Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů v daňovém přiznání za rok 2014

Vydáno: 19 minut čtení

Příspěvek se zaměřuje na daňové řešení příjmů z prodeje cenných papírů realizovaných v roce 2014, které jsou jednak osvobozené od daně z příjmů fyzických osob a které naopak poplatník musí zdanit v daňovém přiznání za rok 2014. Přitom se zaměříme na nejčastější případ u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, kdy fyzická osoba nakoupí cenné papíry (akcie) a následně je prodá, přičemž je nemá zahrnuty v obchodním majetku.

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů v daňovém přiznání za rok 2014
Ing.
Ivan
Macháček
VYMEZENÍ CENNÝCH PAPÍRŮ V NOZ A V ZOK
Nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1.1.2014 (dále jen „NOZ“), zrušil zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a zahrnul problematiku cenných papírů do § 514 až 544 NOZ.
Cenný papír (dále jen „CP“) je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání CP nelze bez této listiny uplatnit ani převést.
CP může mít formu CP na doručitele, na řad nebo na jméno. Obsahuje-li CP jméno oprávněné osoby, má se za to, že se jedná o
CP na řad.
Neobsahuje-li CP jméno oprávněné osoby, platí, že se jedná o
CP na doručitele.
Vymezení akcií a jiných CP vydávaných akciovou společností nalezneme v § 256 až 343 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).
Akcie je CP nebo zaknihovaný CP,
s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcie může mít formu CP na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie.
Akcie ve formě CP na doručitele
se označuje jako
akcie na majitele.
Akcie na majitele mohou být vydány pouze jako zaknihovaný CP nebo jako imobilizovaný CP. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná.
Akcie ve formě CP na řad
se označuje jako
akcie na jméno.
Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných CP. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
Stanovy akciové společnosti mohou určit, že
zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek.
Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu mohou určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Výše uvedené se použije obdobně na zaměstnance společnosti, kteří odešli do důchodu.
Pro
společnost s r. o.
platí dle § 137 ZOK, že určí-li tak společenská smlouva,
může být podíl společníka představován kmenovým listem.
Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl. Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna.
Kmenový list je CP na řad.
Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný CP. Kmenový list
nemůže být veřejně nabízen
nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.
 
PODMÍNKY OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ V ROCE 2014
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31.12.2013, obsahoval dvě ustanovení týkající se osvobození příjmů z prodeje CP od daně z příjmů. Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP byly od daně z příjmů
osvobozeny příjmy z prodeje CP, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto CP při jejich prodeji dobu 6 měsíců, přičemž toto osvobození se vztahovalo pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem CP 5%.
Podle druhého ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) ZDP byly
od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje CP neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem těchto CP dobu 5 let.
S účinností od 1.1.2014 platí na základě novely ZDP provedené zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. následující podmínky pro osvobození příjmů z prodeje CP:
Podle tohoto ustanovení je
od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje CP, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto CP při jeho prodeji dobu 3 let,
a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let. Došlo tak k prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů z 6 měsíců na 3 roky.
Jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let.
Toto ustanovení zákona, ve znění účinném od 1.1.2014,
již neobsahuje podmínku platnou pro rok 2013 pro osvobození příjmů z prodeje CP, aby celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem CP 5%.
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, ve znění účinném od 1.1.2014, se již netýká CP, jako tomu bylo ještě v roce 2013,
nové znění ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) ZDP se tak vztahuje na veškeré CP bez ohledu na to, jaký je u prodejce CP jeho přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti.
Obdobně jako tomu bylo dle znění ZDP účinného do 31.12.2013 platí i nadále, že osvobození se nevztahuje:
-
na příjem z prodeje CP, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku,
-
na příjem z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
-
na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje CP uskutečněného v době do 3 let od nabytí,
-
na příjem z budoucího prodeje CP, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.
Obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických CP.
Poznámka:
Při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a převodem CP u téhož poplatníka nepřerušuje. Pokud by však poplatník nabyl výměnou akcie o vyšší jmenovité hodnotě, časový test 3 let pro osvobození příjmů z prodeje těchto nově získaných akcií od daně by začal běžet znovu.
Význam bodu 5 přechodného ustanovení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
V bodu 5 přechodného ustanovení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. se uvádí, že u osvobození příjmů z prodeje CP nabytých přede dnem nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu se postupuje podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.
Při prodeji CP nabytých do 31.12.2013 a prodaných v roce 2014 se bude tedy postupovat podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění účinném do 31.12.2013 - tj. časový test pro osvobození příjmů od daně je 6 měsíců.
Osvobození se však vztahuje pouze na osoby, jejichž
celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem akcií 5%.
