Daňové novinky

Vydáno: 9 minut čtení

 

Daňové novinky
Ing.
Milena
Drábová,
Brantl & Partners, s.r.o.
V prázdninovém vydání jsme v krátkosti zmínili chystanou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl na začátku září připraven v Poslanecké sněmovně na projednání ve druhém čtení. Tentokrát Vaši pozornost zaměříme alespoň v krátkosti k novelám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
 
ZÁKON O DPH
Ani letos nás nemine novelizace tohoto stěžejního daňového zákona. Legislativním procesem již zcela prošla novela ZDPH (sněmovní tisk č. 214), která povinně implementuje Směrnici Rady 2008/8/ES, jež zavádí v rámci Evropské unie zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb.
V prvním čtení by navíc měla být v polovině září projednána novela (sněmovní tisk č. 251) zavádějící novou sníženou sazbu daně ve výši 10%, jíž by měly podléhat léky, knihy a nenahraditelná dětská výživa.
Nejrozsáhlejší je poslední novela (sněmovní tisk č. 291), která byla vládou předložena Poslanecké sněmovně 3. září, a měla by být taktéž projednána v prvním čtení na schůzi Poslanecké sněmovny v polovině září. Pravděpodobně nejméně populární a jednoznačně nejvíce skloňovanou změnou, kterou by měla přinést tato novela ZDPH, je
zavedení kontrolního hlášení
, které by měli plátci podávat nejdříve za leden 2016.
Konkrétní rozsah údajů, které by měly být v kontrolním hlášení vykazovány, není stanoven přímo zákonem, ale bude vyplývat z formulářů, které budou teprve finanční správou připraveny. Novela počítá s povinným elektronickým podáním těchto výkazů, což může některým plátcům nezvyklým na tento způsob podání způsobit značné potíže. Nesplnění povinnosti bude navíc velmi přísně sankcionováno.
Novela počítá s pokutami odstupňovanými podle závažnosti nesplnění této povinnosti. Pokud plátce nepodá hlášení ani v náhradní lhůtě na základě výzvy správce daně, bude muset počítat s pokutou ve výši 50 000 Kč. V případě závažného ztěžování a maření správy daní nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením bude správce daně moci navíc ještě uložit další pokutu až do výše 500 000 Kč. Kontrolní hlášení by navíc mělo být podáváno za kalendářní měsíc bez ohledu na zdaňovací období plátce a návrh Ministerstva financí nepočítá s žádnou formou úlevy pro malé plátce.
Další významnou oblastí novelizace ZDPH je zavedení nové přílohy č. 6 ZDPH, která stanoví
seznam zboží a služeb, u nichž bude moci vláda nařízením zavést režim přenesení daňové povinnosti.
Jedná se zejména o emisní povolenky, mobilní telefony, tablety, laptopy a herní konzole, telekomunikační služby a dodání plynu a elektřiny obchodníkovi.
Významné změny se pak týkají i zdanění dodání nemovitých věcí DPH. V návaznosti na novou definici stavebních pozemků dojde mimo jiné k podstatné
změně konceptu zdanění stavebních pozemků.
Stavebním pozemkem, který bude zatížen základní sazbou daně, by měl být nově vedle pozemku, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zhotovena stavba pevně spojená se zemí i pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí, jestliže se jedná o pozemek, který je nebo byl předmětem stavebních prací, nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby, nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za účelem zhotovení této stavby.
Pro zdanění pozemku tedy bude postačující, pokud na něm nebo v jeho okolí budou provedeny přípravné práce k výstavbě stavby pevně spojené se zemí. Za stavební pozemek bude považován i pozemek, který je nebo byl předmětem správních úkonů směřujících k zhotovení stavby, přičemž dle důvodové zprávy by těmito úkony mělo, na rozdíl od dosavadní situace, být i podání návrhu na změnu územního plánu.
 
