Povinnosti s. r. o. do konce června 2014

Vydáno: 27 minut čtení

Zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK “), přinesl společnostem s ručeným omezeným vzniklým před 1.1.2014 některé povinnosti, a to zejména s lhůtou do konce června 2014. Tento příspěvek tyto povinnosti shrnuje a vysvětluje, jak tyto povinnosti splnit.

Povinnosti s. r. o. do konce června 2014
Ing.
Pavel
Běhounek
V rámci náhrady úpravy obchodních společností a družstev v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - zrušen (dále jen „ObchZ“), úpravou v ZOK a dalšími předpisy soukromého práva se „starých“ společností (společností vzniklých před 1.1.2014) týká:
-
splnění nových povinností vyžadovaných novou úpravou (v podstatě se jedná jen o povinné náležitosti internetových stránek),
-
přechodná ustanovení ZOK,
-
přechodná ustanovení rejstříkového zákona (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - dále jen „rejstříkový zákon“),
-
zánik účinnosti ovládacích smluv a smluv o výkonu funkce (§ 780 ZOK); tyto smlouvy byly v praxi uzavírány jen zcela výjimečně.
 
NÁLEŽITOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK
ZOK nařizuje všem akciovým společnostem, aby měly zřízeny internetové stránky a zveřejňovaly na nich údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, popř. další údaje stanovené ZOK (§ 7 odst. 2 ZOK). Pro s. r. o. ZOK zřízení internetových stránek nevyžaduje, v § 7 odst. 3 však stanovuje, že pokud si je (dobrovolně) zřídí, vztahuje se na ni § 7 odst. 2 také.
Pokud má společnost internetové stránky zřízeny (ať již tento pojem chápeme jakkoli), měla by na nich
zveřejnit údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách
- dle § 435 NOZ se jedná o následující údaje:
-
jméno a sídlo,
-
údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky,
-
identifikační číslo.
Pokud měla společnost zřízeny internetové stránky již k 1.1.2014, byla povinna k tomuto datu na nich zveřejnit i výše uvedené údaje.
Pokud tak dosud neučinila, riskuje, že ji ke splnění této povinnosti vyzve rejstříkový soud na základě § 107 rejstříkového zákona a v případě nesplnění této povinnosti ani dodatečně by ji mohl uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
ZOK v § 7 odst. 2 nařizuje uveřejňovat i
další údaje stanovené ZOK
- tyto povinnosti se vztahují na akciovou společnost, popř. družstvo, pro s. r. o. povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách další informace stanovena není. Dovozovat z pravidel pro svolávání valné hromady u akciové společnosti (povinnost zveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách dle § 406 odst. 1 ZOK) či z pravidel pro seznamování akcionářů s účetní závěrkou (§ 436 odst. 1 ZOK), že se tato pravidla vztahují i na s. r. o., které mají zřízené internetové stránky, je dle mého názoru naprosto nesmyslné. I kdybychom připustili, že z textu zákona taková povinnost plyne (i to je sporné), rozhodně výklad tohoto textu neobstojí z hlediska pravidel nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - dále jen „NOZ“) o doslovném výkladu zákona (§ 2 odst. 2 NOZ).
Rejstříkový zákon nenařizuje, že by údaje o přístupu na internetové stránky
(internetová adresa)
byly údajem povinně zapisovaným do obchodního rejstříku a že by tak byly snadno dostupné přes portál www.justice.cz. Společnost však může údaje o zápisu svých internetových stránek dosáhnout tak, že tento údaj nechá zapsat jako ostatní skutečnosti ve smyslu § 25 odst. 1 písm. k) rejstříkového zákona. Údaj o internetové adrese se tak stane přístupným i pomocí nahlížení do obchodního rejstříku.
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ ZOK (§ 777)
Na společnosti vzniklé před 1.1.2014 dopadá podle přechodných ustanovení (§ 777 ZOK) následující:
-
Kontrola, zda ujednání společenských smluv (zakladatelských listin) neodporuje nové úpravě (kogentním ustanovením nové úpravy).