Uplatnění výše uvedeného přechodného ustanovení zákonného opatření Senátu bylo předmětem projednání koordinačního výboru dne 4.2.2014 pod označením č. 419/30.01.14 „Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů - přechodné ustanovení“. V rámci projednání tohoto příspěvku na KOOV zaujalo GFŘ stanovisko, ze kterého vyplývá:
-
přechodné ustanovení se vztahuje na osoby, jejichž přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem papírů 5%.
U těchto osob je tak při posuzování časového testu zachován stav, který platil před nabytím účinnosti zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
-
ostatní osoby (tedy s větší účastí než 5%) uplatňují při prodeji CP osvobození od daně z příjmů po uplynutí tříleté lhůty od nabytí
podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, ve znění platném od 1.1.2014. Tyto osoby jsou tak při prodeji CP nabytých do 31.12.2013 a prodaných po 1.1.2014 zvýhodněny, protože časový test se jim zkracuje (z původních 5 let na 3 roky). Současně mohou uplatnit osvobození podle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP, ve znění účinném od 1.1.2014.
Osvobození příjmů z prodeje CP v roce 2014 podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) ZDP
V ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) ZDP se uvádí, že od daně z příjmů jsou
kromě příjmů uvedených v § 4 ZDP osvobozeny příjmy z prodeje CP
a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud
jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 Kč.
Toto ustanovení přímo váže na nové znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP.
Z výše uvedeného znění zákona vyplývá, že pokud příjem z prodeje CP převýší za zdaňovací období roku 2014 částku 100 000 Kč, a nebude splněna podmínka pro osvobození příjmu z prodeje CP od daně z příjmů, bude celý tento příjem podléhat zdanění dle § 10 ZDP jako ostatní příjem.
Rozhodující není základ daně (rozdíl příjmů a výdajů), ale dosažený příjem z prodeje CP.
Přitom se testuje nikoliv jednotlivý prodej CP v průběhu zdaňovacího období, ale celkový součet příjmů z prodeje CP za zdaňovací období. Pokud souhrn příjmů z prodeje CP přesáhne hranici 100 000 Kč (např. 100 001 Kč), pak zdanitelným příjmem dle § 10 ZDP bude v roce 2014 celá výše tohoto příjmu, nikoliv jen částka přesahující limitní hranici 100 000 Kč.
Dvě poznámky k CP:
1.
Podle znění § 21b odst. 1 bod 3 ZDP se příslušná ustanovení ZDP upravující CP obdobně použijí i pro zaknihované CP.
2.
Podle znění bodu 2 písm. c) pokynu GFŘ č. D-6 k § 4 odst. 1 ZDP je
den nabytí:
-
u CP zděděných - den úmrtí zůstavitele,
-
u CP v listinné podobě - den jejich převzetí,
-
u CP zaknihovaných - den registrace převodu nebo přechodu provedeného v příslušné evidenci, tj. připsáním na účet majitele,
-
v případě nabytí akcie výměnou za zatímní list u téhož majitele - den předání nebo zaknihování zatímního listu.
 
ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE CP NEZAHRNUTÝCH V OBCHODNÍM MAJETKU
Pokud se na příjmy z prodeje CP pořízených ze soukromých zdrojů fyzické osoby a nezahrnutých do obchodního majetku poplatníka a na příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických CP nevztahuje osvobození od daně z příjmů dle § 4 ZDP,
podléhají tyto příjmy zdanění jako ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP.
V § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, ve znění účinném od 1.1.2014, se uvádí, že ostatními příjmy,
při kterých dochází ke zvýšení majetku,
jsou příjmy z převodu věci a příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovým akcionářům při uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických CP.
Jak je uvedeno v důvodové zprávě k zákonnému opatření Senátu, v návaznosti na NOZ je pod pojmem věc potřeba vnímat věci movité, nemovité, CP apod., to znamená vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí (viz § 489 NOZ).
Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.
Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží.
Výdaje, které převyšují příjmy v tom zdaňovacím období, kdy poprvé plynou splátky nebo zálohy na prodej CP, mohou být uplatněny v tomto zdaňovacím období až do výše tohoto příjmu. Jestliže plyne příjem i v dalších zdaňovacích obdobích, postupuje se obdobně, a to až do výše celkové částky, kterou lze podle tohoto ustanovení jako výdaj uplatnit.
Jako výdaj lze uplatnit kromě nabývací ceny CP i výdaje související s uskutečněním prodeje
(například odměnu finančnímu poradci, odměnu za zprostředkování prodeje CP, provize obchodníkovi s CP, poplatek za provedení převodu, výdaj za sepsání smlouvy o převodu CP a případně další výdaje vynaložené v souvislosti s uskutečněním prodeje CP) a
platby za obchodování na trhu s CP při pořízení CP.
