Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015

Vydáno: 21 minut čtení

S účinností od 1.1.2015 byla v rámci technické novely provedené zákonem č. 360/2014 Sb. doplněna do zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nová příloha č. 6, která obsahuje seznam plnění, při jejichž poskytnutí se na základě nařízení vlády použije režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Z výčtu zboží a služeb vymezených v příloze č. 6 k ZDPH byla nařízením vlády č. 361/2014 Sb. vyčleněna konkrétní plnění, u kterých se použití režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015 aplikuje. V důsledku provedených změn došlo k rozšíření plnění, která v tuzemsku podléhají režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015
Ing.
Dagmar
Fitříková
S účinností
od 1.1.2015
je zavedeno tzv.
dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti
při dodání zboží nebo poskytnutí služby při splnění podmínek vymezených v Plnění vymezená v u kterých se režim přenesení daňové povinnosti uplatňoval i před 1.1.2015, spadají do tzv.
trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti.
Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce (dále také „dočasný režim“) pro konkrétní dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku se stanoví vládním nařízením.
 
TRVALÉ POUŽITÍ REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti se uplatňuje u těchto plnění:
-
dodání zlata podle
-
dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k ZDPH podle
-
poskytnutí stavebních a montážních prací podle
-
dodání nemovité věci podle § 92d ZDPH (účinnost od 1.1.2016).
Režim přenesení daňové povinnosti podle se použije s účinností
od 1.1.2016
při
dodání nemovité věci
(dříve převod nemovitosti) jinému plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, zvolí při dodání nemovité věci režim zdanění podle § 56 odst. 5 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2016. Možnost zvolit režim zdanění při dodání nemovité věci, která splňuje podmínky osvobození od daně bez nároku na odpočet, umožňuje současná právní úprava a možnost volby uplatnit v těchto případech daň zůstane zachována i v roce 2016. Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92d ZDPH bude patřit s účinností od 1.1.2016 do kategorie trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.
DOČASNÝ REŽIM PODLE § 92f ZDPH
Podle použije plátce při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k ZDPH režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením. Dne 31.12.2014 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno v souvislosti s aplikací režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92f ZDPH pod č. 361/2014 Sb. vládní nařízení.
NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2014 Sb.
Předmětem nařízení vlády č. 361/2014 Sb. ze dne 31.12.2014, ve znění Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 4/2015 Sb., je vymezení konkrétních plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) pro použití režimu přenesení daňové povinnosti s místem plnění v tuzemsku. Citované nařízení vlády reaguje na zmocňovací ustanovení v § 92f odst. 1 ZDPH s tím, že od 1.1.2015 (§ 2 odst. 1 citovaného nařízení), 1.4.2015 (§ 2 odst. 2 až 4 citovaného nařízení) a 1.9.2015 [§ 2 odst. 3 písm. a) citovaného nařízení, pokud jde o cukrovou řepu] zavádí u vyjmenovaných plnění (dodání zboží a poskytnutí služeb) použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.
 
INFORMACE GFŘ
Na webových stránkách Finanční správy ČR je zveřejněna Informace GFŘ č.j. 2552/15/7100-20116-11073, kde je uveden postup k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016.
 
PŘEVOD POVOLENEK
Režim přenesení daňové povinnosti se použije při převodu povolenek na
emise
skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na
emise
skleníkových plynů. S účinností do 31.12.2014 byl režim přenesení daňové povinnosti u těchto plnění upraven v § 92d ZDPH a s účinností
od 1.1.2015
spadají převody povolenek na
emise
skleníkových plynů do tzv. dočasného režimu podle § 92f ZDPH. V souvislosti s provedenou změnou došlo za zdaňovací období od 1.1.2015 k ukončení platnost kódu 2 (povolenky na
emise
podle § 92d ZDPH, ve znění platném do 31.12.2014) a byl zaveden nový
kód 11
(povolenky na
emise
podle § 92f ZDPH).
 
