Legislativní novinky k 9. 5. 2014

Vydáno: 8 minut čtení
Legislativní novinky k 9. 5. 2014
Ing.
Jan
Brantl
Ing.
Lenka
Kohanová
Brantl & Partners, s.r.o.
Uplynulý měsíc opět nepřinesl žádné zásadní legislativní změny v daňové a účetní oblasti a dá se říci, že si vedle každodenního shonu užíváme pověstného ticha před pravděpodobnou legislativní bouří. Z informací, se kterými se sem tam setkáváme, lze usuzovat, že Ministerstvo financí skutečně hodlá přitvrdit v oblasti boje proti daňovým únikům a za tímto účelem zodpovědní pracovníci ministerstva sbírají zahraniční zkušenosti. Inspirací tak může být chorvatský či maďarský model registrace tržeb či slovenský model pro získávání a vyhodnocování dat.
Jak již jsme zmínili v jednom z předchozích čísel, počínaje 1. lednem 2014 byla na Slovensku zavedena povinnost podávat tzv. Kontrolný výkaz DPH, kterým se slovenské finanční správě předávají informace o jednotlivých transakcích, resp. o jednotlivých vydaných a přijatých daňových dokladech. Vzhledem k tomu, že povinnost předkládat Kontrolný výkaz DPH mají i některé české subjekty a zároveň lze s velkou pravděpodobností očekávat jeho zavedení i v České republice, přinášíme Vám stručný popis tohoto instrumentu.
KONTROLNÝ VÝKAZ DPH
Kdo podává na Slovensku Kontrolný výkaz DPH?
Povinnost podat výkaz mají v zásadě všichni plátci daně na Slovensku vyjma vybraného okruhu registrovaných osob, který odpovídá našim identifikovaným osobám (např. osoby, které přijímají služby z jiného členského státu a mají povinnost vyměřit daň v režimu reverse-charge). Povinnost podat výkaz dále nevzniká v měsících, kdy nevznikne povinnost podat daňové přiznání, podává se pouze nulové přiznání či plátce daně v konkrétním zdaňovacím období vykazuje pouze osvobozená plnění (např. osvobozená dodání zboží do jiného členského státu atp.).
Jak jsme již uváděli v minulosti, povinnost podat Kontrolný výkaz DPH může vzniknout i českým subjektům, kteří jsou také plátci DPH na Slovensku. Typickým příkladem takovéhoto subjektu je český internetový obchod, který na Slovensko zasílá zboží a z důvodu překročení stanovené hodnoty zaslaného zboží mu vznikne povinnost registrace k DPH. Dalším příkladem mohou být i české subjekty registrované k DPH na Slovensku z důvodu poskytování plnění s místem plnění na Slovensku, která registraci vyžadují.
Kdy se podává Kontrolný výkaz DPH?
Kontrolný výkaz se podává ve lhůtách pro podání daňových přiznání, tj. buď měsíčně, je-li plátce měsíčním plátcem, nebo kvartálně, je-li plátce čtvrtletním plátcem. Lhůta pro podání přiznání je na Slovensku totožná jako v České republice, tedy do 25. dne po skončení zdaňovacího období, za které se přiznání podává. Specifikem dále je, že výkaz musí být podán před podáním přiznání nebo nejpozději spolu s daňovým přiznáním. Nikdy tedy nemůže podání daňového přiznání předcházet podání výkazu.
Jak se podává Kontrolný výkaz DPH?
Kontrolný výkaz je nutné podat výhradně elektronicky ve formátu xml, jehož struktura je stanovena. Podání musí být zároveň opatřeno elektronickým podpisem. Podpis není vyžadován v případě, že má plátce daně se správcem daně uzavřenou speciální písemnou smlouvu o elektronickém doručování. Výkaz tak nelze podat například v papírové podobě, proto slovenská finanční správa umožňuje jeho vyplnění na portálu finanční správy nebo ve specializované aplikaci „eDane“.
Co se uvádí do Kontrolného výkazu DPH?
