Slevy na dani u fyzických osob za rok 2014 a změny pro rok 2015

Vydáno: 34 minut čtení

V tomto příspěvku si připomeneme, jaké slevy si může uplatnit poplatník na dani z příjmů fyzických osob podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. , o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) za rok 2014. Upozorníme také na případné změny v této oblasti pro rok 2015.

Slevy na dani u fyzických osob za rok 2014 a změny pro rok 2015
Ing.
Ivan
Macháček
Ve zdaňovacím období roku 2014 a 2015 lze uplatnit u poplatníka daně z příjmů fyzických osob následující slevy na dani podle § 35ba ZDP:
 I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Slevy na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP   I Sleva na dani v Kč v roce 2014 a 2015 I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Základní sleva na poplatníka (písm. a)  I        24 840         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Sleva na manžela (písm. b)        I        24 840         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Základní sleva na invaliditu (písm. c)  I         2 520         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Rozšířená sleva na invaliditu (písm. d)  I         5 040         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Sleva na držitele průkazu ZTP/P (písm. e) I        16 140         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Sleva na studenta (písm. f)        I         4 020         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Sleva na umístění dítěte (písm. g)    I    v roce 2014 maximálně 8 500   I I                      I    v roce 2015 maximálně 9 200   I I-------------------------------------------I---------------------------------------I 
Výše uvedené slevy na dani může uplatnit každá fyzická osoba, tedy jak zaměstnanec s příjmy ze závislé činnosti, tak poplatník s příjmy ze samostatné činnosti či poplatník s příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo poplatník, který má pouze ostatní příjmy podléhající zdanění podle § 10 ZDP.
Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) a písm. g) je roční slevou na dani, slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. b) až f) lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční slevy za kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně.
Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů u zaměstnance,
který podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, sníží zaměstnavatel vypočtenou zálohu ze superhrubé mzdy nejprve o částku odpovídající jedné dvanáctině částky stanovené v § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) (měsíční základní sleva na dani na poplatníka, sleva na invaliditu a sleva na studenta) a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Ke slevě na dani na manželku (manžela) podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a ke slevě za umístění dítěte podle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb ZDP přihlédne plátce daně až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.
U poplatníka, který nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, se při výpočtu měsíční zálohy na daň ze závislé činnosti nepřihlédne k žádné měsíční slevě na dani podle § 35ba ani k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.
Při ročním zúčtování záloh a daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti,
který podepsal prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP na příslušné zdaňovací období, odečte plátce daně (zaměstnavatel) od daně vypočtené roční sazbou nejdříve slevy na dani podle § 35ba (základní slevu na dani na poplatníka, na manželku, na invaliditu, na studenta, za umístění dítěte), a to maximálně do nulové daňové povinnosti poplatníka (sleva nemůže jít do minusu). V případě, že vypočtená daň snížená o slevu na dani podle § 35ba je nižší, než částka příslušejícího daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, má poplatník nárok na uplatnění daňového bonusu.
Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je ze zákona povinen podat po skončení zdaňovacího období (kalendářní rok) daňové přiznání, si uplatní všechny slevy uvedené v § 35ba ZDP v rámci daňového přiznání, přičemž musí být splněny veškeré stanovené podmínky pro přiznání těchto slev na dani.
 
ZÁKLADNÍ SLEVA NA DANI NA POPLATNÍKA
Základní sleva na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně přísluší každé fyzické osobě, která podléhá zdanění daní z příjmů.
Výše slevy je stejná bez ohledu na to, kolik měsíců ve zdaňovacím období (kalendářním roce) poplatník pobíral zdanitelný příjem. Poplatník, který podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob, si uplatní tuto slevu na dani v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období (kalendářní rok) po vypočtení daně ze základu daně.
U poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP na příslušné zdaňovací období, sníží plátce daně (zaměstnavatel) vypočtenou měsíční zálohu na daň o prokázanou měsíční základní slevu na dani na poplatníka podle § 35ba ve výši 2 070 Kč. Při ročním zúčtování daně provede poslední plátce odečet roční základní slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč, což se promítne pozitivně jako přeplatek daně u zaměstnanců, kteří byli v průběhu zdaňovacího období delší dobu nemocni a nepobírali zdanitelnou mzdu, a tudíž jim nemohla být odečtena poměrná měsíční část základní slevy na poplatníka. Pozitivně se uplatnění roční základní slevy na poplatníka promítne rovněž u studentů, kteří byli na prázdninové brigádě a požádají posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.
