Sankce za účetní a daňové chyby

Vydáno: 36 minut čtení

Pokud by neexistovaly sankce za porušení účetních a daňových povinností, sotva by si někdo účtováním a daněmi komplikoval život. Naštěstí pro státní pokladnu takovéto sankce existují, a to výrazné, takže je lepší mít účetnictví v pořádku, jakož i přiznávat a platit daně řádně a včas. Podle očekávání najdeme sankce za účetní chyby v závěrečné 7. části zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a jsou jednotně označeny jako „pokuty“, přičemž se jejich výše liší v podstatě podle závažnosti provinění. Sankce za daňové chyby jsou podstatně pestřejší, je jim věnovaná celá 4. část zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), nazvaná „Následky porušení povinností při správě daní“. Pro daňové subjekty jsou připraveny čtyři druhy sankcí: za opožděné podání přiznání (hlášení, vyúčtování), za pozdní úhradu daně, za neoprávněné krácení daně (navýšení ztráty/odpočtu) odhalené správcem daně a za ztěžování daňového řízení. Výjimečně se dostanou na pořad dne také sankce, které jsou naopak ku prospěchu, resp. pro ochranu daňových subjektů - pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti a úrok z neoprávněného jednání správce daně, těmi se ale zabývat nebudeme.

Sankce za účetní a daňové chyby
Ing.
Martin
Děrgel
 
ÚČETNÍ SANKCE
Za
správní delikty z titulu porušení účetních právních předpisů, hrozí účetním jednotkám
- nebo osobě odpovědné za vedení účetnictví svěřenských nebo investičních fondů, případně dalších účetních jednotek bez právní osobnosti - (dále jen „účetní jednotka“) sankce v podobě pokut podle § 37 až 37ab ZU. S ohledem na převažující praxi se omezíme na
podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví,
které nejsou tzv. konsolidující.
A)
Těžká účetní provinění trestaná pokutou až do výše 6% hodnoty aktiv celkem:
1)
není vedeno účetnictví nebo nebylo započato s jeho vedením od stanoveného dne,
2)
nebyla sestavena účetní závěrka nebo nebyla vyhotovena výroční zpráva ke stanovenému dni,
3)
pro účtování a sestavení účetní závěrky měly být, ale nebyly použity mezinárodní účetní standardy.
B)
Lehká účetní provinění s pokutou až do výše 3% hodnoty aktiv celkem:
1)
účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace,
2)
účetnictví není vedeno správně,
3)
účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti,
4)
účetní závěrka nebo výroční zpráva měla být, ale nebyla ověřena auditorem,
5)
účetní závěrka nebo výroční zpráva nebyla zveřejněna stanoveným způsobem,
6)
účetní jednotka porušila povinnost úschovy účetních záznamů.
 
Těžká účetní provinění
Účetní jednotce se uloží pokuta do výše 6%hodnoty aktiv
celkem za tato tři protiprávní jednání:
1) Účetní jednotka nevede účetnictví podle § 4 odst. 1 ZU.
Odkazované ustanovení ukládá povinnost vést účetnictví účetním jednotkám kromě fyzických osob.
 I-------------------------------I----------------------I---------------------I I    
Druh účetní jednotky
I
Kdy musí zahájit
I
Do kdy vést
I I I
účtování
I
účetnictví
I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Právnické osoby se sídlem v I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I ČR I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Zahraniční právnické osoby a I ode dne zahájení I do dne ukončení I I zahraniční jednotky (k těmto I činnosti v ČR I činnosti v ČR I I viz dále) podnikající v ČR I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Organizační složky státu I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Svěřenské fondy (k tomuto I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I pojmu viz dále) I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Fondy obhospodařované I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I penzijní společností I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Investiční fondy bez právní I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I osobnosti I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Účetní jednotky, kterým I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I povinnost sestavení účetní I I I I závěrky stanoví zvláštní I I I I právní předpis nebo které I I I I jsou účetní jednotkou podle I I I I zvláštního právního předpisu I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I
Pro komplexní postižení všech forem poplatníků, kde u nerezidentů se jejich označení nemusí krýt s terminologií českých právních předpisů, je pro zbytkovou podmnožinu zvoleno obecné označení
jednotka,
která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, účetní jednotkou nebo je povinna vést účetnictví. S obdobným přístupem se setkáme i na poli daně z příjmů právnických osob, kde statut poplatníka není omezen jen na právnické osoby mající právní osobnost (dříve subjektivitu), ale dopadá i na
„jednotky“ bez právní osobnosti
- viz § 17 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Druhá poznámka se týká nového právního institutu zavedeného novým občanským zákoníkem - tzv.
svěřenský fond
ve smyslu § 1448 až 1474 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Tento fond vzniká vyčleněním majetku z majetku zakladatele a je určen k zakladatelem stanovenému účelu, přičemž příjemcem plnění je tzv. obmyšlený, kterým může být i samotný zakladatel. Byť svěřenský fond nemá právní osobnost (subjektivitu), tak je účetní jednotkou, přičemž za plnění účetních povinností odpovídá správce fondu. Opět najdeme paralelu v daních z příjmů, kde je těmto fondům přiznáno postavení poplatníka daně z příjmů (tj. daňová subjektivita), obdobně jako je tomu u podílových fondů.
