Promlčení v novém občanském právu

Vydáno: 7 minut čtení

1)Promlčení je právní institut, který stojí na staré zásadě vigilantibus iura scripta sunt, tedy že právo náleží bdělým (respektive zákony jsou psány pro bdělé). Pokud se někdo o svá práva dlouhodobě nestará a neuplatňuje je (například někomu půjčí sumu peněz a dlouhá léta je po dlužníkovi nechce), není důvod, proč by ho měly zákony chránit. Promlčení zná právo stovky let, co se s novým právem (zejména zákonem č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, dále jen „NOZ“) mění, jsou zejména délky promlčecích lhůt. V tomto článku budou představeny základní principy promlčení.

Promlčení v novém občanském právu
Ing. Mgr.
Tereza
Krupová
Ještě než se pustíme do výkladu, je nutné upozornit na
terminologickou změnu
- nové právo používá v případě promlčení striktně pojem
lhůta,
nikoliv
doba,
jak tomu bylo ve starém občanském (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - zrušen) či obchodním (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - zrušen) zákoníku.
Lhůta
je NOZ chápána jako časový úsek, před jehož uplynutím je nutné právo uplatnit, tedy aktivně právně jednat. Naopak
dobou
je míněn časový úsek, během nějž něco trvá a jehož uplynutím právo či povinnost zaniká nebo vzniká bez dalšího - není nutné žádné právní jednání (např. výpovědní doba, záruční doba). Toto rozlišení má význam například co se počítání času týče - ustanovení § 607 hovoří pouze o lhůtách, nikoliv o dobách:
„Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.“
Naopak některá jiná ustanovení (např. § 605 NOZ) se vztahují na lhůty i doby - je proto nutné vždy pečlivě rozlišit, o jaký časový úsek se jedná.
Občanský zákoník upravuje základní pravidlo, kterým zároveň vystihuje podstatu promlčení, v ustanovení § 609:
„Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení toho, co plnil.“
Z tohoto ustanovení lze vyvodit
nutnost uplatnit právo během předem určeného časového úseku.
Pokud se toto nestane, dlužník je postaven do výhodné pozice, jelikož nemusí svůj dluh splácet. V případě výše zmíněné půjčky peněz (slovy NOZ by se jednalo o tzv. zápůjčku), u které bude termín splacení např. 10. prosince 2015, začne v případě nesplacení ve lhůtě, běžet den po splatnosti (11. prosince 2015) promlčecí lhůta. Lhůta poběží zpravidla v obecné tříleté délce. Během těchto tří let (tedy až do 11. prosince 2018) má možnost věřitel kdykoliv požadovat splacení své pohledávky. Po této lhůtě je sice právo na splacení stále zachováno, věřitel je ale v horším postavení. Pokud dlužník nebude ochoten svůj dluh splatit, nezbude věřiteli nic jiného než dlužníka zažalovat (to platí i během promlčecí lhůty). V případě soudního řízení pak bude na dlužníkovi, aby uplatnil tzv.
námitku promlčení,
tedy upozornil soud na skutečnost, že je to již více než tři roky od splatnosti dluhu. Pokud námitku promlčení dlužník uplatní - je to jeho právo, nikoliv povinnost - pak soud věřiteli právo na peníze nepřizná.
Soud sám z úřední povinnosti
k promlčení
přihlédnout nemůže.
Pokud tedy dlužník nebude aktivní a námitku promlčení nevznese, pak věřitel se žalobou uspěje.
Jak ale plyne z druhé věty citovaného ustanovení, v případě, že
dlužník plní na dluh, který je promlčený, má věřitel na plnění plné právo
a nedopouští se bezdůvodného obohacení. V našem případě dlužník, který plní i po třech letech (například v roce 2019) svůj dluh věřiteli, plní po právu a věřitel má na peníze nárok. Dlužník nemůže chtít peníze zpět s tím, že dluh byl již promlčen. O promlčené pohledávce se někdy hovoří jako o tzv. naturální obligaci, tedy pohledávce platné, ale soudně nevymahatelné.