Pokud například uchazeč o zaměstnání, který pobírá podporu v nezaměstnanosti, v průběhu kalendářního roku 2014 zahájí podnikání, může si v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2014 uplatnit plnou výši roční základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč bez ohledu na to, kdy v průběhu roku došlo k zahájení podnikatelské činnosti (i v případě, že k zahájení podnikání dojde až v průběhu prosince 2014).
Obdobně student, který úspěšně ukončí střední nebo vysokou školu a zahájí podnikání na podzim roku 2014 (resp. nastoupí do zaměstnání), si může v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 (resp. v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele) uplatnit plnou výši roční základní slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
Z ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP ve znění účinném do 31.12.2014 vyplývá, že
základní slevu na dani na poplatníka si nemůže uplatnit poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění
stejného druhu. Jedná se tedy o výdělečně činné důchodce pobírající starobní důchod, kteří mají příjmy z činností dle § 6 až 10 ZDP, a to bez ohledu na výši pobíraného starobního důchodu. Tato nemožnost uplatnit slevu na dani na poplatníka se však nevztahuje na ostatní poplatníky pobírající jiné druhy důchodů, jako invalidní, vdovský a vdovecký anebo sirotčí.
Na základě nálezu Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 31/13 zveřejněném ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2014, ve kterém
Ústavní soud rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců,
je dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů toto znění § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP zrušeno. Výdělečně činní
starobní důchodci si mohou uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014
bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu. Slevu na dani si poplatník může uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele - plátce daně, anebo v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2014, a to podle ZDP.
V případě zaměstnance (starobního důchodce) zohlední základní slevu na dani zaměstnavatel při výpočtu záloh na dani sám, pokud zaměstnanec má podepsané u zaměstnavatele prohlášení k dani a v něm si uplatnil základní slevu na poplatníka, avšak zaměstnavatel tuto slevu při výpočtu měsíční zálohy nezohlednil. V ostatních případech je nutné, aby vůle zaměstnance slevu na dani uplatnit byla vyznačena v prohlášení k dani.
Zaměstnavatel zohlední základní slevu na dani při výpočtu zálohy na daň zaměstnanci počínaje kalendářním měsícem následujícím, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil v prohlášení k dani. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů. V souvislosti s nálezem Ústavního soudu nebude plátce daně postupovat podle § 38i ZDP, tzn. že nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce roku 2014.
Základní slevu na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) si mohou uplatnit starobní důchodci i ve zdaňovacím období roku 2015, ale ve smyslu znění bodu 2 přechodných ustanovení novely ZDP (zákon č. 267/2014 Sb.) se uplatní ve zdaňovacím období roku 2015 ustanovení § 4 odst. 3 ZDP. V tomto se uvádí, že osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí od daně z příjmů podle § 4 odst. 1 písm. h) se nepoužije v případě, kdy součet příjmů dle § 6 a dílčích základů daně podle § 7 a 9 ZDP přesáhne u poplatníka ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.
PŘÍKLAD
Starobní důchodce v roce 2014 nadále pracuje na základě uzavřené pracovní smlouvy a pro rok 2014 podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani. Protože k 1.1.2014 pobírá starobní důchod, neuplatnil v prohlášení základní slevu na poplatníka. Po zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů provede zaměstnanec koncem srpna 2014 změnu v prohlášení k dani a uplatní v něm základní slevu na dani. Předpokládejme, že mzda starobního důchodce je v každém měsíci kalendářního roku 2014 stejná, a to ve výši 23 000 Kč.
