Daňové řešení zaměstnaneckých benefitů u zaměstnance v roce 2014

Vydáno: 30 minut čtení

Poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů), tedy různých peněžních nebo nepeněžních plnění zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nad rámec sjednané mzdy, přispívá k motivaci zaměstnanců a k posílení pozitivního vztahu zaměstnance k jeho zaměstnavateli.

Daňové řešení zaměstnaneckých benefitů u zaměstnance v roce 2014
Ing.
Ivan
Macháček
Zaměstnanecké benefity poskytované zaměstnavatelem mohou být:
u zaměstnance
-
osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti,
-
nezahrnovány nebo zahrnovány do vyměřovacího základu zaměstnance pro stanovení odvodu pojistného na sociální pojištění a na všeobecné zdravotní pojištění,
-
zdaňovány daní z příjmů ze závislé činnosti ze „superhrubé“ mzdy,
u zaměstnavatele
-
hrazeny v rámci daňových nebo nedaňových výdajů (nákladů),
-
hrazeny ze sociálního fondu tvořeného ze zisku po jeho zdanění nebo přímo ze zisku po jeho zdanění.
 
POROVNÁNÍ VÝHODNOSTI BENEFITU SE ZVÝŠENÍM MZDY
Správně zvolené zaměstnanecké benefity jsou jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele výhodnější než vlastní zvýšení mzdy o stejnou částku. Uvedeme si to na příkladu, kdy zaměstnavatel (právnická osoba) hodlá zaměstnanci vyplatit v závěru roku cílovou prémii ve výši 30 000 Kč a namísto toho se dohodne se zaměstnancem, že mu poskytne příspěvek na jeho soukromé životní pojištění ve stejné výši 30 000 Kč.
 
Varianta A - Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci 30 000 Kč/rok na životní pojištění
Řešení u zaměstnavatele
Pokud je poskytnutí příspěvku na životní pojištění zaměstnance obsaženo v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě, je jakákoliv výše příspěvku daňovým nákladem zaměstnavatele s odvoláním na znění § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Příspěvek zaměstnavatele ....... 30 000 Kč
Daňový náklad zaměstnavatele ... 30 000 Kč
U zaměstnavatele dojde ke zvýšení jeho daňově uznatelných nákladů o částku 30 000 Kč a o stejnou částku ke snížení základu daně, takže při sazbě daně z příjmů právnických osob 19% činí snížení daně z příjmů o částku 30 000 Kč x 0,19 = 5 700 Kč.
Celkové výdaje zaměstnavatele:
30 000 Kč - 5 700 Kč
= 24 300 Kč.
Řešení u zaměstnance
Podle znění § 6 odst. 9 písm. p) ZDP je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena výše 30 000 Kč ročně na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění při splnění podmínek uvedených v tomto ustanovení zákona.
Příspěvek zaměstnavatele 30 000 Kč
Čistý příjem zaměstnance
(na účtu u pojišťovny)
30 000 Kč.
 
Varianta B - Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci 30 000 Kč/rok jako mimořádnou odměnu
Řešení u zaměstnavatele
 I-----------------------------------------------------------I----------------I I           
Text I Částka v Kč
I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Odměna (mzdový náklad) I 30 000 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Sociální a zdravotní pojištění I 10 200 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I z odměny (34% ) I I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Daňový náklad zaměstnavatele I 40 200 I I-----------------------------------------------------------I----------------I
U zaměstnavatele dojde ke zvýšení jeho daňově uznatelných nákladů o částku 40 200 Kč a o stejnou částku ke snížení základu daně, takže při sazbě daně z příjmů právnických osob 19% činí snížení daně z příjmů o částku 40 200 Kč x 0,19 = 7 638 Kč.
Celkové výdaje zaměstnavatele
40 200 Kč - 7 638 Kč
= 32 562 Kč.
Řešení u zaměstnance
 I-----------------------------------------------------------I----------------I I           
Text I Částka v Kč
I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Odměna I 30 000 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Sociální a zdravotní pojištění z odměny (34% ) I 10 200 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Superhrubá mzda I 40 200 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Zvýšení zálohy na daň o částku (15% ) I 6 030 I I-----------------------------------------------------------I----------------I I Pojistné hrazené zaměstnance