VYBRANÉ ZBOŽÍ
Z ustanovení vyplývá, že režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka
základu daně
veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku
100 000 Kč.
Vybraným zbožím
se pro účely aplikace režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92f ve smyslu § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2014 Sb. rozumí:
a)
obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy,
které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00 nebo 1212 91
(kód 12),
b)
kovy, včetně drahých kovů,
které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV
(kód 13), s výjimkou zboží,
1.
které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, 7108 20 00, 7113 až 7118, 7302, 7309 00 až 7312 00 00, 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, 7806 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101 99 90, 8102 99 00, 8103 90 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 00 90, 8107 90 00, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 90 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00, 8112 99, 8113 00 90,
2.
kterým je odpad a šrot z hafnia (celtia), který je uveden pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8112 92 10,
3.
které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a 83,
4.
na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 ZDPH,
5.
na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZDPH,
c)
mobilní telefony,
které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 nebo 8517 18 00 (
kód 14
),
d)
integrované obvody,
jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31 a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele
(kód 15),
e)
přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,
která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00
(kód 16),
f)
videoherní konzole,
které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504
(kód 17).
 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Režim přenesení daňové povinnosti platí pouze pro plnění uskutečněná mezi plátci s místem plnění v tuzemsku s tím, že povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, který je v postavení příjemce plnění. Základní pravidla pro použití režimu přenesení daňové povinnosti vymezená v platí beze změny i v roce 2015 a uplatní se obdobně při použití trvalého i dočasného režimu přenesení daňové povinnosti. S účinností od 1.1.2015 je do základních pravidel upravujících režim přenesení daňové povinnosti doplněn postup při vyúčtování úplat přijatých před uskutečněním plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
 
ZÁLOHY V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
V případě využití zálohových plateb na dodání vybraného zboží je nezbytné znát celkovou cenu vybraného zboží v úrovni bez DPH, aby bylo možné správně vyhodnotit již v okamžiku přijetí zálohové platby, zda se na konkrétní dodávku vybraného zboží vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92f ZDPH. Postup při vyúčtování záloh (úplat) přijatých před uskutečněním plnění v režimu přenesení daňové povinnosti vyplývá z § 92a odst. 7 ZDPH. V případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, se použije režim přenesení daňové povinnosti při uskutečnění zdanitelného plnění na daň vypočtenou ze základu daně stanoveného podle § 37a odst. 1 ZDPH.
PŘÍKLAD
Obchodní společnost, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, uzavřela s jiným plátcem kupní smlouvu na dodání zboží (jedná se o tablety uvedené v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.). Celková cena za dodání zboží byla sjednána ve výši 105 000 Kč bez DPH. Dne 31.3.2015 obdržel dodavatel od odběratele úplatu (zálohovou platbu) ve výši 96 800 Kč (z toho základ daně činí 80 000 Kč a DPH ve výši 21% činí 16 800 Kč). K přijetí úplaty došlo v době, kdy se na dodání tohoto zboží nevztahoval režim přenesení daňové povinnosti. Z takto přijaté úplaty přiznal dodavatel v souladu s § 21 odst. 1 ZDPH daň na výstupu ve výši 16 800 Kč v daňovém přiznání (dále jen „DAP“) k DPH za zdaňovací období březen 2015. K uskutečnění zdanitelného plnění (dodání vybraného zboží) došlo 28.4.2015, tj. v době, kdy se na dodání tohoto zboží vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92f ZDPH. Při vyúčtování zálohy postupuje plátce podle § 92a odst. 7 ZDPH, tj. uplatní postup podle § 37a odst. 1 ZDPH. Základ daně vypočtený podle § 37a odst. 1 ZDPH, tj. rozdíl mezi základem daně ze sjednané ceny a základem daně z úplaty (zálohy) přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, činí 25 000 Kč (105 000 - 80 000 = 25 000). Tuto částku zaplatí odběratel dodavateli. Na daňovém dokladu vystaveném pro odběratele uvede dodavatel u zmíněného rozdílu údaj „daň odvede zákazník“ jako povinnou náležitost ve smyslu § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH. V DAP k DPH za zdaňovací období duben 2015 zahrne dodavatel částku 25 000 Kč do řádku 25. Odběrateli vznikne povinnost přiznat v režimu přenesení daňové povinnosti daň ve výši 5 250 Kč ze základu daně 25 000 Kč (ř. 10 DAP k DPH). Při splnění ZDPH stanovených podmínek je odběratel oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně (ř. 43 DAP k DPH).
PŘÍKLAD
Obchodní společnost, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, uzavřela s jiným plátcem smlouvu na dodání zboží (jedná se o herní konzole uvedené v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.). Celková cena za dodání zboží byla sjednána ve výši 105 000 Kč bez DPH. Dne 9.4.2015 obdržel dodavatel od odběratele úplatu (zálohovou platbu) ve výši 96 800 Kč.
K přijetí úplaty došlo v době, kdy se na dodání tohoto zboží vztahuje režim přenesení daňové povinnosti,
a proto se v DAP k DPH částka 96 800 Kč neuvádí.
K uskutečnění zdanitelného plnění
(dodání vybraného zboží) došlo 2.6.2015, tj.
v době, kdy se na dodání tohoto zboží vztahuje režim přenesení daňové povinnosti
podle § 92f ZDPH. Po dodání zboží uhradí odběratel dodavateli zbývající část sjednané ceny, tj. částku 8 200 Kč. Na daňovém dokladu vystaveném pro odběratele uvede dodavatel u částky 105 000 Kč údaj „daň odvede zákazník“ jako povinnou náležitost ve smyslu § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH. V DAP k DPH za zdaňovací období červen 2015 zahrne dodavatel částku 105 000 Kč do řádku 25. Odběrateli vznikne povinnost přiznat v režimu přenesení daňové povinnosti daň ve výši 22 050 Kč ze základu daně 105 000 Kč (ř. 10 DAP k DPH). Při splnění ZDPH stanovených podmínek je odběratel oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně (ř. 43 DAP k DPH).
 