Zaměstnavatel každý kalendářní měsíc srazil zaměstnanci měsíční zálohu na daň ze závislé činnosti ve výši 15% ze mzdy navýšené o 34% povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištění, takže zdanění proběhne z částky 30 820 Kč a sražená měsíční záloha na daň ze zaokrouhleného základu daně 28 200 Kč činí 4 635 Kč. Počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž zaměstnanec oznámil zaměstnavateli svůj požadavek na uplatnění slevy na dani (ve smyslu znění § 38k odst. 1 ZDP), tj. poprvé za měsíc září 2014, uplatní zaměstnavatel při výpočtu měsíční zálohy na daň měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč, takže sražená měsíční záloha na daň bude počínaje měsícem září činit 2 565 Kč.
Po skončení kalendářního roku provede zaměstnavatel na základě požádání zaměstnance ve smyslu § 38ch odst. 1 ZDP roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. V tomto ročním zúčtování již uplatní zaměstnavatel u zaměstnance celoroční základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
 I-----------------------------------------------------------I-------------I I            Text                I Částka v Kč I I-----------------------------------------------------------I-------------I I Součet vyplacených mezd (12 x 23 000)           I  276 000  I I-----------------------------------------------------------I-------------I I Povinné pojistné                     I  93 840  I I-----------------------------------------------------------I-------------I I Superhrubá mzda (276 000 + 93 840)            I  369 840  I I-----------------------------------------------------------I-------------I I Daň ze zaokrouhleného základu daně (15% z 369 800)    I  55 470  I I-----------------------------------------------------------I-------------I I Základní sleva na dani                  I  24 840  I I-----------------------------------------------------------I-------------I I Daň po snížení o základní slevu na dani          I  30 630  I I-----------------------------------------------------------I-------------I I Na zálohách zaplaceno (8 x 4 635 + 4 x 2 565)       I  47 340  I I-----------------------------------------------------------I-------------I I Přeplatek na dani                     I  16 710  I I-----------------------------------------------------------I-------------I 
Přeplatek na dani bude zaměstnavatelem zaměstnanci vrácen ve výši 16 710 Kč. Roční zúčtování záloh je plátce povinen dle § 38ch odst. 4 ZDP provést nejpozději do 15. března 2015.
PŘÍKLAD
Starobní důchodce nadále po celý kalendářní rok 2014 pracuje a pro rok 2014 podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani, ve kterém uplatnil základní slevu na poplatníka. S ohledem na ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP, ve znění k 1.1.2014, zaměstnavatel při výpočtu měsíční zálohy na daň základní slevu na dani poplatníkovi neuplatnil, protože zaměstnanec pobíral ke dni 1.1.2014 starobní důchod.
Zaměstnanec nemusí v návaznosti na nález Ústavního soudu měnit své prohlášení k dani. Protože v něm poplatník uplatnil již požadavek na základní slevu na poplatníka, přihlédne jeho zaměstnavatel dle § 38k odst. 1 ZDP k nové skutečnosti počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci oznámení změny (zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů), tj. od výpočtu zálohy na daň za měsíc září 2014. Počínaje měsícem září již při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti zaměstnavatel zohlední základní měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.
Po skončení kalendářního roku provede zaměstnavatel na základě požádání zaměstnance ve smyslu § 38ch odst. 1 ZDP roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. V tomto ročním zúčtování již uplatní zaměstnavatel u zaměstnance celoroční základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a odečte sražené měsíční zálohy na daň.
Vstřícný zaměstnavatel zohlední odečet měsíční základní slevy na poplatníka již při výpočtu zálohy na daň za měsíc srpen. Dle prezentovaného stanoviska Finanční správy bude tato tento postup akceptovat.
PŘÍKLAD
Starobní důchodce nadále podniká. V daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2013 vyčíslil základ daně z podnikání (§ 7 ZDP) ve výši 320 000 Kč a výslednou daň 48 000 Kč. Protože pobíral starobní důchod k 1.1.2013, nemohl si uplatnit slevu na dani na poplatníka. Ve zdaňovacím období roku 2014 musí proto platit zálohu na daň dle § 38a odst. 3 ZDP k 15. 6. a 15.12.2014 ve výši 19 200 Kč. V roce 2014 očekává obdobné výsledky svého podnikání, předpokládejme stejný základ daně ve výši 320 000 Kč.