V případě prodeje CP nabytých bezúplatně (získaných darem nebo zděděním) je výdajem cena určená podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, ke dni nabytí.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho zaměstnavatele, u kterého má podepsané na rok 2014 prohlášení k dani, uskuteční v roce 2014 následující prodej akcií, nabytých v roce 2013 ze soukromých peněžních prostředků:
 I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I  Akcie  I  Nákup   I Počet I Pořizovací I  Prodej  I Počet I Prodejní I I společnosti I   dne   I akcií I cena akcie I   dne   I akcií I  cena  I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I   A   I 16. 09. 2013 I 500 I  440 Kč  I 16. 04. 2014 I 200 I 530 Kč I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I   B   I 09. 12. 2013 I 350 I  510 Kč  I 16. 04. 2014 I 110 I 630 Kč I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I 
Protože jde o akcie nabyté před účinností zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vztahuje se na zdanění příjmů z prodeje akcií znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP účinné do 31.12.2013.
Na akcie společnosti A se vztahuje osvobození od daně dle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP (předpokládáme, že podíl na základním kapitálu nepřevyšoval u osoby 5%). Mezi nabytím a prodejem akcií společnosti A uplynula doba 6 měsíců stanovená jako podmínka pro osvobození příjmů od daně z příjmů, proto je tento příjem od daně z příjmů osvobozen.
U prodeje akcií společnosti B není splněna podmínka pro osvobození příjmu z prodeje těchto akcií, a proto příjem z prodeje CP podléhá zdanění dle § 10 ZDP. Příjem z prodeje akcií společnosti B činí 69 300 Kč, a proto je podle znění § 10 odst. 3 písm. c) ZDP osvobozen od daně z příjmů.
Poplatník nepodává za rok 2014 dle znění § 38g odst. 2 ZDP daňové přiznání a může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.
PŘÍKLAD
V roce 2014 uskuteční fyzická osoba s příjmy ze živnostenského podnikání následující prodej akcií nabytých v roce 2013 ze soukromých peněžních prostředků, které nebyly vloženy do obchodního majetku. Podíl na obou společnostech nepřesáhl 5% základního kapitálu.
 I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I  Akcie  I  Nákup   I Počet I Pořizovací I  Prodej  I Počet I Prodejní I I společnosti I   dne   I akcií I cena akcie I   dne   I akcií I   cena I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I   A   I 12. 11. 2013 I 550 I  940 Kč  I 24. 04. 2014 I 200 I 1 090 Kč I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I   B   I 12. 12. 2013 I 500 I  420 Kč  I 24. 04. 2014 I 200 I  380 Kč I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I 
Protože jde o akcie nabyté před účinností zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vztahuje se na příjmy z prodeje akcií znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP účinné do 31.12.2013.
Mezi nabytím a prodejem akcií společnosti A i B neuplynula doba 6 měsíců stanovená jako podmínka pro osvobození příjmů od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. Příjem z prodeje podléhá zdanění podle § 10 ZDP.
Příjem z prodeje akcií společnosti A
je ziskový a zisk z prodeje činí:
200 akcií x (1 090 Kč - 940 Kč) =
30 000 Kč.
Příjem z prodeje akcií společnosti B
je ztrátový a ztráta činí:
200 akcií x (380 Kč - 420 Kč) =
-8 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden druh příjmů, může poplatník odečíst ztrátu z prodeje akcií společnosti B od zisku z prodeje akcií společnosti A, takže
dílčí základ daně podle § 10 ZDP
bude roven
22 000 Kč.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba s příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele uskuteční v roce 2014 následující prodej akcií, nabytých v roce 2013 a 2014 ze soukromých peněžních prostředků:
 I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I  Akcie  I  Nákup   I Počet I Pořizovací I  Prodej  I Počet I Prodejní I I společnosti I   dne   I akcií I cena akcie I   dne   I akcií I   cena I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I   A   I 08. 04. 2013 I 450 I  450 Kč  I 09. 10. 2014 I 450 I 540 Kč I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I   B   I 10. 03. 2014 I 250 I  780 Kč  I 10. 11. 2014 I 100 I 920 Kč I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I 
Podíl na společnosti A nepřesáhl 5% základního kapitálu. Poplatník podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani.
Akcie společnosti A fyzická osoba nabyla do 31.12.2013,
proto se na příjem z prodeje těchto akcií vztahuje znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP účinné do 31.12.2013. Mezi nabytím a prodejem akcií společnosti A uplynula doba 6 měsíců stanovená jako podmínka pro osvobození příjmů od daně z příjmů, proto je tento
příjem od daně z příjmů osvobozen.
