Nepeněžitý vklad

Vydáno: 11 minut čtení

S nepeněžitým vkladem se můžeme setkat u kapitálových obchodních korporací, což jsou společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Vklad je definován jako peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu. Jsou-li tedy do společnosti vneseny jiné penězi ocenitelné věci, jedná se o nepeněžitý vklad. Ten musí být vymezen ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině. Omezení předmětu nepeněžitého vkladu na jeho hospodářskou zjistitelnost a použitelnost je vztaženo jen pro akciovou společnost. Určení nepeněžitého vkladu je požadováno na znalci. Zatímco u akciové společnosti se jedná nadále o znalce určeného soudem, v případě společnosti s ručením omezeným vybírají zakladatelé, resp. jednatel1), znalce ze seznamu soudních znalců ve své působnosti.

Nepeněžitý vklad
doc. Ing.
Hana
Březinová
CSc.
rektorka Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.
Náležitosti znaleckého posudku stanoví zákon, zároveň zákon zakazuje, aby byl předmět vkladu započten na vklad ve vyšší míře, než kolik byla určena jeho hodnota znalcem2). Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a výší vkladu společníka tvoří u společnosti s ručením omezeným
vkladové ážio
(pokud společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady neurčí, že se tento rozdíl nebo jeho část vrací vkladateli nebo se použije se souhlasem společníka na tvorbu rezervního fondu).
Nepeněžitý vklad při zakládání společnosti zakladatelé předávají správci vkladu, čímž se má vklad za splacený. Nezbytné je v některých případech zkoumat převod práva na společnost. Společnost se stane v některých případech (nemovitá věc zapisovaná do katastru nemovitostí, některý dlouhodobý nehmotný majetek, např. patenty, vynálezy, obchodní značky) vlastníkem až po zapsání do daného veřejného seznamu.
 
OCEŇOVÁNÍ NEPENĚŽITÉHO VKLADU U SPOLEČNÍKA
Společník, pokud je účetní jednotkou, vyřazuje nepeněžitý vklad v jeho účetní hodnotě. Touto
účetní hodnotou se oceňuje dlouhodobý finanční majetek,
který účetní jednotka získává (rozvahové položky B. I