-
Kontrola, zda podklad pro výplatu odměny jednateli splňuje podmínky vyžadované ZOK pro smlouvu o výkonu funkce.
-
Rozhodnutí, zda se změnou společenské smlouvy přizpůsobí či nepřizpůsobí ZOK jako celku.
-
Pokud se společnost změnou společenské smlouvy přizpůsobí ZOK jako celku, je jednoznačné, že se na ni již nevztahuje ObchZ - odpadají u ní tedy diskuse např. na téma, zda může (v souladu s § 40 odst. 2 ZOK) či nemůže (na základě § 123 odst. 2 a § 178 odst. 1 věta třetí ObchZ) vyplácet zálohy na podíly na zisku.
-
Pokud se společnost nepřizpůsobí ZOK jako celku, je v poměrně velké nejistotě, do jaké míry se na ni vztahuje vedle nové úpravy částečně úprava zrušeného ObchZ (viz § 777 odst. 4 ZOK).
§ 777 odst. 1 a 2 ZOK - „přizpůsobení společenských smluv“
§ 777 odst. 1 a 2 ZOK stanovuje následující:
(1) Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Obchodní
korporace
přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.
plyne, že pokud společenská smlouva společnosti vzniklé před 1.1.2014 obsahuje ujednání, které by bylo v rozporu s kogentními ustanoveními ZOK, tak již k 1.1.2014 bylo toto ujednání společenské smlouvy zrušeno. Vzhledem k běžné praxi, zásadám nové soukromoprávní úpravy atd. lze toto ustanovení považovat jen za pojistku, pokud by něco podobného nastalo - např. pokud by společenská smlouva obsahovala, že osoby blízké k jednatelům mohou uzavírat se společností pracovněprávní vztahy bez souhlasu valné hromady, jednalo by se o ujednání v rozporu s donucujícím (kogentním) ustanovením § 61 odst. 3 ZOK, a pokud by např. v červnu 2014 uzavřela uvedená osoba se společností pracovněprávní vztah bez souhlasu valné hromady, jednalo by se o neplatné právní jednání (byť by společníci ještě neprovedli změnu společenské smlouvy a ustanovení by z ní nevyškrtli).
Praktické použití § 777 odst. 1 ZOK tedy bude velice řídké, nicméně je třeba smysl tohoto ustanovení znát.
Nejčastěji by mohlo připadat do úvahy při uvolnění obchodního podílu - podle § 113 odst. 5 ObchZ přecházel na společnost obchodní podíl vyloučeného společníka, stejně tak tomu bylo například, pokud obchodní podíl nepřecházel na dědice (§ 116 odst. 3 ObchZ) anebo při ukončení účasti dohodou dle § 149a ObchZ; podle ZOK v těchto případech podíl na společnost nepřechází. Jestliže by společenská smlouva „opisovala“ ObchZ v tom smyslu, že uvolněný podíl přechází na společnost, jednalo by se o ustanovení odporující
kogentní
úpravě ZOK, které bylo ustanovením § 777 odst. 1 ZOK ze společenské smlouvy k 1.1.2014 vypuštěno.
Paragraf stanovuje povinnost přizpůsobit společenské smlouvy nové úpravě a do konce června 2014 přizpůsobené smlouvy doručit do Sbírky listin obchodního rejstříku. Tuto povinnost lze chápat dvojím způsobem:
-
Přizpůsobit nové úpravě jen ty společenské smlouvy, které obsahují ujednání odporující nové úpravě, a to tak, že z nich budou vypuštěna ustanovení odporující nové úpravě (z praktického hlediska by to pro většinu společností nezakládalo povinnost společenskou smlouvu upravovat).
-
Přizpůsobit veškeré společenské smlouvy nové úpravě nejen ve smyslu výše uvedeném, ale také přizpůsobit společenské smlouvy nové terminologii (např. termín „obchodní podíl“ nahradit termínem „podíl“) a požadavkům kladeným na společenské smlouvy ZOK.