Poplatník daně z příjmů v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 vyčíslí daň 48 000 Kč, od které si odečte základní slevu na dani 24 840 Kč, takže jeho daň po slevě činí 23 160 Kč. Na zálohách na daň však zaplatil v průběhu roku 2014 částku 38 400 Kč, takže bude v daňovém přiznání uplatňovat přeplatek na dani ve výši 15 240 Kč.
V návaznosti na nález Ústavního soudu poplatník má možnost využít znění § 174 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), a v předstihu požádat svého správce daně o stanovení zálohy ke dni 15.12.2014 jinak, nebo o zrušení povinnosti platit zálohu ke dni 15.12.2014.
Poznámka k uplatnění základní slevy na dani u výdělečně činného starobního důchodce za rok 2013
Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález sp. zn. I. ÚS 2340/13
, přijatý I. senátem ÚS dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013.
Dne 7. října 2014 bylo na webových stránkách Finanční správy ČR uvedeno stanovisko,
že na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru,
že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat.
Fyzické osoby (výdělečně činní starobní důchodci) dotčené touto skutečností, u kterých sleva na dani za rok 2013 doposud nebyla zohledněna, mohou svůj nárok uplatnit v následujících řízeních:
-
U zaměstnavatele
, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro rok 2013 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil (zaměstnavatel mu tuto slevu na dani na poplatníka za rok 2013 nezohlednil) a současně poplatník nepodal daňové přiznání za rok 2013. Zaměstnavatel v tomto případě provede opravu na dani podle § 38i odst. 2 ZDP a předmětnou slevu dodatečně přizná, jestliže neuplynuly tři roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013. Zaměstnavatel v souladu s tímto ustanovením o rozdíl na dani (vzniklý z titulu přiznání nároku na slevu) sníží nejbližší odvod záloh správci daně.
-
Podáním řádného daňového přiznání
za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal (půjde o starobního důchodce s příjmy ze závislé činnosti, který v Prohlášení k dani neuplatnil slevu na dani na poplatníka a kterému provedl zaměstnavatel roční zúčtování daně za rok 2013). V řádném daňovém přiznání za rok 2013 uvede poplatník údaje vyplývající z „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2013“, získaného od svého zaměstnavatele a uplatní v něm slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
-
Podáním dodatečného daňového přiznání
v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání (půjde o poplatníka s příjmy zdaňovanými dle § 7 až 10 ZDP, o poplatníka s příjmy dle § 6 ZDP, který má ve smyslu znění § 38g odst. 2 ZDP povinnost podat daňové přiznání, a dále o starobního důchodce, který měl v roce 2013 celkový roční důchod vyšší než 288 000 Kč a z toho důvodu musel podat daňové přiznání, ve kterém zdanil výši důchodu nad tuto limitní částku osvobozenou od daně z příjmů).
Lhůta, ve které může poplatník výše uvedené učinit, je upravena a činí tři roky, pokud nebude prodloužena. Podle znění § 141 odst. 2 DŘ je
daňový subjekt oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na nižší daň, než je poslední známá daň, do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než poslední známá daň.
Záleží tedy na tom, jaký termín napíše poplatník na straně 1 dodatečného daňového přiznání v kolonce „Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne“. Od tohoto uvedeného data se odvíjí termín pro včasné podání dodatečného daňového přiznání. Poplatníkům, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení, Finanční správa ČR uplatněnou základní slevu na dani při splnění ostatních zákonných podmínek zohlední.
V případě, kdy zaměstnanec (starobní důchodce) měl od zaměstnavatele za rok 2013 pouze příjem, který podléhal dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň), nelze již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit ani u zaměstnavatele, ani v daňovém přiznání.
 
SLEVA NA DANI NA MANŽELKU (MANŽELA)
Slevu na dani na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti ve výši 24 840 Kč může poplatník uplatnit pouze tehdy, pokud manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč.
Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.
Vlastními příjmy manželky se podle pokynu GFŘ č. D-6 rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny nebo nejsou předmětem této daně.
Nepřihlédne se však k příjmům
uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) ZDP a k příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, které jsou taxativně v zákoně vymezené takto:
-
dávky státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“),
-dávky
pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
-dávky
osobám se zdravotním postižením,
-dávky
pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
-příspěvek
na péči, sociální služby,
-příjem
plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je osvobozen od daně podle § 4 ZDP,
-státní
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
-státní
příspěvky podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů,
-stipendium
poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře).