Uvádí se zde podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostech plátce daně a zároveň o jednotlivých uplatňovaných odpočtech. Plátce daně má tak povinnost uvést ve výkazu podrobné údaje o uskutečněných a o přijatých zdanitelných plněních, a to na základě jednotlivých vystavených nebo obdržených daňových dokladů za dodání zboží nebo služeb, ze kterých vznikne na Slovensku povinnost plátci platit daň nebo ze kterých plátci vznikne nárok na odpočet daně. Neuvádí se zde však veškeré informace, které jsou součástí daňového přiznání; výjimku tvoří informace o uskutečněných plněních mimo Slovensko, které se zachycují v souhrnném hlášení.
Kontrolný výkaz má stanoven vzor členění informací Opatřením Ministerstva financí SR, který vyšel ve finančním zpravodaji ministerstva (Finančný spravodajca č. 11/2013).
Jaké jsou sankce za nepodání Kontrolného výkazu DPH?
Za nesplnění povinností vyplývajících z Kontrolného výkazu DPH (např. jeho nepodání, pozdní podání, uvedení nesprávných nebo neúplných údajů, neodstranění chyb ve lhůtě stanovené správcem daně) lze uložit pokutu až do výše 10 000 EUR dle závažnosti a délky trvání protiprávního stavu. Při opakovaném porušení povinností pak je možné uložit pokutu až do výše 100 000 EUR.
Několik slov závěrem
Zavedení podobného instrumentu v České republice lze s největší pravděpodobností očekávat. Některé informace hovoří již o počátku příštího roku. Nezbývá tak jen doufat, že další zvýšení administrativní zátěže nejen daňových subjektů, ale i finančních úřadů přinese pozitivní efekt v boji proti daňovým únikům.
DALŠÍ LEGISLATIVNÍ NOVINKY VE ZKRATCE
Generální finanční ředitelství publikovalo na svých webových stránkách Informaci k registraci svěřenských fondů, kde sděluje, že místně příslušným správcem daně pro svěřenské fondy je Finanční úřad pro hlavní město Prahu a spravujícím územním pracovištěm v jeho rámci je Územní pracoviště pro Prahu 7. V případě, kdy je součástí majetku ve svěřenském fondu nemovitá věc, je místní příslušnost ke správě daně z nemovitých věcí určena standardně, tzn., že místně příslušným je správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází.
Na webu finanční správy byla zveřejněna informace o tom, že finanční úřady začínají rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí, jejíž splatnost končí dnem 2. června 2014. Současně je zveřejněn seznam čísel bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí.
Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 74/2014 Sb. vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.
První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a velvyslanec Pákistánské islámské republiky v České republice Tajammul Altaf Chughtai podepsali dne 2. května 2014 Smlouvu mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Bankovní Rada ČNB na svém zasedání 7. května 2014 ponechala v platnosti úrokové sazby ve stejné výši (stanovené ke 2. listopadu 2011), tj. dvoutýdenní repo sazbu ve výši 0,05%, lombardní sazbu ve výši 0,25% a diskontní sazbu ve výši 0,05%.
Dne 7. května 2014 vydala VZP tiskovou zprávu, ve které informuje o dokončení přípravy a testování speciální softwarové aplikace, která má usnadnit komunikaci s dalšími zdravotními pojišťovnami ve státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku. Jde o novinku vyplývající z evropské legislativy a její zavedení by mělo pro pojištěnce ze všech zúčastněných zemí zjednodušit a výrazně zrychlit vyřizování nejrůznějších formalit týkajících se zdravotní péče v cizině. Aplikace si klade za cíl urychlit a zajistit vyšší bezpečnost při výměně osobních dat ze zdravotních karet mezi jednotlivými státy při čerpání zdravotní péče v zahraničí.
Do vnějšího připomínkového řízení byl předložen návrh novely DPH, který s účinností již od 1. října 2014 mimo jiné zavádí zvláštní režim pro správu daně. Tento režim nazývaný také jako „Mini One Stop Shop“ souvisí se změnou pravidel pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Od 1. ledna 2015 bude poskytovatel těchto služeb podléhat sazbě DPH platné v zemi zákazníka - neplátce DPH a bude se tak muset buď registrovat k DPH v zemi sídla zákazníka, nebo využije možnosti registrace v režimu „Mini One Stop Shop“. Česká
legislativa
by měla implementovat tento systém do zákona o DPH již od 1. října 2014, kdy má být dle směrnice 2006/112/ES možnost se k tomuto režimu s účinností od 1. ledna 2015 zaregistrovat.