Akcie společnosti B nabyla fyzická osoba v roce 2014, a proto se na příjem z prodeje těchto akcií již vztahuje nové znění § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. U prodeje akcií společnosti B není splněna podmínka pro osvobození příjmu z prodeje těchto akcií (3 roky), a proto příjem z prodeje CP podléhá zdanění dle § 10 ZDP.
Příjem z prodeje akcií společnosti B činí 92 000 Kč.
Protože
výše tohoto příjmu nedosáhla
ve zdaňovacím období roku 2014
hranice 100 000 Kč, je i tento příjem
z prodeje akcií v roce 2014 osvobozen od daně z příjmů ve smyslu znění § 10 odst. 3 písm. c) ZDP.
Poplatník nepodává za rok 2014 dle znění § 38g odst. 2 ZDP daňové přiznání a může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti.
PŘÍKLAD
Fyzická osoba uskuteční v roce 2014 následující prodej akcií nabytých v roce 2011 a 2014 ze soukromých peněžních prostředků:
 I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I  Akcie  I  Nákup   I Počet I Pořizovací I  Prodej  I Počet I Prodejní I I společnosti I   dne   I akcií I cena akcie I   dne   I akcií I  cena  I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I   A   I 18. 12. 2011 I 500 I  380 Kč  I 10. 11. 2014 I 500 I 480 Kč I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I I   B   I 10. 03. 2014 I 200 I  500 Kč  I 10. 11. 2014 I 200 I 700 Kč I I-------------I--------------I-------I------------I--------------I-------I----------I 
Podíl na společnosti A přesáhl 5% základního kapitálu.
Při prodeji akcií společnosti A, kde podíl fyzické osoby na základním kapitálu převyšuje 5%, se nepoužije přechodné ustanovení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., to znamená, že se zdanění neřídí ustanovením § 4 odst. 1 písm. w) ani ustanovením § 4 odst. 1 písm. r) ZDP, ve znění účinném do 31.12.2013. Poplatník bude postupovat podle § 4 odst. 1 písm. w), ve znění zákona účinného od 1.1.2014. Protože mezi nabytím a prodejem těchto akcií neuplynula doba 3 let, není tento příjem osvobozen od daně z příjmů a podléhá zdanění v roce 2014 podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP.
Akcie společnosti B nabyla fyzická osoba v roce 2014, a proto se na příjmy z prodeje těchto akcií vztahuje rovněž nové znění § 4 odst. 1 písm. w). U prodeje akcií společnosti B není splněna podmínka pro osvobození příjmu z prodeje těchto akcií (3 roky), a proto příjem z prodeje CP podléhá rovněž zdanění dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP.
Dílčí základ daně z příjmů dle § 10 ZDP za rok 2014 činí:
500 akcií x (480 Kč - 380 Kč) + 200 akcií x (700 Kč - 500 Kč) =
90 000 Kč.
ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA č. 267/2014 Sb. PRO ROK 2015
Zákonem č. 267/2014 Sb. došlo s účinností od 1.1.2015 ke zrušení § 10 odst. 3 písm. c) ZDP a k zařazení nového ustanovení § 4 odst. 1 písm. v) ZDP. V tomto ustanovení se uvádí, že
od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny příjmy z úplatného převodu CP a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.
V § 4 odst. 1 písm. w) ZDP se nahrazuje pojem prodej CP označením „úplatný převod CP“.
Jak se uvádí v důvodové zprávě k zákonu č. 267/2014 Sb. k tomuto ustanovení,
touto úpravou se zajišťuje, aby se jednotlivý příjem z prodeje CP v otázce splnění podmínek osvobození zkoumal jako celek,
tj. buď je osvobozen na základě skutečnosti, že jejich úhrn v daném zdaňovacím období nepřesahuje stanovený limit [dosavadní § 10 odst. 3 písm. c) ZDP] nebo na základě časového testu podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. Tato osvobození nelze kombinovat. Příkladem lze uvést, že pokud má poplatník v roce 2015 příjem z prodeje CP za dané zdaňovací období ve výši 120 000 Kč, kdy na část příjmu ve výši 80 000 Kč dopadá osvobození podle § 4 odst. 1 písm. w), nejprve se testuje tento příjem jako celek limitem 100 000 Kč v souladu s § 4 odst. 1 písm. v) ZDP. Poplatník limit přesahuje, tudíž se dále zkoumá, zda celkový příjem z prodeje CP podléhá osvobození podle § 4 odst. 1 písm. w). Zbylou část, tedy neosvobozený příjem ve výši 40 000 Kč, však nelze testovat dle písm. v) odděleně. Limit 100 000 Kč se vztahuje ke všem příjmům z prodeje CP bez ohledu na to, zda byly či nebyly osvobozeny podle jiného ustanovení § 4 zákona.