Praxe podle všeho upřednostňuje druhý výklad a v principu není důvod se tomuto výkladu bránit, protože obdobné povinnosti plynou i z rejstříkového zákona (viz dále). Na druhou stranu není termín uvedený v § 777 odst. 2 ZOK (konec června 2014) z praktického hlediska nijak zásadní; pokud by se totiž tento termín nepodařilo dodržet, hrozí, že rejstříkový soud pod hrozbou případné likvidace společnosti společnost vyzve k přizpůsobení společenské smlouvy (zakladatelské listiny) nové úpravě. Domnívám se, že rejstříkový soud by tuto výzvu měl odůvodnit, tedy uvést, v čem je původní společenská smlouva v rozporu s novou úpravou. Proto nepředpokládám, že by rejstříkové soudy ve větší míře hned počínaje 1.7.2014 společnosti vyzývaly k přizpůsobení společenských smluv. I kdyby tak však učinily a společnost by na tuto výzvu v přiměřené lhůtě reagovala (např. na podzim roku 2014), žádná sankce by jí nehrozila. Je sice pravdou, že ze strany jednatele by se jednalo o výkon funkce s péčí řádného hospodáře (nesplnění povinnosti dle § 777 odst. 2 ZOK), ale pravděpodobně by tímto opomenutím nemohla ani společnosti, ani žádné jiné osobě vzniknout žádná škoda vymahatelná po jednateli.
Přizpůsobení společenské smlouvy
(zakladatelské listiny) dle § 777 odst. 2 ZOK, přijmeme-li přísnější výklad, tedy znamená:
-
vypustit ze společenské smlouvy ustanovení, která odporují nové úpravě (např. ustanovení společenské smlouvy řešící přechod uvolněného podílu na společnost, odporuje-li tato úprava § 33 ZOK a § 212 ZOK - dle ZOK může společnost nabýt vlastní obchodní podíl jen přechodem dle § 42 odst. 1 ZOK),
-
upravit terminologii nové úpravě - např. nahradit starý pojem „obchodní podíl“ novým pojmem „podíl“, pojem „emisní ážio“ pojmem „vkladové ážio“,
-
odkazy společenské smlouvy na zrušený ObchZ v případě „přizpůsobení“ společenské smlouvy (tedy nikoli v případě „změny“ společenské smlouvy) zůstanou beze změny - např. pokud společenská smlouva stanovuje, že společnost vytváří rezervní fond podle § 124 ObchZ, tak při „přizpůsobení“ toto ujednání musí ve společenské smlouvě zůstat,
-
v rámci přizpůsobení může (avšak nemusí) být do společenské smlouvy promítnut § 777 odst. 4 ZOK - viz dále k § 777 odst. 4 ZOK,
-
doplnit do společenské smlouvy náležitosti vyžadované ZOK - viz níže.
Společenská smlouva dle ZOK
Náležitosti společenské smlouvy upravuje ZOK v § 146. Jedinou novou náležitostí je údaj o
počtu jednatelů.
V rámci přizpůsobení společenské smlouvy by měl být do společenské smlouvy tento údaj doplněn.
S ohledem na údaje zapisované do obchodního rejstříku (viz dále) je možné v rámci přizpůsobení do společenské smlouvy doplnit, že s podíly nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, tedy že se jedná o
podíly základní
dle § 135 odst. 1 ZOK. Také lze do společenské smlouvy doplnit, že na podíl nebyl vydán
kmenový list.
 
Provedení přizpůsobení společenské smlouvy
Výše popisované přizpůsobení společenské smlouvy ZOK dle § 777 odst. 2 ZOK není klasická změna společenské smlouvy, ale vyhotovení úplného znění společenské smlouvy z důvodu změny zákona. Není tedy věcí společníků, resp. valné hromady, ale věcí jednatele dle § 197 ZOK. Jednatel tedy přizpůsobí společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu) ZOK a uloží ji do Sbírky listin obchodního rejstříku. Toto vyhotovení úplného znění společenské smlouvy nemusí mít formu notářského zápisu a není tedy spojeno s žádnými poplatky, pouze s případnými náklady na vyhotovení úplného znění společenské smlouvy a náklady na uložení do Sbírky listin. Tímto způsobem tedy může společnost dostát svým povinnostem dle § 777 odst. 2 ZOK a jednatel nemůže být obviněn z toho, že nezabezpečil přizpůsobení společenské smlouvy. Je však otázkou, zda je tento postup z praktického hlediska vhodný. Tímto způsobem nelze platně provést přizpůsobení se ZOK jako celku dle § 777 odst. 4 ZOK.
 
Změna společenské smlouvy
Zásadní změna práva obchodních korporací by měla být pro společníky impulsem, aby se zamysleli nad společenskými smlouvami a posoudili je z hlediska svých potřeb (zejména z hlediska převoditelnosti podílů, z hlediska podílu na zisku, stanovení pravidel pro vypořádací podíl a stanovení pravidel pro případné dědění podílů) a společenské smlouvy třeba i zásadním způsobem změnili. V rámci této změny společenské smlouvy (pro tu rozhodně neplatí termín do konce června 2014) by společníci pochopitelně smlouvu přizpůsobili terminologii a principům kogentních (závazných) ustanovení ZOK. V rámci této změny lze také doporučit provést přizpůsobení se ZOK jako celku - při tom je však třeba zvážit dopady tohoto přizpůsobení se.
Z praktického pohledu není žádný zásadnější důvod provádět výše naznačené změny zakladatelské listiny u společnosti s jediným společníkem, kde je otázka převoditelnosti podílu či jeho dědění na další osoby vcelku bezpředmětná. Jednočlenná společnost by tedy mohla pro přizpůsobení se nové úpravě využít výše popsaného postupu a zakladatelskou listinu neměnit, ale jen vyhotovit její úplné znění, do kterého bude promítnut ZOK - tento postup se obejde bez notářského zápisu. Na druhou stranu je právě u jednočlenné společnosti vhodné provést přizpůsobení společnosti ZOK jako celku - z tohoto přizpůsobení společníkovi v tomto případě nic nehrozí (protože má společnost plně pod kontrolou, zejména pokud je zároveň jednatelem) a má jistotu, že na něho nebudou použita některá nepříjemná ustanovení ObchZ. A zde je právě problémem to, že aby bylo přizpůsobení společnosti ZOK jako celku dle § 777 odst. 4 účinné, musí být provedeno jako změna zakladatelské listiny (k ní je zapotřebí notářského zápisu) a zároveň musí být zapsáno do obchodního rejstříku. Pokud by se podařilo do obchodního rejstříku přizpůsobení zapsat (což by teoreticky nastat nemělo, ale v praxi se zřejmě stát může), nebylo by toto přizpůsobení platné, ale pravděpodobně by se mělo jednat jen o neplatnost relativní - a relativní neplatnost nebude u jednočlenné společnosti problémem.
O změně společenské smlouvy může rozhodnout valná hromada, a to dvoutřetinovou většinou [dle § 171 odst. 1 písm. a) ZOK, stejně jako tomu bylo podle § 127 odst. 4 ObchZ]. Problémem je, že zatímco ObchZ dával změnu společenské smlouvy plně do
kompetence
valné hromady [§ 125 odst. 1 písm. d) ObchZ], ZOK dává změnu společenské smlouvy do
kompetence
valné hromady jen tehdy, určí-li tak společenská smlouva [§ 190 odst. 2 písm. a) ZOK]. Valná hromada tedy může změnit společenskou smlouvu (např. změnou společenské smlouvy přizpůsobit společnost ZOK) jen tehdy, byla-li tato
kompetence
výslovně uvedena ve společenské smlouvě. Lze připustit i výklad, že uvedená
kompetence
valné hromady může být součástí společenské smlouvy na základě
fikce
uvedené v § 777 odst. 4 ZOK - jedná se však o výklad, se kterým je spojena určitá míra právní nejistoty. Pokud tedy společenská smlouva nedává valné hromadě kompetenci ke změně společenské smlouvy, lze doporučit jistější postup a změnit společenskou smlouvu dohodou všech společníků. Panuje-li mezi společníky shoda, je změna společenské smlouvy dohodou všech společníků určitě vhodnější - potřeba notářského zápisu je obdobná jako u změny společenské smlouvy valnou hromadou a postup je právně naprosto nezpochybnitelný.