Kupodivu této účetní sankci nepodléhají účetní jednotky, které jsou fyzickou osobou a současně podnikatelem. V jejich případě totiž začátek a konec účtování stanoví § 4 odst. 2 až 7 ZU, na které pokuty podle § 37a ZU nepamatují, a pokuty dle § 37 ZU (které odkazují na § 4 odst. 2 až 6 ZU) se nevztahují na podnikatele.
2) Účetní jednotka nesestaví účetní závěrku podle § 6 odst. 4 ZU, nebo nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému podle § 19 odst. 1 ZU, nebo nevyhotoví výroční zprávu podle § 21 odst. 1 až 5 ZU.
Podle § 19 odst. 1 ZU účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy (viz § 17 odst. 2 ZU). Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku. Rozvahu jako zahajovací sestavují účetní jednotky v případech uvedených v § 17 odst. 1 ZU s výjimkou k prvnímu dni účetního období.
Povinně auditované účetní jednotky musí (až na výjimky) vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení.
PŘÍKLAD
Pokuta za nesestavení účetní závěrky
Valná hromada firmy Krach, s. r. o., rozhodla v pátek 13.6.2014 o zrušení s likvidací ke dni 1.10.2014. Důvodem byl např. odchod obou společníků do starobního důchodu nebo jejich osobní či obchodní neshody. Současně byl jmenován likvidátor. Účetním obdobím této s. r. o. je kalendářní rok.
Hned v pondělí 16.6.2014 jednatel s. r. o. uzavřel s likvidátorem smlouvu o výkonu, kde byla mimo jiné dohodnuta i výše jeho odměny. Dále jednatel podal návrh na zápis zrušení firmy Krach, s. r. o., likvidací a na zápis likvidátora do obchodního rejstříku s účinností od 1.10.2014.
Účetních pravidel neznalý likvidátor přehlédne, že ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace, tj. k 30.9.2014, bude třeba uzavřít účetní knihy a sestavit mimořádnou účetní závěrku. Nicméně pamatuje na povinnost podat přiznání k dani z příjmů právnických osob (s kódem 1B) do 30 dnů ode dne po vstupu do likvidace podle § 240c DŘ. Toto přiznání ale nemůže být správné, protože nebude navazovat na řádně provedenou účetní závěrku k 30.9.2014. Nebudou proto např. vyúčtovány kursové rozdíly vyplývající z ocenění cizoměnového majetku a závazků kursem ČNB tohoto rozvahového dne [§ 24 odst. 2 písm. b) ZU]. Nebudou zaúčtovány zůstatky přechodných účtů aktiv a pasiv, které nebudou zúčtovány v likvidaci. S. r. o. tak hrozí nejen pokuta za nesestavenou účetní závěrku, ale i další sankce za nesprávnou daň z příjmů.
3) Účetní jednotka v rozporu s § 19a odst. 1 ZU nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy.
Podle § 19a odst. 1 ZU je účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu36), povinna použít pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem EU35) (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).
Doplňme, že i takto „postižená“ účetní jednotka bude muset souběžně sestavovat ještě také standardní (národní) účetní závěrku podle českých účetních předpisů pro účely daně z příjmů právnických osob [§ 23 odst. 2 písm. a) ZDP], byť by jí podle ZU sestavovat nemusela.
 
Lehká účetní provinění
Účetní jednotce se uloží pokuta do výše 3%hodnoty aktiv
celkem za těchto šest správních deliktů:
1) Účetní jednotka vede účetnictví v rozporu s § 7 odst. 1 a 2 ZU.
Účetní jednotky jsou podle § 7 odst. 1 ZU povinny vést účetnictví tak,
aby účetní závěrka
sestavená na jeho základě
podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a její finanční situace.
Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě ZU. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde lze volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud by použití účetních metod podle prováděcích právních předpisů bylo neslučitelné s povinností vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz, je účetní jednotka povinna postupovat odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz. Dodejme, že
použití tzv. Českých účetních standardů
- i když nejsou právně závazným předpisem - se automaticky považuje za naplnění účetních metod a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví (§ 36 ZU).
2) Účetní jednotka vede účetnictví v rozporu s § 8 odst. 2 ZU.
Účetní jednotky jsou povinny
vést účetnictví správné,
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů (§ 8 odst. 1 ZU). Přičemž v souladu se zmíněným § 8 odst. 2 ZU je účetnictví účetní jednotky správné, jestliže účetní jednotka
vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.
