Slevy na dani z příjmů v roce 2015, 2. část

Vydáno: 20 minut čtení

V časopisu Účetnictví v praxi č. 1/2015 na str. 28 jsme se zabývali slevami na dani z příjmů u fyzických osob za rok 2015 a změnami pro rok 2015. Zaměřili jsme se na uplatnění jednotlivých slev na dani podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). V dnešním příspěvku si blíže rozebereme uplatnění slevy na dani z titulu zaměstnání osob se zdravotním postižením dle § 35 a zmíníme se o slevě na dani v rámci poskytnutí investičních pobídek dle § 35a a 35b ZDP .

Slevy na dani z příjmů v roce 2015
Ing.
Ivan
Macháček
 
SLEVA NA DANI Z TITULU ZAMĚSTNÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Vymezením osob se zdravotním postižením se zabývá § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 136/2014 Sb.
Podle tohoto ustanovení se za osoby se zdravotním postižením, kterým se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce, považují fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:
a)
invalidními ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením),
b)
invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo
c)
zdravotně znevýhodněnými.
Osobou zdravotně znevýhodněnou je podle znění § 67 odst. 3 tohoto zákona fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b). Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.
Za osoby se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. b) se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.
Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba:
a)
posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo b),
b)
potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení v případě uvedeném v odstavci 2 písm. c).
Poplatník daně z příjmů fyzických a právnických osob si může podle znění § 35 ZDP
uplatnit slevu na dani z d