Účetnictví společenství vlastníků jednotek v roce 2014

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme blíže zabývat problematikou účetnictví společenství vlastníků jednotek, tedy právnické osoby upravené zejména v § 1194 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku, což je důležitá skutečnost pro jeho samotné fungování.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v roce 2014
Ing.
Zdeněk
Morávek
Základním účetním předpisem je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“). Společenství vlastníků je účetní jednotkou v souladu s § 1 odst. 2 ZU, jedná se o právnickou osobu, která má sídlo na území České republiky. Znamená to tedy, že
společenství vlastníků jsou povinna vést účetnictví,
a současně je nutné doplnit, že
na společenství vlastníků se nevztahuje úprava § 38a ZU,
která umožňuje některým vybraným právnickým osobám vést ještě jednoduché účetnictví. Tato možnost se týká občanských sdružení, jejich organizačních jednotek, které mají právní osobnost, církví a náboženských společností nebo církevních institucí, které jsou církevní právnickou osobou, a honebních společenstev. Tyto neziskové účetní jednotky mohou postupovat podle předpisů upravujících účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 mil. Kč. Jak bylo výše uvedeno, na společenství vlastníků se tato možnost nevztahuje a všechna společenství tak povinně vedou účetnictví podvojné.