Sankce za účetní a daňové chyby

Vydáno: 36 minut čtení

Pokud by neexistovaly sankce za porušení účetních a daňových povinností, sotva by si někdo účtováním a daněmi komplikoval život. Naštěstí pro státní pokladnu takovéto sankce existují, a to výrazné, takže je lepší mít účetnictví v pořádku, jakož i přiznávat a platit daně řádně a včas. Podle očekávání najdeme sankce za účetní chyby v závěrečné 7. části zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a jsou jednotně označeny jako „pokuty“, přičemž se jejich výše liší v podstatě podle závažnosti provinění. Sankce za daňové chyby jsou podstatně pestřejší, je jim věnovaná celá 4. část zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), nazvaná „Následky porušení povinností při správě daní“. Pro daňové subjekty jsou připraveny čtyři druhy sankcí: za opožděné podání přiznání (hlášení, vyúčtování), za pozdní úhradu daně, za neoprávněné krácení daně (navýšení ztráty/odpočtu) odhalené správcem daně a za ztěžování daňového řízení. Výjimečně se dostanou na pořad dne také sankce, které jsou naopak ku prospěchu, resp. pro ochranu daňových subjektů - pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti a úrok z neoprávněného jednání správce daně, těmi se ale zabývat nebudeme.

Sankce za účetní a daňové chyby
Ing.
Martin
Děrgel
 
ÚČETNÍ SANKCE
Za
správní delikty z titulu porušení účetních právních předpisů, hrozí účetním jednotkám
- nebo osobě odpovědné za vedení účetnictví svěřenských nebo investičních fondů, případně dalších účetních jednotek bez právní osobnosti - (dále jen „účetní jednotka“) sankce v podobě pokut podle § 37 až 37ab ZU. S ohledem na převažující praxi se omezíme na
podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví,
které nejsou tzv. konsolidující.
A)
Těžká účetní provinění trestaná pokutou až do výše 6% hodnoty aktiv celkem:
1)
není vedeno účetnictví nebo nebylo započato s jeho vedením od stanoveného dne,
2)
nebyla sestavena účetní závěrka nebo nebyla vyhotovena výroční zpráva ke stanovenému dni,
3)
pro účtování a sestavení účetní závěrky měly být, ale nebyly použity mezinárodní účetní standardy.
B)
Lehká účetní provinění s pokutou až do výše 3% hodnoty aktiv celkem:
1)
účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace,
2)
účetnictví není vedeno správně,
3)
účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti,
4)
účetní závěrka nebo výroční zpráva měla být, ale nebyla ověřena auditorem,
5)
účetní závěrka nebo výroční zpráva nebyla zveřejněna stanoveným způsobem,
6)
účetní jednotka porušila povinnost úschovy účetních záznamů.
 
Těžká účetní provinění
Účetní jednotce se uloží pokuta do výše 6%hodnoty aktiv
celkem za tato tři protiprávní jednání:
1) Účetní jednotka nevede účetnictví podle § 4 odst. 1 ZU.
Odkazované ustanovení ukládá povinnost vést účetnictví účetním jednotkám kromě fyzických osob.
 I-------------------------------I----------------------I---------------------I I    
Druh účetní jednotky
I
Kdy musí zahájit
I
Do kdy vést
I I I
účtování
I
účetnictví
I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Právnické osoby se sídlem v I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I ČR I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Zahraniční právnické osoby a I ode dne zahájení I do dne ukončení I I zahraniční jednotky (k těmto I činnosti v ČR I činnosti v ČR I I viz dále) podnikající v ČR I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Organizační složky státu I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Svěřenské fondy (k tomuto I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I pojmu viz dále) I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Fondy obhospodařované I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I penzijní společností I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Investiční fondy bez právní I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I osobnosti I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I I Účetní jednotky, kterým I ode dne svého vzniku I do dne svého zániku I I povinnost sestavení účetní I I I I závěrky stanoví zvláštní I I I I právní předpis nebo které I I I I jsou účetní jednotkou podle I I I I zvláštního právního předpisu I I I I-------------------------------I----------------------I---------------------I
Pro komplexní postižení všech forem poplatníků, kde u nerezidentů se jejich označení nemusí krýt s terminologií českých právních předpisů, je pro zbytkovou podmnožinu zvoleno obecné označení
jedno