PŘÍKLAD
Pokuta za nesprávné vedení účetnictví
Malá obchodní společnost se rozhodla vést účetnictví pouze ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu § 13a ZU. To ovšem odporuje § 9 ZU, podle kterého podnikatelské právnické osoby musejí vždy vést účetnictví v plném rozsahu. Proto byla účetní jednotka za tento správní delikt potrestána sankcí 3% z hodnoty aktiv.
V dalším období sice tato účetní jednotka přešla na vedení účetnictví v plném rozsahu, ale ignorovala povinnost přecenění vyjmenovaných položek (zejména cenných papírů určených k obchodování) na reálnou hodnotu k rozvahovému dni podle § 27 ZU. Následovala tedy opakovaná pokuta za nesprávné vedení účetnictví.
Do třetice finanční úřad u této povedené firmy zjistil, že vůbec netvoří opravné položky, a to ani k majetku s průkazně (objektivně) přechodně sníženou hodnotou, konkrétně u pohledávek za dlužníky v konkursu a u neprodejných sezónních zásob zboží. Za takto nesprávně vedené účetnictví jí proto uložil další pokutu.
3) Účetní závěrka sestavená účetní jednotkou neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v § 18 odst. 1 nebo 2 ZU.
Podle § 18 odst. 1 ZU je účetní závěrka nedílný celek a tvoří ji povinně vždy tři součásti:
a)
rozvaha (bilance),
b)
výkaz zisku a ztráty (výsledovka),
c)
příloha,
která vysvětluje a doplňuje informace rozvahy a výsledovky; obsahuje též informace o výši splatných závazků z pojistného na sociální a zdravotní pojištění a daňových nedoplatků.
Ustanovení § 18 odst. 2 ZU pak dále vyžaduje, aby účetní závěrka obsahovala také:
a)
jméno a příjmení, obchodní firmu či název účetní jednotky, sídlo/bydliště (místo podnikání),
b)
identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno,
c)
právní formu účetní jednotky,
d)
předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena,
e)
rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
f)
okamžik sestavení účetní závěrky.
A ke každé účetní závěrce musí být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, resp. odpovědné osoby, a v případě účtujících fyzických osob podpisový záznam samotné účetní jednotky.
Naproti tomu účetní závěrka může - ale také nemusí - zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu, za jejich absenci proto žádné účetní jednotce účetní sankce nehrozí.
PŘÍKLAD
Pokuta za neúplnou účetní závěrku
Zejména menší s. r. o. zapomínají vypracovávat přílohu, coby povinnou součást každé účetní závěrky, i když jí sestavují jen ve „zjednodušeném“ rozsahu. Toto zjednodušení se totiž týká minimálního obsahu, nikoli přílohy jako takové. Proto i malé s. r. o. musejí sestavovat přílohu ve stanoveném a poměrně značném rozsahu.
4) Účetní jednotka v rozporu s § 20 odst. 1 ZU nemá účetní závěrku ověřenou auditorem nebo v rozporu s § 21 odst. 6 ZU nemá výroční zprávu ověřenou auditorem.
Řádnou a mimořádnou účetní závěrku (až na výjimky) jsou povinny mít ověřenu auditorem (stručně):
a)
akciové společnosti, pokud za dotčené a předcházející účetní období dosáhly
alespoň jedno ze tří
kritérií:
1)
aktiva celkem 40 mil. Kč,
2)
roční úhrn čistého obratu 80 mil. Kč (příp. přepočtený na 12 měsíců),
3)
průměrný přepočtený stav zaměstnanců 50 (dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů),
b)
ostatní obchodní
korporace
, pokud za dotčené a bezprostředně předcházející účetní období překročily nebo již dosáhly
alespoň dvou ze tří
výše uvedených kritérií,
c)
zahraniční právnické osoby či jednotky podnikající v ČR, které jsou podnikateli, a to za podmínek písm. b),
d)
fyzické osoby a účetní jednotky, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu - opět za podmínek podle písmene b),
e)
svěřenské fondy za podmínek podle písmene a), tedy jako v případě akciových společností,
f)
účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.
Pokud účetní závěrka účetní jednotky podléhá povinnému auditu, musí být sestavena v plném rozsahu, výjimkou jsou akciové společnosti, které účetní závěrku sestavují vždy v plném rozsahu, i když nepodléhá povinnému ověření auditorem. S povinným auditem účetní závěrky je většinou spojena nutnost vyhotovování výroční zprávy, která taktéž podléhá auditu (viz § 21 odst. 6 ZU, § 2 a 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů).
Výjimky z povinného auditu účetní závěrky se týkají zejména insolvenčního řízení uvedených účetních jednotek a najdeme je v § 20 odst. 2 ZU.
