Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015

Vydáno: 21 minut čtení

S účinností od 1.1.2015 byla v rámci technické novely provedené zákonem č. 360/2014 Sb. doplněna do zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nová příloha č. 6, která obsahuje seznam plnění, při jejichž poskytnutí se na základě nařízení vlády použije režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Z výčtu zboží a služeb vymezených v příloze č. 6 k ZDPH byla nařízením vlády č. 361/2014 Sb. vyčleněna konkrétní plnění, u kterých se použití režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015 aplikuje. V důsledku provedených změn došlo k rozšíření plnění, která v tuzemsku podléhají režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce.

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015
Ing.
Dagmar
Fitříková
S účinností
od 1.1.2015
je zavedeno tzv.
dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti
při dodání zboží nebo poskytnutí služby při splnění podmínek vymezených v Plnění vymezená v u kterých se režim přenesení daňové povinnosti uplatňoval i před 1.1.2015, spadají do tzv.
trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti.
Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce (dále také „dočasný režim“) pro konkrétní dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku se stanoví vládním nařízením.
 
TRVALÉ POUŽITÍ REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti se uplatňuje u těchto plnění:
-
dodání zlata podle
-
dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k ZDPH podle
-
poskytnutí stavebních a montážních prací podle
-
dodání nemovité věci podle § 92d ZDPH (účinnost od 1.1.2016).
Režim přenesení daňové povinnosti podle se použije s účinností
od 1.1.2016
při
dodání nemovité věci
(dříve převod nemovitosti) jinému plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, zvolí při dodání nemovité věci režim zdanění podle § 56 odst. 5 ZDPH, ve znění platném od 1.1.2016. Možnost zvolit režim zdanění při dodání nemovité věci, která splňuje podmínky osvobození od daně bez nároku na odpočet, umožňuje současná právní úprava a možnost volby uplatnit v těchto případech daň zůstane zachována i v roce 2016. Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92d ZDPH