Druhy účetních závěrek v roce 2015

Vydáno: 11 minut čtení

V běžném životě nejčastěji používáme pojem „řádná“ účetní závěrka s tím, že není třeba obsah tohoto pojmu příliš vysvětlovat. Jsou ale i jiné druhy účetních závěrek - mimořádná a mezitímní. Cílem tohoto článku není popis procesu uzavírání účetních knih ani popis sestavení účetní závěrky jako souboru účetních výkazů, ale popis odlišností a důvodů sestavení všech druhů účetních závěrek.

Druhy účetních závěrek v roce 2015
Ing.
Ivana
Pilařová
 
DŮVODY UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍCH KNIH
Vymezení druhu účetní závěrky souvisí se dvěma dalšími pojmy, a to důvody uzavírání účetních knih (§ 17 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZU“) a rozvahový den (§ 19 ZU).
Účetní jednotky uzavírají účetní knihy k těmto okamžikům:
a)
ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,
b)
k poslednímu dni účetního období,
c)
ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace,
d)
ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn obchodních korporací,
e)
ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,
f)
ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu,