejně jako v minulých letech nekompatibilita s daňovými předpisy.

Metoda komponentního odpisování a možnosti jejího využití
Ing.
Radka
Hašplová,
Ing.
Hana
Procházková,
obě Rödl & Partner
 
ÚČETNÍ HLEDISKO
Již před několika lety došlo k částečnému sblížení českých účetních předpisů s mezinárodními standardy finančního výkaznictví v oblasti odpisování majetku, a to na základě zavedení nového § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí někt