PŘÍKLAD
Pokuta za neauditovanou účetní závěrku
S. r. o. vznikla 1.6.2013, za tento rok vykázala aktiva 5 mil. Kč, obrat 50 mil. Kč a průměrný přepočtený stav zaměstnanců 60. Za rok 2013 ještě této účetní jednotce nemohla vzniknout povinnost auditu účetní závěrky, protože nemá „bezprostředně předcházející účetní období“. Nicméně s. r. o. již za rok 2013 naplnila dvě ze tří stanovených kritérií pro povinný audit, a to roční obrat přepočtený na 12 měsíců přesáhl limit 80 mil. Kč (= 50 mil. / 7 měsíců x 12 měsíců = 85,7 mil.) a zaměstnanců měla více než 50.
Pokud by taktéž za následující účetní období roku 2014 dosáhla alespoň dvou z relevantních tří kritérií, musela by již za tento rok 2014 nechat ověřit účetní závěrku auditorem. V praxi se přitom zapomíná zejména na nutnost přepočíst úhrn čistého obratu vždy na období dvanácti měsíců, což je rizikem pochopitelně u účetních období kratších než 12 měsíců. Naopak je-li účetní období delší (např. při přechodu na hospodářský rok apod.), dochází tímto přepočtem ke snížení ročního úhrnu čistého obratu, což snižuje riziko povinného auditu.
5) Účetní jednotka nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávy podle § 21a ZU.
Z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku (dále jen „OR“) nebo kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu, v jakém byla sestavena - tedy podle okolností v plném nebo zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotky zapsané do OR zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu uložením do Sbírky listin. Jak stanoví zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku.
Účetní jednotky, které dle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do Sbírky listin OR prostřednictvím ČNB.
Povinně auditované účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu
až po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem
podle zvláštních právních předpisů (zpravidla valná hromada), a to ve lhůtě
do 30 dnů
od splnění obou podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou. Nejpozději však musejí takto učinit do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Přičemž ale povinně auditované účetní jednotky nesmí zveřejnit informace, které by mohly vyvolat dojem, že již byly auditorem ověřeny, ačkoli tomu tak není. Navíc tyto účetní jednotky musejí zveřejnit i zprávu auditora a informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně řádně schváleny výše uvedeným způsobem.
PŘÍKLAD
Pokuta za nezveřejnění účetní závěrky
ABC, a.s., podléhající povinnému auditu, sestavila účetní závěrku za rok 2013 v květnu 2014.
Auditor
jí ověřil 10.6.2014 se závěrečným výrokem s výhradou, protože podle něj existují pochybnosti o správnosti nebo vhodnosti použitých účetních metod, čímž došlo k významnému ovlivnění posuzovaných účetních skutečností. Valná hromada a.s. 30.6.2014 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013. Kvůli opomenutí kompetentního pracovníka firmy ovšem dojde k uložení účetní závěrky do Sbírky listin až 10.10.2014. Dotyčné akciové společnosti tak hrozí pokuta za opožděné zveřejnění účetní závěrky, k němuž mělo dojít již do 30.7.2014.
XYZ, s. r. o., nepodléhající povinnému auditu sice přiložila účetní závěrku za účetní období roku 2013 k přiznání daně z příjmů právnických osob, ovšem nepředala ji už rejstříkovému soudu k uložení do Sbírky listin. Také této účetní jednotce hrozí pokuta na nezveřejnění účetní závěrky, protože tato povinnost se týká všech účetních jednotek zapsaných do OR a nejen těch, které podléhají povinnému auditu.
6) Účetní jednotka v rozporu s § 31 ZU neuschová účetní záznamy.
Podle zmíněného ustanovení jsou účetní jednotky povinny uschovávat účetní záznamy minimálně:
-
účetní závěrku
a výroční zprávu po dobu
10 let
počínající koncem účetního období, kterého se týkají,
-
účetní doklady,
účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh a účetní záznamy, kterými se dokládá forma vedení účetnictví, po dobu
5 let
počínající koncem účetního období, kterého se týkají.
Použijí-li účetní jednotky účetní záznamy i pro jiný účel než pro vedení účetnictví (např. pro účely trestního, správního, občanského soudního, daňového nebo skartačního řízení nebo pro účely sociálního nebo zdravotního pojištění, anebo pro účely ochrany autorských práv), postupují po uplynutí uvedených uschovacích účetních dob tak, aby byly zajištěny požadavky vyplývající z jejich použití pro uvedené účely. Například
plátci a identifikované osoby
jsou povinni uchovávat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo, viz § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
V této souvislosti je vhodné připomenout, že obchodním korporacím (kromě bytových družstev) - coby tzv. soukromoprávním původcům - jsou uloženy určité povinnosti také ohledně likvidace určitých dokumentů zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Pod hrozbou pokuty až 200 000 Kč musejí nabídnout stanovené archiválie k výběru místně příslušnému archivu. Konkrétně jde v jejich případě o dokumenty vymezené přílohou č. 1 k tomuto zákonu, která mimo jiné uvádí účetní závěrky a výroční zprávy.