Dávky státní sociální podpory jsou vymezeny v zákoně o státní sociální podpoře a patří k nim dle § 2 tohoto zákona:
a)
dávky poskytované v závislosti na výši příjmu - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné,
b)
ostatní dávky - rodičovský příspěvek, pohřebné.
U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
Jedná se o slevu, která je uplatněna u zaměstnance až v rámci ročního zúčtování daně anebo obecně až při podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Protože se jedná o slevu na manželku, nemůže tuto slevu uplatnit poplatník na přítelkyni, i když žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
S účinností od zdaňovacího období roku 2013 platí
omezení pro uplatnění slevy na manželku u poplatníků, kteří uplatňují paušální výdaje.
Podle znění § 35ca ZDP uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 (tedy uplatní paušální výdaje k těmto příjmům) a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50% celkového základu daně, nemůže poplatník snížit vypočtenou daň o slevu na manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP.
PŘÍKLAD
Dne 10.11.2014 se poplatník ožení se svou přítelkyní, se kterou žil ve společné domácnosti již dva poslední roky. Poplatník má příjmy z podnikání a vede daňovou evidenci. Manželka pobírá rodičovský příspěvek.
Pokud je dnem 10.11.2014 uzavřeno manželství a manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti, může poplatník uplatnit v daňovém přiznání za rok 2014 slevu na dani na manželku počínaje měsícem prosinec 2014, tedy pouze částku 24 840 Kč / 12 měsíců = 2 070 Kč. V případě sňatku totiž může uplatnit poplatník slevu na dani na manželku až od měsíce, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na slevu na dani. Slevu na dani na přítelkyni nelze uplatnit. Pro účely uplatnění slevy na dani na manželku se rodičovský příspěvek nepočítá do vlastního příjmu manželky.
PŘÍKLAD
Poplatník je zaměstnán a současně má příjmy z nájmu zdaňované dle § 9 ZDP, ke kterým uplatňuje paušální výdaje. Za rok 2014 dosáhne dle potvrzení zaměstnavatele dílčí základ daně ze závislé činnosti 289 000 Kč a dílčí základ daně z nájmu 290 000 Kč. Manželka nemá zdanitelné příjmy.
Celkový základ daně poplatníka činí za rok 2014: 289 000 Kč + 290 000 Kč = 579 000 Kč.
Podíl základu daně z příjmů z nájmu činí 50,09% celkového základu daně, proto poplatník nemůže v daňovém přiznání za rok 2014 uplatnit slevu na dani na manželku dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP.
S účinností od 1.1.2014 se dle nového ustanovení § 21e odst. 3 ZDP pro účely daní z příjmů rozumí manželem (manželkou) také partner
podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu § 1 odst. 1 tohoto zákona je registrované partnerství trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem. Partnerem se rozumí osoba, která uzavřela partnerství. S ohledem na znění § 21e odst. 3 ZDP se sleva na manželku, vymezená v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, vztahuje počínaje 1.1.2014 i na partnera. Slevu
dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP však nelze uplatnit na přítelkyni nebo přítele
bez uzavření manželství mezi dvěma osobami odlišného pohlaví nebo bez uzavření registrovaného partnerství mezi osobami stejného pohlaví, i když tato osoba žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
PŘÍKLAD
Dva muži spolu po dobu tří let žijí ve společně hospodařící domácnosti. V polovině června 2014 se rozhodnou uzavřít spolu registrované partnerství. Partner má příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP a druhý partner se stará o domácnost a zahradu a je bez zdanitelných příjmů.
V návaznosti na znění § 21e odst. 3 ZDP si může poplatník v roce 2014 uplatnit na druhého partnera bez zdanitelných příjmů slevu na dani dle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP. V našem případě lze slevu na partnera uplatnit počínaje měsícem červenec 2014, tedy částku: 24 840 Kč / 12 měsíců x 6 měsíců = 12 420 Kč.
 
SLEVA NA DANI NA INVALIDITU
Základní slevu na dani na invaliditu ve výši 2 520 Kč ročně
uplatní poplatník, který:
a)
pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o důchodovém pojištění“), nebo
b)
zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.
