Spojené osoby na dani z příjmů a DPH v podmínkách roku 2014

Vydáno: 15 minut čtení

Vztahy mezi spojenými osobami jsou v podnikatelském světě na denním pořádku. Se spojenými osobami obchodujeme, zaměstnáváme je, zakládáme s nimi obchodní korporace. Pro nikoho nebude velkým překvapením, že v daňové oblasti existují různé „pojistky státu“ proti často se vyskytujícímu „protěžování“ spojených osob modifikací cen ať již směrem dolů či nahoru. Hned v úvodu je také potřeba zdůraznit, že daňové zákony nejsou cenotvornými předpisy a neexistuje daňové pravidlo, podle kterého bychom museli se spojenými osobami uzavírat ceny na stejné úrovni jako s osobami nespojenými. Daňové zákony tyto sjednané ceny nenapadají, pouze stanoví odlišný způsob sestavení základu daně či jinak odlišný postup. Naším úkolem je zmapovat okruhy spojených osob pro účely daně z příjmů, zákona č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR “), a DPH. Je třeba podtrhnout, že problematika spojených osob je pro účely jednotlivých daní odlišná, liší se jak okruh spojených osob, tak i daňové postupy.

Spojené osoby na dani z příjmů a DPH v podmínkách roku 2014
Ing.
Ivana
Pilařová
 
SPOJENÉ OSOBY NA DANI Z PŘÍJMŮ
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), spojené osoby pro účely daně z příjmů rozděluje do dvou skupin (§ 23 odst. 7 ZDP):
a)
kapitálově
spojené osoby - osoby, které jsou propojeny kapitálem (vklady) nebo hlasovacími právy z více než 25%. Propojení může být přímé, ale i nepřímé (člen obchodní
korporace
má nepřímý vliv na dceřinou společnost své obchodní
korporace
, kterou přímo vlastní).
Pokud se v průběhu zdaňovacího období mění podíl na základním kapitálu nebo podíl na hlasovacím právu, stanoví se rozhodný podíl jako aritmetický průměr měsíčních stavů.
b)
jinak
spojené osoby - osoby definované taxativně stanovenými situacemi:
-
kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby, přičemž účast v kontrolní komisi nebo jiném kontrolním orgánu se nepovažuje za účast na kontrole,
-
kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Výjimkou je účast jedné osoby v dozorčích radách více osob.
-
ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou (§ 74 a násl. zákona č. 90/2009 Sb., o obchodních korporacích - dále jen „ZOK“),