VÝKLADY K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) 20. srpna 2014 zveřejnilo na svých webových stránkách dvě informace týkající se daně z nabytí nemovitých věcí. Kromě obecného materiálu pojednávajícího o uplatnění daně při nabytí práva stavby, nového právního institutu, který přinesl nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), GFŘ reagovalo na nejasnosti ohledně uplatnění daně u rozestavěných staveb, když vydalo samostatnou informaci k problematice osvobození od daně u nových staveb.
 
Nabytí rozestavěné stavby
GFŘ ve svém výkladu k této problematice uvádí, že pojem „stavba“ je pojmem širším, zahrnujícím nejenom stavbu dokončenou, ale také stavbu rozestavěnou. Vznik stavby přitom GFŘ odvozuje z dosavadní judikatury Nejvyššího soudu, která se zaobírá stanovením okamžiku vzniku stavby jako věci způsobilé být předmětem právních úkonů. Dle těchto rozsudků vzniká stavba v okamžiku, kdy je vybudována minimálně do takového stadia, v němž je již nezaměnitelným způsobem individualizována. V případě nadzemních staveb je možno vznik stavby klást do roviny s okamžikem, kdy je jednoznačně patrno dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. Bude-li tedy nabývána stavba v takovémto stupni rozestavěnosti, lze uplatnit nárok na osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Jestliže by v pětileté lhůtě pro osvobození od daně došlo k dalšímu úplatném nabytí dotyčné stavby, buď ve vyšším stadiu rozestavěnosti, nebo jako dokončené, jednalo by se již o druhé nabytí, takže osvobození by již nebylo možné aplikovat.
 
NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE - ZPŘÍSNĚNÍ PRAVIDEL
GFŘ vydalo dodatek ke své informaci k aplikaci pravidel, při jejichž splnění může být plátce správcem daně označen jako nespolehlivý. Nově bude pro správce daně dostačující k označení plátce jako nespolehlivého, pokud bude u plátce daně po dobu nejméně tří po sobě jdoucích měsíců evidován
kumulativní nedoplatek na DPH ve výši minimálně 500 000 Kč
bez příslušenství daně, a to z daňových povinností doměřených po 1. lednu 2013. Tímto dodatkem dojde k 1. říjnu k nahrazení původní částky nedoplatku daně rozhodné pro označení plátce za nespolehlivého ve výši 10 mil. Kč touto mnohem menší částkou a do hledáčku správců daně se tak dostane mnohem více plátců daně. Nižší částka se týká nedoplatků, jejichž splatnost nebo náhradní splatnost nastala od 1. října 2014 dále.
Správce daně bude navíc moci rozhodnout o statusu nespolehlivého plátce nově i v těchto případech:
-
Plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo opakovaně za důsledek
vyměření daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek
oproti poslední známé dani. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích zdaňovacích období.
-
Plátce neposkytuje požadovanou součinnost,
tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně.
-
Plátce opakovaně,
ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem,
nepodal daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely.
Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
-
Plátce uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci
k DPH - týká se pouze skutečností nastalých po 1.1.2015.
 
DALŠÍ LEGISLATIVNÍ NOVINKY VE ZKRATCE
-
Ministerstvo financí vydalo pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní, kterým upravuje správcům daně lhůty pro vydání rozhodnutí v různých daňových záležitostech.
-
Z dílny Ministerstva financí byla do Poslanecké sněmovny 3. září předložena novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 290), která zavádí nová opatření v boji s daňovými úniky a zaměřuje se i na řešení problematiky vzniku daňových nedoplatků na této dani.
-
Od příštího roku by mělo dojít k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, jejímž účelem je zejména doladění některých problematických ustanovení současného zákona. Tato novela (sněmovní tisk č. 292) byla vládou předložena také 3. září a bude projednána v prvním čtení na schůzi Poslanecké sněmovny v polovině září.
-
Poslanecká sněmovna se bude v polovině září zabývat i návrhem poslanců KSČM na zavedení majetkových přiznání. Tato povinnost je navrhována ve vztahu k fyzickým osobám vlastnícím majetek v hodnotě přesahující 10 mil. Kč. V případě právnických osob je navrhována hranice 30 mil. Kč.