LIMITNÍ ČÁSTKA PŘI DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ
Z ustanovení vyplývá, že režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč. Z citované Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 vyplývá, že pro stanovení celkové částky základu daně při dodání vybraného zboží s limitem 100 000 Kč, při jehož překročení se aplikuje režim přenesení daňové povinnosti,
může být určující celková částka základu daně uvedená na daňovém dokladu za zdanitelné plnění,
a to v souhrnu za veškeré dodávané zboží splňující definici vybraného zboží uvedené v nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v § 2 odst. 3 písm. a) až f). V praxi tak může nastat situace, kdy bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů vybraného zboží [spadajícího věcně pod více různých písm. a) až f) v § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2014 Sb.], v tom případě se budou základy daně těchto různých druhů zboží pro vyhodnocení limitu stanoveného v § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2014 Sb. sčítat. Ve výpise z evidence pro daňové účely budou jednotlivé druhy zboží uvedené na jednom daňovém dokladu deklarovány samostatně (pod samostatným kódem předmětu plnění), a to v hodnotě základu daně pro jednotlivý druh zboží.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím uzavřel s jiným plátcem smlouvu na dodání mobilních telefonů za celkovou částku 30 000 Kč bez DPH [ jedná se o zboží uvedené v § 2 odst. 3 písm. c) nařízení vlády č. 361/2014 Sb.] a na dodání tabletů za celkovou částku 80 000 Kč bez DPH [ jedná se o zboží uvedené v § 2 odst. 3 písm. e) nařízení vlády č. 361/2014 Sb.]. K dodání zboží, které je předmětem kupní smlouvy, došlo 28.4.2015. Vzhledem k tomu, že hodnota veškerého dodaného zboží bez daně přesahuje limitní částku 100 000 Kč, uplatní se při dodání tohoto zboží režim přenesení daňové povinnosti podle § 92f ZDPH.
 
DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ V REŽIMU OPAKOVANÝCH PLNĚNÍ
Podle se opakovaným plněním rozumí uskutečnění zdanitelných plnění ve sjednaných lhůtách během zdaňovacího období, přičemž se v rámci smlouvy jedná o plnění zboží stejného druhu, které je navzájem zastupitelné, anebo službou stejné povahy. U opakovaných plnění se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období. Z úpravy obsažené v § 21 odst. 9 ZDPH lze dovodit, že pokud jsou dodávky zboží stejného duhu realizované na základě smlouvy, která obsahuje ujednání o dodávkách zboží v režimu opakovaných plnění v různých dnech příslušného kalendářního měsíce plátcem s měsíčním zdaňovacím obdobím, považují se pro účely DPH za jedno (opakované) zdanitelné plnění. V tom případě se budou základy daně u takto realizovaných dodávek zboží ve vazbě na testování limitu stanoveného v § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2014 Sb. sčítat.
PŘÍKLAD
Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím uzavřel s jiným plátcem rámcovou smlouvu na dodávky kovů uvedených v § 2 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Smluvní strany se dohodly ve shodě s § 21 odst. 9 ZDPH na režimu opakovaných plnění s tím, že vždy na konci příslušného měsíce budou odsouhlaseny termíny a objemy dodávek předmětného zboží na další kalendářní měsíc. V měsíci dubnu 2015 byly v režimu opakovaných plnění uskutečněny celkem 4 dodávky předmětného zboží, každá v hodnotě 50 000 Kč bez DPH. Odběratel uhradil dne 3.4.2015 dodavateli zálohu na dodávku zboží ve výši 100 000 Kč. Dodavatel vystavil odběrateli dne 12.5.2015 daňový doklad na celkovou částku 200 000 Kč bez DPH a na dokladu uvedl mimo jiné údaj „daň odvede zákazník“. Odběratel uhradil dodavateli zbývající část kupní ceny ve výši 50 000 Kč. Dodavatel při dodání zboží uplatnil režim přenesení daňové povinnosti a odběratel u takto přijatého plnění přiznal daň na výstupu. Dodavatel i odběratel podali v zákonné lhůtě výpis z evidence pro daňové účely, ve kterém deklarovali realizovanou dodávku zboží.
 
