Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2015

Vydáno: 9 minut čtení

Od 1. ledna 2015 dochází ke změnám v oblasti placení pojistného na zdravotní pojištění v důsledku vydání vyhlášky MPSV č. 208/2014 Sb. , která ve zdravotním pojištění stanoví parametry pro výpočet tzv. průměrné mzdy, a nařízení vlády č. 204/2014 Sb. , kterým se zvyšuje minimální mzda na hodnotu 9 200 Kč.

Změny ve zdravotním pojištění od 1. ledna 2015
Ing.
Antonín
Daněk
 
PRŮMĚRNÁ MZDA
Za průměrnou mzdu se pro účely zdravotního pojištění považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Takto vypočtená částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Podle Vyhlášky č. 208/2014 Sb. ze dne 25.9.2014 představuje výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 hodnotu 25 903 Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0273. Součinem těchto dvou částek dostaneme po zaokrouhlení průměrnou mzdu pro rok 2015 ve výši
26 611 Kč.
Průměrná mzda se přímo dotýká zaměstnavatelů (a jejich prostřednictvím i zaměstnanců) a osob samostatně výdělečně činných a ovlivňuje čtyři následující oblasti.
 
1) Vznik zaměstnání u vybraných skupin zaměstnanců
Povinnost zaměs