 
DAŇOVÉ SANKCE
Jak bylo řečeno v úvodu, za daňové prohřešky jsou pro daňové subjekty připraveny čtyři druhy sankcí:
-
pořádková pokuta
(obecně za ztěžování správy daní),
-
pokuta za opožděné tvrzení daně
(tj. za podání přiznání, hlášení či vyúčtování po termínu),
-
penále
(za neoprávněné krácení daně nebo navýšení ztráty či odpočtu),
-
úrok z prodlení
(za pozdní úhradu daně).
sice zná i další sankce, ale tyto už nehrozí daňovým subjektům, ale správci daně a jeho zaměstnancům: pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti a úrok z neoprávněného jednání správce daně. Obecně lze sice mezi sankce počítat také úrok z posečkané částky úhrady daně nebo z rozložení její úhrady na splátky dle § 156 a 157 DŘ. Ovšem ten má věcně spíše charakter férové úplaty za „časovou hodnotu peněz“, neboť pokud by si daňový subjekt místo posečkání daně alternativně vzal na její úhradu úvěr, musel by bance také platit úroky. Těmito se zde proto podrobněji zabývat nebudeme.
 
Pořádková pokuta
Jak už napovídá samotné označení, jedná se o sankci trestající osobu narušující „pořádek“, resp. obecněji řádný průběh probíhajícího daňového řízení. Za povšimnutí stojí, že
touto sankcí lze postihnout nejen daňové subjekty,
o jejichž daňových právech a povinnostech se v daném řízení jedná, ale prakticky kterékoli osoby zúčastněné na správě daní coby tzv. třetí osoby. Může tak jít například o svědka, znalce, odborného konzultanta, tlumočníka apod. Zákon přitom rozlišuje dva tituly pořádkových pokut:
1)
Pořádková pokuta za ztěžování jednání se správcem daně,
2)
Pořádková pokuta za nesplnění nepeněžité povinnosti, k níž byl vyzván správcem daně.
První druh
pořádkové pokuty -
až do výše 50 000 Kč
- může správce daně uložit tomu, kdo při jednání vedeném správcem daně závažně ztěžuje správu daní tím, že:
a)
navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek,
b)
neuposlechne pokynu úřední osoby, která řízení vede, nebo
c)
navzdory předchozímu napomenutí se chová urážlivě k úřední osobě nebo osobě zúčastněné na správě daní.
Rozhodnutí o uložení této pořádkové pokuty lze vydat pouze při jednání vedeném správcem daně, při kterém vznikly důvody k jejímu uložení. Správce daně tedy nemůže tuto pokutu uložit až po inkriminovaném jednání.
Zjednodušený proces se přitom může týkat pokut do 5 000 Kč.
Pokud ten, komu je pořádková pokuta ukládána,
důvody a výši pokuty uzná a uhradí jí na místě,
pak správce daně uvede její výši a důvody pouze do protokolu o daném jednání.
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
Takto uložená pořádková pokuta je splatná ihned zaprotokolováním rozhodnutí. Stvrzenka o úhradě pokuty bude obsahovat odkaz na číslo jednací protokolu, přičemž osoba, které byla takto uložena pokuta, obdrží stejnopis protokolu i bez vyžádání.
Druhý typ pořádkové pokuty
- rovněž maximálně
do výše 50 000 Kč
- může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že
bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy,
která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek (což se týká zejména dále uváděné pokuty za opožděné tvrzení daně). Tuto pořádkovou pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, ve kterém došlo k porušení dané povinnosti. Podle návrhu chystaných daňových novel - které se snaží zejména napravit legislativní chyby a nedomyšlenosti při rekodifikaci práva - by od roku 2015 měl horní limit této pořádkové pokuty vzrůst na 500 000 Kč.
Pro udělení této pokuty tedy nepostačuje, že dotyčná osoba (zpravidla daňový subjekt) nesplnila určitou nepeněžitou povinnost uloženou zákonem nebo správcem daně, ale musí
jí nesplnit ani na dodatečnou výzvu správce daně ve lhůtě k tomu určené.
Navíc i pak se může pokutě vyhnout, pokud toto své porušení povinnosti „dostatečně“ omluví. Jako zpravidla uznatelné důvody si lze představit zejména neplánovaný dlouhodobý pobyt v nemocnici po úrazu apod., nikoli ale třeba dopředu zamýšlené lázně nebo dovolená, s čímž měl počítat a danou zákonnou nepeněžitou povinnost případně splnit předem, nechat se zastoupit anebo požádat o prodloužení lhůty.
Při stanovení výše pořádkové pokuty obou typů má správce daně dbát,
aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k významu porušené povinnosti a k závažnosti následku pro správu daní.