Smlouva o výkonu funkce (§ 777 odst. 3 ZOK)
Z ObchZ bylo možné dovodit, že jednatel měl v obecné rovině vždy nárok na odměnu za výkon funkce - alespoň v obvyklé výši, i když tak nerozhodla valná hromada. Podle § 59 odst. 3 ZOK platí, že pokud není odměna za výkon funkce sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný.
Na uvedenou úpravu navazuje
(3) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.
V návaznosti na § 777 odst. 3 ZOK lze konstatovat, že pokud chce mít jednatel zaručen nárok na odměnu, měl by si tento nárok nejpozději do konce června 2014 podložit rozhodnutím valné hromady. Prakticky to znamená např. následující:
-
Jednatel má smlouvu o výkonu funkce uzavřenou dle § 66 odst. 3 ObchZ a má v ní sjednanou odměnu - takto sjednaná odměna vyhovuje § 59 a 60 ZOK a odměna jednateli nadále náleží, aniž by bylo nutné smlouvu o výkonu funkce měnit.
-
Jednatel má smlouvu o výkonu funkce uzavřenou dle § 66 odst. 3 ObchZ, ale nemá v ní sjednanou odměnu (odměňován byl na základě samostatného rozhodnutí valné hromady) - v tomto případě lze doporučit uzavřít novou smlouvu o výkonu funkce a odměnu v ní stanovit dle § 60 ZOK. S použitím § 61 odst. 1 ZOK by jednateli měla odměna rovněž náležet, ale již se jedná o otázku částečně sporného výkladu vztahu § 59 odst. 3 ZOK k § 61 odst. 1 ZOK.
-
Jednatel je za obchodní vedení odměňován na základě pracovní smlouvy uzavřené dle § 66d ObchZ. V tomto případě jednateli nenáleží (již od 1.1.2014) mzda z uvedené pracovní smlouvy a odměnu je nutné řešit nejlépe smlouvou o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce bude např. účinná od 1.7.2014; potom lze doporučit, aby valná hromada při schvalování odměny za výkon funkce rozhodla podle § 61 odst. 1, že schvaluje odměnu za výkon funkce vyplacenou za období leden až červen 2014 na základě příslušné pracovní smlouvy.
Pokud by se ZOK automaticky plně použil na společnosti vzniklé před 1.1.2014, mohlo by dojít k nežádoucímu zásahu do práv a povinností společníků. Proto ZOK obsahuje
§ 777 odst. 4:
(4) Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.
Pokud by uvedené přechodné ustanovení ZOK neobsahoval, mohlo by dojít např. k následujícímu:
-
Společenská smlouva společnosti vzniklé před 1.1.2014 neobsahovala ujednání o tom, že lze
obchodní podíl převést na jiného společníka se souhlasem valné hromady.
Podle § 115 odst. 1 ObchZ (
Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
) takováto společenské smlouva znamenala, že podmínkou pro převod obchodního podílu na jinou osobu je souhlas valné hromady. Podle § 207 odst. 1 ZOK (
Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka.
) by uvedená společenská smlouva znamenala, že lze podíl převést na jiného společníka bez souhlasu valné hromady. Protože však společníci mohli ujednání o podmínce souhlasu valné hromady pro převod podílu na jiného společníka do společenské smlouvy neuvést záměrně (spoléhajíc na § 115 odst. 1 ObchZ), došlo by bez § 777 odst. 4 ZOK k nechtěné změně podmínek pro převod podílu na jiného společníka. O nechtěnou změnu by se v tomto případě určitě jednalo - ZOK nezakazuje převod podílu na jiného společníka podmínit souhlasem valné hromady (§ 207 odst. 1 ZOK je ustanovení
dispozitivní
- viz § 207 odst. 2 ZOK), převod bez dalších podmínek pouze upřednostňuje. Na základě § 777 odst. 4 ZOK tak do společenské smlouvy dané společnosti fiktivně vstoupí § 115 odst. 1 ObchZ, tedy podmínka souhlasu valné hromady s převodem podílu. Uvedené ujednání lze do společenské smlouvy doplnit v rámci výše popsaného přizpůsobení společenské smlouvy nové úpravě - není to však nutné, do společenské smlouvy se tato ustanovení fiktivně doplní.
