Bytová družstva a právní úprava od 1.1.2014

Vydáno: 9 minut čtení

Pokud bytová družstva vzniklá do konce roku 2013 neuzpůsobila již své stanovy nové legislativě s účinností od 1.1.2014, pak se právní poměry družstva řídí především stávajícími stanovami družstva, dále donucujícími ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstvech - zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK “), a zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „NOZ “).

Bytová družstva a právní úprava od 1.1.2014
Ing.
Kateřina
Kurková
Do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK, tedy do 30.6.2014, jsou obchodní
korporace
(mezi nimi i bytová družstva) povinny:
-
přizpůsobit své stanovy
úpravě ZOK a doručit je do Sbírky listin (§ 777 odst. 1 a 2 ve spojení s § 3 odst. 3 ZOK). Nebude-li tato povinnost splněna, může k úpravě stanov vyzvat družstvo rejstříkový soud, který je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem,
zruší družstvo a nařídí jeho likvidaci.
Tady pozor, v zákoně není připuštěna další možnost, jak zvážit nezrušení obchod