Nevedlo-li uložení pořádkové pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá - úhradou pokuty samozřejmě nezaniká příslušná nepeněžitá povinnost dotyčné osoby -
lze ji uložit i opakovaně.
Pro posílení jejího represivního účinku zpravidla bude opakovaná pokuta vyšší než ta předchozí, přičemž celkový počet pokut týkající se stejného protiprávního stavu není nijak omezen. Pokuta je
splatná do 15 dnů
ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. S ohledem na prostor pro subjektivní posouzení důvodu a výše pokuty úřední osobou
má včas podané odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty odkladný účinek.
Takže nenabude právní moci a nelze jí ani exekučně vymáhat.
 
Pokuta za opožděné tvrzení daně
Jedná se o samostatnou daňovou sankci za nepodání nebo opožděné podání stěžejních daňových tiskopisů, pro které § 1 odst. 3 DŘ zavádí zastřešující legislativní zkratku „daňová tvrzení“. Rovněž u této pokuty - která má přednost před pořádkovou pokutou zmíněnou výše - zákon rozlišuje dva důvody:
1)
Pokuta za opožděné daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
2)
Pokuta za jiná opožděná tvrzení (hlášení, vyúčtování) povinně podávaná plátcem daně.
V prvém případě
vzniká daňovému subjektu (ať už jde o poplatníka nebo plátce daně) povinnost uhradit pokutu,
nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě,
a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši:
a)
0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení,
nejvýše však 5% stanovené daně,
b)
0,05% stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení,
nejvýše však 5% stanoveného daňového odpočtu, nebo
c)
0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení,
nejvýše však 5% stanovené daňové ztráty.
Kontrolní otázka. Může touto pokutou správce daně potrestat poplatníka, který podá dodatečné přiznání na nižší daňovou povinnost po zákonem stanoveném termínu (tj. do konce měsíce následujícího od měsíce, kdy byly zjištěny důvody pro jeho podání, viz § 141 DŘ)? Nemůže, protože podat toto přiznání nebyla povinnost.
Druhý typ
pokuty přirozeně stíhá jen plátce daně, kteří mají povinnost příslušná další daňová tvrzení podávat.
Plátci daně tak vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li - hlášení, vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování - ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě,
a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů:
-
ve výši 0,05% z celkové částky daně,
kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést
za každý následující den prodlení,
-
nejvýše však 0,5% z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést.
Pro oba typy pokut za opožděné tvrzení daně platí následující pravidla:
-
Pokud bude
daňové tvrzení podáno sice opožděně, ale nejvýše o 30 dnů, bude pokuta pouze v poloviční výši.
Dodatečnou podmínkou je, že nejde o notorického opozdilce a v daném roce nebylo u daňového subjektu - ke dni vydání platebního výměru - zjištěno jiné prodlení při podáních daňových tvrzení.
-
Pokuta za opožděné tvrzení daně se nepředepíše a nehradí, pokud její výše nedosahuje ani 200 Kč.
-
Jestliže daňový subjekt
nepodá daňové tvrzení ani dodatečně,
použije se při výpočtu pokuty stanovená horní hranice a současně takováto
pokuta bude činit vždy minimálně 500 Kč.
-
Maximální výše pokuty nepřesáhne absolutní limit 300 000 Kč.
O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru. Daňový subjekt má sice
možnost podat odvolání, toto ovšem nemá odkladný účinek,
takže pokutu lze ihned exekučně vymáhat.
PŘÍKLAD
S. r. o. měla řadu let povinný audit a podávala proto přiznání k DPPO v červnu dalšího roku. Za rok 2013 již ale neměla ze zákona povinný audit, přesto jej i tentokrát dobrovolně absolvovala. Bohužel ale přiznání k DPPO i za rok 2013 firma podala opět až v červnu 2014, kdy rovněž doplatila daň. Finanční úřad společnosti předepsal pokutu, ovšem nejen z doplatku daně (nad zálohy), ale z celé částky daně. Postupoval úřad správně?
Lhůtu pro podání přiznání k DPPO ze 3 na 6 měsíců prodlužuje pouze povinný audit účetní závěrky, nikoli dobrovolný (a případně také zastoupení poradcem), takže firma měla toto přiznání podat do 1.4.2014. Protože přiznání poplatník podal opožděně, čeká jej pokuta za opožděné tvrzení daně, která činí 0,05% stanovené daně za každý den prodlení - tedy ne jen z daňového nedoplatku. Maximální výše pokuty nepřesáhne relativní limit 5% stanovené daně a absolutní limit 300 000 Kč, pokud nedosáhne ani 200 Kč, tak se neuplatí. Daňové přiznání bylo podáno s více než 30 denním zpožděním, proto nebude výše pokuty snížena na polovinu.
