Zaměstnavatel a odpočet od základu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání

Vydáno: 19 minut čtení

Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. byla do zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), zakotvena pro fyzické a právnické osoby možnost uplatnit odpočet od základu daně na podporu odborného vzdělávání. Jedná se o doplnění ustanovení § 34 odst. 4 a odst. 5 ZDP a o nová ustanovení § 34f až 34h ZDP . Pro zajištění správné aplikace tohoto odpočtu vydalo Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu společnou informaci, která byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji č. 3/2014, ze dne 20.6.2014, pod položkou č. 88 (dále jen společná informace). V článku se zaměříme na nejčastější dotazy čtenářů k uplatnění odpočtu na podporu odborného vzdělávání v souvislosti s jeho uplatněním v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období roku 2014.

Zaměstnavatel a odpočet od základu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání
Ing.
Ivan
Macháček
 
Co se rozumí odpočtem na podporu odborného vzdělávání a kdo si ho může uplatnit?
Odpočet (od základu daně z příjmů) na podporu odborného vzdělávání se
skládá ze součtu odpočtu na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání a odpočtu na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání.
Odpočet uplatní poplatník v rámci daňového přiznání za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání.
Odpočet na podporu odborného vzdělávání lze poprvé uplatnit za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2014.
Poplatníkem
se
rozumí fyzická či právnická osoba
odlišná od školy a školského zařízení, která spolu
se školou uzavřela smlouvu
o obsahu a rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo příslušné vzdělávací činnosti a o podmínkách pro jejich konání, přičemž
na pracovišti poplatníka se uskutečňuje praktické vyučování,
odborná praxe nebo část akreditovaného studijního programu. Podmínkou je, že tato
osoba má oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání nebo studijním programem.
Škola
musí být zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení nebo v případě veřejných, státních nebo soukromých vysokých škol působících podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).
 
Co se rozumí odborným vzděláváním pro účely uplatnění odpočtu?
Vymezením odborného vzdělávání pro účely uplatnění odpočtu se zabývá
§ 34f odst. 2 ZDP a rovněž společná informace. Odborným vzdě