Rozšířenou slevu na dani na invaliditu ve výši 5 040 Kč ročně
uplatní poplatník, který:
a)
pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni,
b)
zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu,
c)
poplatník je plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní
Sleva na dani držitele průkazu ZTP/P činí 16 140 Kč ročně.
 
SLEVA NA DANI NA STUDENTA
Sleva na dani na studenta ve výši 4 020 Kč ročně
náleží poplatníkovi po dobu:
-
po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,
-
maximálně do dovršení věku 26 let,
-maximálně
do dovršení věku 28 let poplatníka, jde-li o prezenční formu studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání.
Sleva na dani v poměrné výši 1/12 roční slevy náleží pouze za kalendářní měsíc, na jehož počátku je splněna podmínka, že poplatník se soustavně připravuje na budoucí povolání ve smyslu zákona o státní sociální podpoře. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba vymezená tímto zákonem. V § 12 tohoto zákona se uvádí, že za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje studium na středních a vysokých školách. U studenta vysoké školy není přitom pro uplatnění slevy rozhodující, jakou formou studium probíhá, zda jde o formu prezenční, distanční nebo o kombinaci obou forem studia. Výdělečná činnost vymezená v § 10 zákona o státní sociální podpoře není rozhodující u vysokoškolského studia, neboť podle § 12 odst. 1 písm. a) bod 2 tohoto zákona toto omezení výdělečné činnosti pro uznání soustavné přípravy pro budoucí povolání platí pouze pro střední školy.
PŘÍKLAD
Student 3. ročníku přírodovědecké fakulty UP v Olomouci vykonává v průběhu studia podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění se zahájením této činnosti v červnu 2014. K příjmům z podnikání uplatňuje prokazatelné výdaje a vede daňovou evidenci.
Po skončení kalendářního roku podá student daňové přiznání, ve kterém si může uplatnit:
-
základní slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč a
-
slevu na studenta ve výši 4 020 Kč z titulu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem.
 
SLEVA ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE
V částce 105 Sbírky zákonů je obsažen
zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 248 ze dne 4.11.2014 Poslanecká sněmovna setrvává na znění tohoto zákona, přijatém Parlamentem dne 23.9.2014 a vráceném prezidentem republiky dne 9.10.2014.
Zákon obsahuje i novelu ZDP. Mimo jiné se
zavádí v ZDP nová sleva na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to tzv. sleva za umístění dítěte dle § 35ba odst. 1 písm. g) ZDP
, jejíž výpočet a podmínky pro uplatnění jsou obsahem nového ustanovení § 35bb ZDP. Sleva na dani z příjmů fyzických osob za umístění dítěte se vztahuje na poplatníka, který za účelem poskytnutí péče o děti předškolního věku (max. do sedmi let) využije služeb mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo zařízení péče o děti předškolního věku, a to včetně dětské skupiny.
Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy
podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP.
Tuto slevu na dani lze uplatnit pouze tehdy, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze tehdy, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy
stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy. S účinností od 1.1.2015 je minimální mzda pro účely daní z příjmů definována v novém § 21g ZDP jako měsíční sazba minimální mzdy podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy, účinná k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období a neupravená s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti.
Ve zdaňovacím období roku 2014 se jedná o maximální výši slevy na dani za každé vyživované dítě 8 500 Kč a ve zdaňovacím období roku 2015 pak o maximální výši slevy na dani 9 200 Kč
(zvýšení minimální mzdy s účinností od 1.1.2015 ve smyslu nařízení vlády č. 204/2014 Sb.). Přitom sleva na dani se uplatní jen do výše výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Pokud budou tyto výdaje za zdaňovací období vyšší, než je minimální mzda, sleva na dani bude poskytnuta ve výši minimální mzdy. Pokud jsou tyto výdaje nižší, než je minimální mzda, uplatní se sleva za umístění dítěte ve výši prokazatelně vynaložených výdajů poplatníkem za umístění dítěte v předškolním zařízení.
Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Pokud však vyživují rodiče ve společně hospodařící domácnosti například dvě děti, které navštěvují předškolní zařízení, bude záležet na dohodě rodičů, kdo si uplatní slevu na dítě, zda matka nebo otec za obě děti, anebo matka i otec - každý za jedno dítě.
V přechodném ustanovení k zákonu č. 247/2014 se uvádí, že pokud účinnost tohoto zákona nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období. S ohledem na vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů dne 14.11.2014
je možno uplatnit tuto novou slevu za umístění dítěte již za zdaňovací období roku 2014.
Slevu na dani na umístění dítěte nelze uplatnit v průběhu kalendářního roku. Jedná se o roční slevu a tato sleva se odečítá z vypočtené roční daně poplatníka.
Slevu za umístění dítěte lze uplatnit buď v daňovém přiznání, které podává poplatník daně z příjmů fyzických osob dle § 38g ZDP anebo v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období, které provádí zaměstnavatel.
Pro uplatnění této slevy není podstatné, zda dítě navštěvuje předškolní zařízení po celý kalendářní rok nebo jen po určitou část roku. Rozhodující je výše nákladů na umístění dítěte v předškolním zařízení. Sleva za umístění dítěte se uplatní jen do výše daňové povinnosti poplatníka. Pokud daňová povinnost poplatníka bude nulová, nelze uplatnit tuto slevu za umístění dítěte (neexistuje u této slevy tzv. daňový
bonus
, jako tomu je u daňového zvýhodnění na dítě).
Vzhledem k tomu, že zákonem č. 247/2014 Sb. nedošlo ke změně ustanovení § 35ca ZDP, vztahující se k omezení uplatnění slevy na dani na manželku a daňového zvýhodnění na vyživované dítě při uplatnění paušálních výdajů,
může slevu na dani za umístění dítěte uplatnit i poplatník, který ke svým příjmům uplatňuje paušální výdaje.
 
SLEVY NA DANI U NEREZIDENTŮ
Daňový nerezident ČR je vymezen v § 2 odst. 3 ZDP. U těchto fyzických osob se sníží daň za zdaňovací období o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) a písm. f), tj. základní sleva na dani na poplatníka a sleva na dani na studenta bez ohledu na výši příjmů ze zdrojů na území ČR. Další slevy dle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a písm. g) (sleva na dani na manželku, na invaliditu a za umístění dítěte) lze uplatnit pouze tehdy, pokud se jedná o poplatníka, který je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu (od 1.1.2015 je tento poplatník vymezen tak, že se jedná o daňového rezidenta členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor), pokud úhrn příjmů ze zdrojů na území ČR podle § 22 ZDP činí nejméně 90% všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny nebo je z nich vybírána daň srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí (od 1.1.2015 výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně).
Zahraničním zaměstnancům, kteří jsou v ČR daňovými nerezidenty a podepíší prohlášení k dani, lze při stanovení měsíčních záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti odečíst měsíční základní slevu na dani na poplatníka a slevu na dani na studenta podle § 35ba odst. 1 písm. a) a písm. f). Nelze však podle znění § 38h odst. 13 ZDP při stanovení měsíčních záloh na daň u těchto poplatníků přihlédnout ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a písm. g) ZDP ani k daňovému zvýhodnění na vyživované dítě. Tyto slevy rovněž nelze uplatnit v rámci ročního zúčtování daně u zaměstnavatele, ale lze je uplatnit daňovým nerezidentem až při podání daňového přiznání.
 I---------------------------------I-----------------I------------------I I Slevy na dani u nerezidenta   I  Uplatnění u  I  Uplatnění v  I I                 I zaměstnavatele I daňovém přiznání I I---------------------------------I-----------------I------------------I I Slevy na dani podle § 35ba ZDP: I         I         I I---------------------------------I-----------------I------------------I I - na poplatníka         I    ANO    I    ANO    I I---------------------------------I-----------------I------------------I I - na manželku          I    NE    I    ANO    I I---------------------------------I-----------------I------------------I I - na invaliditu         I    NE    I    ANO    I I---------------------------------I-----------------I------------------I I - na studenta          I    ANO    I    ANO    I I---------------------------------I-----------------I------------------I I - za umístění dítěte      I    NE    I    ANO    I I---------------------------------I-----------------I------------------I