Na základě opožděně podaného přiznání byl rovněž doplatek daně za rok 2013 uhrazen po splatnosti daně (tedy po 1.4.2014), což bude „odměněno“ další daňovou sankcí v podobě časového úroku z prodlení podle - viz dále - který se pochopitelně tentokrát počítá již pouze z nedoplatku daně (z dluhu). A aby toho nebylo málo, tak pokud daňová povinnost za rok 2013 přesáhla 150 000 Kč, stane se poplatník dlužníkem také čtvrtletní zálohy na daň z příjmů za rok 2014, která byla splatná do 15.6.2014, jak stanoví § 38a odst. 4 ZDP, z čehož mu opět bude vznikat povinnost uhradit sankční úrok z prodlení úhrady zálohy na daň, která se posuzuje jako daň.
Tyto sankce coby tzv. příslušenství daně nelze jednoduše prominout, protože tuto možnost zákon paušálně nestanoví (§ 259 DŘ) a nejde ani o důsledek nesrovnalostí daňových zákonů, ani nenastala mimořádná událost (§ 260 DŘ). Jedinou reálnou možností, která se ale v daném případě zřejmě mine ekonomicky příznivým účinkem, je požádat správce daně o posečkání úhrady tohoto příslušenství například z důvodu, že jeho neprodlená úhrada by pro poplatníka znamenala vážnou újmu, viz § 156 DŘ. Za dobu posečkání sice bude vznikat poplatníkovi povinnost platit úroky z posečkání daně, které jsou ale zhruba poloviční oproti výši zmíněné sankci úroků z prodlení. V souladu s § 157 odst. 7 DŘ může správce daně upustit od předepsání těchto úroků z posečkání daně, pokud by ekonomické nebo sociální poměry poplatníka zakládaly tvrdost uplatněného úroku.
 
Penále
Speciální povinná sankce se týká
správcem daně odhaleného daňového doměrku,
případně sníženého odpočtu nebo daňové ztráty. Předpokladem tedy je, že se tímto mění již dříve platně vyměřená poslední známá daňová povinnost, a to nikoli na podkladě dodatečného tvrzení podaného samotným daňovým subjektem.
Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit
penále z částky doměřené daně
tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve výši:
a)
20%, je-li daň zvyšována,
b)
20%, je-li snižován daňový odpočet, nebo
c)
1%, je-li snižována daňová ztráta.
A jak bylo předesláno, je-li doměřována daň podle dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, povinnost uhradit penále z částky, která je v něm uvedena, nevzniká. Což prakticky znamená silnou motivaci pro daňové subjekty, aby dobrovolně podávali dodatečná přiznání (vyúčtování) na vyšší daň (nižší daňový odpočet nebo ztrátu). Tímto se totiž vyhnou citelnému penále z doměrku odhaleného až správcem daně.
Pokud nastane situace - v praxi nijak neobvyklá - kdy z poplatníkem přiznané daňové ztráty uvedené v daňovém přiznání vznikne po kontrole správcem daně (kladná) daňová povinnost, pak bude penále součtem 20% doměřené daně a 1% ze snížené, resp. anulované, daňové ztráty. Pokud by ovšem poplatník předtím již tuto daňovou ztrátu uplatnil jako položku odčitatelnou od základu daně podle § 34 odst. 1 ZDP, došlo by tímto k duplicitnímu vyměření penále. Čemuž brání § 251 odst. 2 DŘ tím, že v těchto případech správce daně sníží penále z daňového doměrku ad a) o penále z daňové ztráty ad c), pokud povinnost k jeho úhradě vznikla z důvodu uplatnění ztráty v rozsahu snížení daňové ztráty, které bylo penalizováno.
Správce daně rozhodne o povinnosti uhradit penále v rámci dodatečného platebního výměru - nejde tak o samostatné rozhodnutí - a předepíše je do evidence daní.
Penále je splatné
ke stejnému dni jako doměřená daň, tedy v náhradní lhůtě splatnosti
do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru,
viz § 143 odst. 5 DŘ.
PŘÍKLAD
Po daňové kontrole byla s. r. o. doměřena daň a penále. Proti platebnímu výměru se firma odvolala a daň ani penále dosud nezaplatila. Podle § 109 DŘ přitom ale odvolání nemá odkladný účinek. Je tomu tak?
Je sice pravdou, že podle § 109 odst. 5 DŘ odvolání v daních nemá (zpravidla) odkladný účinek. Ovšem v dotazovaném případě je významnější § 143 odst. 5 DŘ, podle kterého je daňový doměrek splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů od právní moci dodatečného platebního výměru. Což znamená, že pokud se daňový subjekt včas odvolá proti platebnímu výměru na daňový doměrek - který vyplynul z daňové kontroly - tak rozhodnutí správce daně (tj. dodatečný platební výměr) nabude právní moci až skončením odvolacího řízení; příp. až navazujícího soudního řízení přezkoumávajícího rozhodnutí správce daně o odvolání. Výhodou pak je, že doměrek ani penále není vykonatelný a správce daně jej tedy nemůže začít na daňovém subjektu vymáhat např. daňovou exekucí.
