Slevy na dani u fyzických osob za rok 2014 a změny pro rok 2015

Vydáno: 34 minut čtení

V tomto příspěvku si připomeneme, jaké slevy si může uplatnit poplatník na dani z příjmů fyzických osob podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb. , o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) za rok 2014. Upozorníme také na případné změny v této oblasti pro rok 2015.

Slevy na dani u fyzických osob za rok 2014 a změny pro rok 2015
Ing.
Ivan
Macháček
Ve zdaňovacím období roku 2014 a 2015 lze uplatnit u poplatníka daně z příjmů fyzických osob následující slevy na dani podle § 35ba ZDP:
 I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Slevy na dani dle § 35ba odst. 1 ZDP   I Sleva na dani v Kč v roce 2014 a 2015 I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Základní sleva na poplatníka (písm. a)  I        24 840         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Sleva na manžela (písm. b)        I        24 840         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Základní sleva na invaliditu (písm. c)  I         2 520         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Rozšířená sleva na invaliditu (písm. d)  I         5 040         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Sleva na držitele průkazu ZTP/P (písm. e) I        16 140         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Sleva na studenta (písm. f)        I         4 020         I I-------------------------------------------I---------------------------------------I I Sleva na umístění dítěte (písm. g)    I    v roce 2014 maximálně 8 500   I I                      I    v roce 2015 maximálně 9 200   I I-------------------------------------------I---------------------------------------I 
Výše uvedené slevy na dani může uplatnit každá fyzická osoba, tedy jak zaměstnanec s příjmy ze závislé činnosti, tak poplatník s příjmy ze samostatné činnosti či poplatník s příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo poplatník, který má pouze ostatní příjmy podléhající zdanění podle § 10 ZDP.
Sleva na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) a písm. g) je roční slevou na dani, slevy na dani dle § 35ba odst. 1 písm. b) až f) lze uplatnit ve výši jedné dvanáctiny roční slevy za kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně.
Při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů u zaměstnance,
který podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, sníží zaměstnavatel vypočtenou zálohu ze superhrubé mzdy nejprve o částku odpovídající jedné dvanáctině částky stanovené v § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) (měsíční základní sleva na dani na poplatníka, sleva na invaliditu a sleva na studenta) a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Ke slevě na dani na manželku (manžela) podle § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP a ke slevě za umístění dítěte podle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb ZDP přihlédne plátce daně až při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období.
U poplatníka, který nepodepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, se při výpočtu měsíční zálohy na daň ze závislé činnosti nepřihlédne k žádné měsíční slevě na dani podle § 35ba ani k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.
Při ročním zúčtování záloh a daně u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti,
který podepsal prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP na příslušné zdaňovací období, odečte plátce daně