-
Společenská smlouva společnosti vzniklé před 1.1.2014 umožňuje volný převod obchodního podílu (tzn., že společenská smlouva modifikovala § 115 odst. 1 ObchZ a umožnila převod obchodního podílu na jiného společníka bez souhlasu valné hromady, a dále v souladu s § 115 odst. 2 ObchZ umožnila převod na jinou osobu než společníka, a to bez dalších podmínek). Pokud společenská smlouva nestanovila pravidla pro určení
výše vypořádacího podílu
, tak v tomto případě do konce roku 2013 platilo, že se vypořádací podíl stanovil na základě účetní hodnoty společnosti (§ 61 odst. 2 ObchZ). Pro volně převoditelný podíl dle § 213 ZOK platí, že výše vypořádacího podílu se určí jako výtěžek z jeho prodeje za přiměřenou cenu snížený o náklady s tímto prodejem snížené. Pokud by ZOK neobsahoval § 777 odst. 4, automaticky by se (proti vůli společníků) změnil postup pro určení vypořádacího podílu. Na základě § 777 odst. 4 ZOK do společenské smlouvy dané společnosti fiktivně vstoupí § 61 odst. 2 ObchZ; součástí společenské smlouvy tedy je, že vypořádací podíl se stanoví z vlastního kapitálu zjištěného z účetní závěrky sestavené k datu ukončení účasti společníka a postup stanovení výše vypořádacího podílu dle § 213 ZOK se neuplatní. Ani v tomto případě není nutné příslušnou úpravu ObchZ v rámci přizpůsobení společenské smlouvy do ní uvádět, uplatní se automaticky.
Byť to § 777 odst. 4 ZOK ani § 777 odst. 5 ZOK výslovně neuvádí, nepoužije se § 777 odst. 4, pokud se společnost změnou společenské smlouvy přizpůsobí ZOK jako celku dle § 777 odst. 5 ZOK (viz níže).
Zásadním problémem § 777 odst. 4 ZOK je, že není vůbec jasné, jak vykládat pojem „práva a povinnosti společníků“ - zda jde o práva a povinnosti upravené ObchZ v rubrice „Práva a povinnosti společníků“ (§ 113 až 124 ObchZ), popř. práva a povinnosti upravené v obecné úpravě obchodních společností, nebo též šířeji chápaná práva a povinnosti (např. účastnit se na společnosti prostřednictvím valné hromady, tzn. např. i úprava valné hromady dle ObchZ). Dále je nejasné, zda se součástí společenské smlouvy stávají veškerá ustanovení o právech a povinnostech společníků (tedy ustanovení
kogentní
i
dispozitivní
) - s přihlédnutím k zásadě § 2 odst. 2 NOZ, tzn. zásadě o výkladu zákona v souladu s úmyslem zákonodárce, se musí (dle mého názoru) jednat jen o ta ustanovení ObchZ, od kterých bylo možné se ve společenské smlouvě odchýlit. Například ObchZ výslovně zakazoval vyplácet zálohy na podíly a společenská smlouva nemohla stanovit, že tyto zálohy lze vyplácet. Bylo by nelogické, aby zákonodárce (když v § 40 odst. 2 ZOK umožňuje vyplácet zálohy na podíly na zisku) chtěl u starých společností tyto zálohy zakázat tím, že by do jejich společenských smluv fiktivně vložil z ObchZ zákaz vyplácet tyto zálohy. V každém případě budou společnosti, které se zákonu jako celku nepřizpůsobí, ve velké nejistotě, co ze staré úpravy ObchZ pro ně platí a co nikoli.