Důležité je určit okamžik, od kterého začne promlčecí lhůta, tedy lhůta, ve které má věřitel plné právo chtít s případným soudním úspěchem po dlužníkovi plnění, běžet. Ustanovení § 619 NOZ stanovuje u práva vymahatelného u orgánu veřejné moci (tedy typicky žalovatelnou pohledávku na plnění) počátek
dnem, kdy ono právo mohlo být uplatněno poprvé.
Druhý odstavec předmětného ustanovení specifikuje, co se rozumí možností uplatnění práva poprvé:
„Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla.“
Počátek běhu lhůty je tedy spjat s možností, kdy je možné pohledávku s úspěchem uplatnit u soudu, respektive jiného orgánu veřejné moci, zpravidla jím ale bude běžný soud, případně soud rozhodčí. Je proto vázán na okamžik splatnosti (respektive slovy NOZ dospělosti pohledávky). Toto datum je také vázáno na subjektivní možnost a vědomost o možnosti počátku běhu promlčecí lhůty. V praxi se ale bude často jednat o den následující po dni splatnosti. V této souvislosti je možné odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.7.2003 č.j. 33 Odo 345/2002, kdy šlo o určení počátku běhu promlčecí lhůty v případě závazku, u kterého se strany nedohodly na datu splatnosti:
„Pokud jde o počátek běhu promlčecí doby, vychází se sice zásadně z toho, že možnost uplatnit nárok u soudu nastává právě splatností dluhu, avšak v případě, že splatnost dluhu nebyla dohodnuta ani jinak určena, začíná promlčecí doba běžet dnem následujícím poté, kdy vznikl dluh. Věřitel tedy může již následujícího dne po vzniku dluhu vyvolat splatnost dluhu, a tedy své právo i vykonat.“
Jak již bylo naznačeno, NOZ
sjednocuje promlčecí lhůtu
v obecné rovině na
tři roky,
respektive na
deset let
v případě práv zapsaných do veřejného seznamu (např. zástavní právo k nemovitosti). To je rozdíl oproti staré právní úpravě, která rozlišovala tříletou promlčecí lhůtu v případech závazků občanského práva a čtyřletou lhůtu u závazků obchodněprávních.
Další změnou je možnost
sjednat si kratší či delší promlčecí lhůtu.
Podle ustanovení § 630 NOZ je možné ujednat
roční až patnáctiletou lhůtu.
Toto je třeba hlídat v případě zpracovávání účetnictví - nově je možné, že se klientovy smlouvy, o kterých se účtuje, budou řídit různými předpisy s různou délkou běhu promlčecí lhůty.
Co se týče běhu
lhůt, které měly svůj počátek před účinností nového práva,
tedy před rokem 2014, doběhnou v té délce, kterou stanovuje zákon, kterým se řídí (§ 3036 NOZ). Toto navazuje na obecná přechodná ustanovení k závazkovému právu, která stanovují, že smlouvy uzavřené před 1. lednem 2014 se řídí stále starou, byť zrušenou, právní úpravou. K tomuto pravidlu jsou dvě výjimky, a to nájem nemovité věci a smlouva o účtu, které se od ledna 2014 řídí právní úpravou novou (ustanovení § 3073 a násl.). Pokud například začala v roce 2013 běžet čtyřletá promlčecí lhůta z důvodu půjčky dle obchodního zákoníku, bude její konec po čtyřech letech, tedy v roce 2017. Stejně tak pokud promlčecí lhůta u smlouvy, která byla uzavřena za staré právní úpravy, začne běžet po roce 2014, bude mít délku podle staré zákonné úpravy.
V příštím článku se zaměříme na výjimky z obecných promlčecích lhůt a také na změny v promlčení v případě uznání dluhu.
1) Autorka působí na Právnické fakultě UK a v Odboru kanceláře ministra spravedlnosti. Text vznikl v rámci realizace Programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy (PRVOUK) 04 s názvem „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“.