Ovšem pozor na to, že takto stanovená „náhradní doba splatnosti“ nic nemění na tom, že daňový dluh trvá již od původního dne splatnosti doměřené daně. Proto pokud nakonec platební výměr nabude právní moci (tj. nevyjde odvolání ani případný soudní přezkum), tak bude muset uhradit úrok z prodlení z tohoto doměrku od původního dne splatnosti doměřované daně, resp. od 5. pracovního dne po původním dni splatnosti, viz dále.
 
Úrok z prodlení
Dostáváme se k asi nejznámější daňové sankci, která se dostává na pořad dne, když daňový subjekt nezaplatí daň do konce lhůty její splatnosti. A čím později nedoplatek uhradí, tím vyšší úrok z prodlení bude, což je ostatně obecná vlastnost prakticky všech úroků. Připomeňme, že za den platby daně se považuje až den jejího připsání na účet správce daně a ne již den odeslání peněz z účtu dlužníka.
Daň je sice zapotřebí i nadále uhradit nejpozději v den její splatnosti, ovšem daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit sankční
úrok z prodlení za každý den prodlení až počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti do dne platby včetně.
Takže tolerované a bez sankce jsou opravdu jen mírně opožděné úhrady daní, a to nejvýše o 4 pracovní dny (nikoli kalendářní dny) po splatnosti.
A kdo si rád zahrává se správci daně, ten případně může platit nižší částky daní ještě později rovněž bez postihu. Naběhlý úrok z prodlení se totiž nepředepíše a není povinnost jej uhradit, pokud nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně a za jedno zdaňovací období částku 200 Kč. Této částky dosáhne úrok z prodlení u daňového nedoplatku např. 100 000 Kč až za dalších 5 kalendářních dnů (nikoli ale jen pracovních).
Úrok z prodlení u záloh se uplatní do dne splatnosti zálohované daně.
Pak dlužník nedluží zálohu, ale příslušnou daň, jejíž neuhrazení se i nadále sankčně úročí. A tato sankce se neuplatní
nikdy u nedoplatků na příslušenství daně,
tedy z neuhrazených samotných úroků z prodlení, penále, pokut a nákladů řízení.
Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za pět let prodlení. Protože k 1.1.2014 byla (dvoutýdenní) repo sazba ČNB ve výši tzv. technické nuly (0,05% p.a.),
úrok z prodlení pro první pololetí roku 2014 tak činí 14,05% p.a.
z daňového nedoplatku.
Proto lze při nedostatku financí vždy raději doporučit požádat správce daně o posečkání daně, případně o její úhradu ve splátkách, kdy se místo úroku z prodlení uplatní úrok z posečkané částky cca v poloviční výši - aktuálně 7,05% p.a. Přitom vyhovět může správce daně i zpětně, je-li žádost podána až po splatnosti a za určitých podmínek (pokud by ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládaly tvrdost uplatněného úroku), může správce daně úrok z posečkané částky prominout. Na rozdíl od úroku z prodlení.
Od 1.1.2014 zde novela reagovala na zásadní změny ohledně postupu při úmrtí daňového subjektu. Aby dědici netrpěli za daňové prohřešky zůstavitele, tak úrok z prodlení u nedoplatku vzniklého v důsledku porušení daňové povinnosti zůstavitele nevzniká ode dne smrti zůstavitele do dne skončení řízení o pozůstalosti.
 
CO SE CHYSTÁ
Jak jsme již letmo zmínili, od roku 2015 postihne (nejen) další „opravná“ novela, která se snaží zejména napravit legislativní chyby nedomyšlenosti balíku změn kvůli nástupu nového občanského zákoníku od roku 2014. Ale samozřejmě úředníci a zákonodárci neodolají pokušení dostat do novely i nějaké „chytré“ novinky. Pořádkovou pokutu tak zřejmě bude možno ukládat i opakovaně, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá. A patrně se dočkáme staro-nové
pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
- až do výše 500 000 Kč. Tato bude trestat nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, jakož i záznamní nebo jiné evidenční povinnosti - povinnost stanovené daňovým zákonem nebo správcem daně. Pokutováno od 2 000 Kč do 50 000 Kč bude zřejmě rovněž nedodržení povinně elektronické formy podání. A závěrem dodejme, že jak účetní, tak i daňové
sankce nejsou daňově účinné,
viz § 25 odst. 1 písm. f) a y) ZDP.
36) - směřuje do § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že evropským regulovaným trhem je regulovaný trh uvedený v seznamu regulovaných trhů členského státu Evropské unie.
35) - upřesňuje pojem mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie. A to uvedením příslušných právních předpisů EU, kterými jsou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.7.2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, a Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3.11.2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002.