ŘEŠENÍ SPORNÝCH PŘÍPADŮ
Dosavadní praxe při aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti v případech, které podle současné právní úpravy spadají do kategorie trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti (zejména podle § 92c a 92e ZDPH), potvrdila, že se plátci často dostávají do situací, kdy je obtížné určit, zda konkrétní posuzované plnění patří do příslušného kódu nomenklatury celního sazebníku (§ 92c ve vazbě na zboží v příloze č. 5 k ZDPH) nebo do příslušného kódu klasifikace produkce CZ-CPA (§ 92e ZDPH). Lze předpokládat, že do obdobných situací se budou plátci dostávat i
při dodání vybraného zboží
vymezeného v § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2014 Sb., tj. při aplikaci dočasného režimu přenesení daňové povinnosti. Možnost řešení sporných případů pro plnění spadající do dočasného režimu nabízí § 92f odst. 2 ZDPH.
Právní fikce
režimu přenesení daňové povinnosti
Z úpravy obsažené v vyplývá, že v případech, kdy plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, mají důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92f odst. 1 ZDPH,
a tento režim k tomuto plnění použijí,
považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Úpravu obsaženou v § 92f odst. 2 ZDPH lze interpretovat tak, že plátce, který je v pozici poskytovatele zdanitelného plnění, splní podmínku použití režimu přenesení daňové povinnosti, pokud
vystaví daňový doklad
plátci, příjemci plnění, a na vystaveném dokladu uvede mimo jiné i údaj
„daň odvede zákazník“
jako povinnou náležitost ve smyslu a současně splní povinnosti stanovené v
§ 92a odst. 3 a 5 ZDPH, tj. podá výpis z evidence pro daňové účely,
ve kterém uvede zákonem stanovené údaje. V návaznosti na výše uvedené lze konstatovat, že plátce, který je v postavení příjemce zdanitelného plnění, splní podmínku použití režimu přenesení daňové povinnosti, pokud i on splní povinnosti vyplývající ze základních pravidel pro aplikaci přenesení daňové povinnosti, tzn., že doplní výši daně v evidenci pro daňové účely (§ 92a odst. 2), a i on, stejně jako poskytovatel plnění,
podá výpis z evidence pro daňové účely
(§ 92a odst. 4 ZDPH). Uvedené závěry jsou potvrzeny v citované Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016.
 
Závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
V případě nejistoty týkající se určení, zda se při poskytnutí konkrétního zdanitelného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti nebo nikoli, má plátce možnost požádat o závazné posouzení Generální finanční ředitelství (§ 92h a 92i ZDPH). V žádosti musí žadatel uvést popis daného zdanitelného plnění (v žádosti lze uvést vždy pouze jedno zdanitelné plnění) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení [§ 92i odst. 2 písm. b) ZDPH]. Podání žádosti o vydání rozhodnutí o závazném posouzení v dané oblasti podléhá správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
DOČASNÝ REŽIM PODLE § 92g ZDPH
Druhý typ dočasného režimu upravený v označovaný jako tzv.
mechanismus rychlé reakce,
umožňuje prostřednictvím nařízení vlády na omezenou dobu, a to na dobu max. 9 měsíců, stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u vymezených plnění. Na rozdíl od dočasného režimu podle § 92f ZDPH bude v těchto případech zřejmé, jakou dobu bude režim přenesení daňové povinnosti u konkrétního plnění uplatňován. Další odlišnost oproti režimu stanoveného v § 92f ZDPH spočívá v tom, že u dočasného režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92g ZDPH není předem známo, na která plnění se tento režim přenesení daňové povinnosti bude vztahovat. Zavedení tohoto režimu je podmíněno schválením Evropské komise. Pokud Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdí, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky, stanoví tak vláda nařízením.
 
