Bezúplatný příjem (dar) a jeho daňové řešení u právnických osob v roce 2014

Vydáno: 22 minut čtení

V článku si ukážeme, k jakým změnám v daňovém řešení bezúplatného příjmu dochází v roce 2014 jak u příjemce daru (obdarovaný), tak u dárce, kteří jsou poplatníky daně z příjmů právnických osob.

Bezúplatný příjem (dar) a jeho daňové řešení u právnických osob v roce 2014
Ing.
Ivan
Macháček
 
DAŇOVÉ ŘEŠENÍ U PŘÍJEMCE BEZÚPLATNÉHO PŘÍJMU (DARU)
S ohledem na zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s účinností od 1.1.2014, je daň dědická a daň darovací transformována jako tzv. bezúplatný příjem (bezúplatné plnění) do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
V § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP se uvádí, že
výsledek hospodaření
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se
zvyšuje o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně
nebo o příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku.
V důvodové zprávě zákonného opatření Senátu k tomuto ustanovení se uvádí, že pokud bude o bezúplatném příjmu účtováno rozvahově, rozumí se jeho hodnotou částka ve výši ocenění v účetnictví, pokud o bezúplatném příjmu účtováno nebude, ocení se podle oceňovacích předpisů. V případě, kdy bude o bezúplatném příjmu účtováno výsledkově, výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji upravován nebude. Zvýšení základu daně podle tohoto ustanovení nenastane u poplatníka, který sice přijal bezúplatný příjem, o kterém nebylo účtováno výsledkově, ale tento příjem byl ve formě daru účelově poskytnutého poplatníkovi na pořízení hmotného a nehmotného majetku. V takovém případě je aplikován postup snížení vstupní ceny takto pořizovaného hmotného majetku v souladu s doplněním ustanovení § 29 odst. 1 ZDP.
Vymezení bezúplatných příjmů (darů), které jsou u právnických osob osvobozeny od daně, je nově předmětem ustanovení § 19b ZDP.
Ze znění odst. 2 písm. b) tohoto ustanovení zákona vyplývá, že od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem (dar) poplatníka, který je:
1.
veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP nebo jeho kapitálové dovybavení; toto osvobození od daně se však nepoužije u obcí a krajů,
2.
veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území Norska, Islandu nebo jiného členského státu Evropské unie než České republiky, je-li jeho právní forma, předmět činnosti a způsob využití předmětu bezúplatného nabytí obdobný právní formě, předmětu činnos