TESTOVÉ OTÁZKY
1) Plátce uskutečnil pro jiného plátce dne 3.4.2015 dodání mobilních telefonů v celkové hodnotě 60 000 Kč bez DPH a dne 28.4.2015 uskutečnil dodání mobilních telefonů v celkové hodnotě 50 000 Kč bez DPH. Dodavatel vystavil na jednotlivé dodávky zboží daňové doklady, navýšil sjednanou cenu o DPH ve výši 21% a příslušnou daň přiznal v DAP k DPH za duben 2015. Je tento postup správný nebo měl dodavatel uplatnit režim přenesení daňové povinnosti?
a)
Ano, postup dodavatele je v souladu s platnou právní úpravou. Režim přenesení daňové povinnosti neměl být uplatněn, protože hodnota jednotlivých dodávek mobilních telefonů bez DPH nepřesáhla limit 100 000 Kč.
b)
Postup není správný, protože v součtu základů daně přesáhla hodnota dodaného zboží v měsíci dubnu 2015 limit 100 000 Kč.
c)
Ano, postup dodavatele je v souladu s platnou právní úpravou, protože na dodávky mobilních telefonů se režim přenesení daňové povinnosti nevztahuje.
2) Plátce uskutečnil dne 28.4.2015 pro neplátce dodání kovů uvedených v § 2 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Celková hodnota takto dodaného zboží činila 105 000 Kč bez DPH. Vztahuje se na toto dodání zboží režim přenesení daňové povinnosti?
a)
Ne, protože dodavatel a odběratel se na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti předem nedohodli.
b)
Ano, protože hodnota dodaného zboží bez DPH přesáhla limit 100 000 Kč stanovaný vládním nařízením a jedná se o vybrané zboží.
c)
Ne, protože příjemcem plnění je neplátce.
3) Plátce uskutečnil pro jiného plátce dne 3.4.2015 dodání tabletů v celkové hodnotě 105 000 Kč bez DPH a dne 28.4.2015 dodání téhož zboží v celkové hodnotě 90 000 Kč bez DPH. Dodavatel vystavil na jednotlivé dodávky daňové doklady s tím, že v prvním případě uplatnil při dodání zboží režim přenesení daňové povinnosti na příjemce a ve druhém případě navýšil sjednanou cenu o DPH ve výši 21% a příslušnou daň přiznal v DAP k DPH za duben 2015. Je tento postup správný?
a)
Ne, protože v součtu základů daně přesáhla hodnota dodaného zboží v měsíci dubnu 2015 limit 100 000 Kč, a proto měl dodavatel uplatnit režim přenesení daňové povinnosti na příjemce v obou případech.
b)
Ano, jedná se o samostatné dodávky zboží s tím, že v prvním případě došlo k překročení limitu stanoveného vládním nařízením a ve druhém případě tento limit překročen nebyl.
c)
Ne, protože pokud došlo již u první dodávky zboží podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti k překročení limitu 100 000 Kč, měl být i u další dodávky stejného zboží uplatněn automaticky shodný postup.
4) Plátce uskutečnil pro jiného plátce dne 28.4.2015 dodání mobilních telefonů v celkové hodnotě 150 000 Kč bez DPH. Dne 3.4.2015 přijal na dodávku tohoto zboží zálohu ve výši 80 000 Kč. Podléhá dodání zboží režimu přenesení daňové povinnosti?
a)
Z úplaty ve výši 80 000 Kč je dodavatel povinen přiznat daň, protože výše zálohy bez DPH nepřesáhla limit 100 000 Kč a režim přenesení daňové povinnosti uplatní až u doplatku sjednané ceny ve výši 70 000 Kč bez DPH, protože ke dni uskutečnění zdanitelného plnění je již splněna podmínka, že hodnota zboží bez DPH přesáhla limit 100 000 Kč.
b)
Ne, protože ani výše zálohy ani výše doplatku sjednané ceny bez DPH nepřesáhla limit 100 000 Kč.
c)
Ano, protože celková hodnota zboží bez DPH přesáhla limit 100 000 Kč.
Řešení:
1 a), 2 c), 3 b), 4 c).