Zdůrazňuji, že i § 777 odst. 4 ZOK je nutné vykládat podle nových zásad soukromého práva, tedy v souladu s úmyslem zákonodárce, což věc pochopitelně nijak nezjednodušuje. Ve světle zásad výkladu soukromého práva dle § 2 odst. 2 NOZ nemůže dle mého názoru obstát např. názor, že „stará“ společnost nemůže snížit svůj základní
kapitál
takovým způsobem, že by výše vkladu některého ze společníka klesla pod minimální výši vkladu společníka dle ObchZ, tedy pod 20 000 Kč, ledaže se přizpůsobí ZOK jako celku dle § 777 odst. 5 ZOK. V každém případě by bylo v tomto případě zbytečné riskovat, a protože snížení základního kapitálu je stejně změnou společenské smlouvy, tak lze v rámci této změny provést i přizpůsobení se ZOK jako celku a vyhnout se riziku výkladu § 777 odst. 4 ZOK.
Přizpůsobení společnosti ZOK jako celku (§ 777 odst. 5 ZOK)
Vyhnout se problémům s výkladem § 777 odst. 4 ZOK lze využitím § 777 odst. 5 ZOK:
(5) Obchodní
korporace
uvedené v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní
korporace
do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.
Z § 777 odst. 5 ZOK jednoznačně plyne, že přizpůsobení se ZOK jako celku je platně možné jen na základě změny společenské smlouvy (ke změnám společenské smlouvy viz výše), tzn., že je nutné o této změně učinit notářský zápis. Údaj o přizpůsobení se ZOK jako celku se zapisuje do obchodního rejstříku jako ostatní skutečnost. Aby tedy bylo přizpůsobení se ZOK jako celku platné, je nutné nejen změnit společenskou smlouvu (tedy i zaplatit odměnu za notářský zápis - např. pokud by společenskou smlouvu měnila valná hromada, činí dle notářského tarifu odměna notáře nejméně 2 500 Kč), ale také údaj o přizpůsobení zapsat do obchodního rejstříku a zaplatit za tento zápis správní poplatek 2 000 Kč.
Společnost se ZOK přizpůsobí nejlépe tak, že do společenské smlouvy bude vložen tento text:
„Obchodní
korporace
se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.“
Pokud se společnost přizpůsobí jako celku ZOK, měli by si společníci uvědomit některé změny, které tímto přizpůsobením vzniknou - zejména viz výše k převodu podílu na jiného společníka bez souhlasu valné hromady a k vypořádacímu podílu vztahujícímu se k volně převoditelnému podílu v komentáři k § 777 odst. 4 ZOK.
V rámci změny společenské smlouvy lze doporučit, aby si společníci promysleli, co vše by mohli zahrnout do společenské smlouvy - buď proto, aby modifikovali
dispozitivní
úpravu ZOK, nebo proto, aby využili některých nových možností, které ZOK společníkům dává.
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ REJSTŘÍKOVÉHO ZÁKONA
Podle § 25 rejstříkového zákona se
do veřejného rejstříku
(tedy i do obchodního rejstříku) zapisuje mimo jiné:
g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje,
Dle § 48 rejstříkového zákona se
do obchodního rejstříku
o s. r. o. zapisují např. také tyto údaje:
a)
výše základního kapitálu,
b)
výše vkladu každého společníka a rozsah splnění vkladové povinnosti,
d)
údaj o tom, že se
obchodní
korporace
podřídila zákonu
jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK,
e)
údaj o tom, že členovi orgánu nebo prokuristovi byl pozastaven výkon funkce podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,
f)
zástavní právo k podílu v korporaci, ledaže je představován cenným papírem,
g)
zákaz zatížení nebo zcizení podílu v korporaci, byl-li zřízen jako věcné právo,
j)
u společnosti s ručením omezeným jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu,
popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
jejích společníků, výše podílu každého společníka,
druh podílu
a popis práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na společenskou smlouvu uloženou ve Sbírce listin a
údaj o tom, zda byl na podíl vydán kmenový list.
Rejstříkový zákon
obsahuje tato přechodná ustanovení:
§ 122 odst. 1:
Zapsaná osoba přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem, ledaže se jedná o osobu zapsanou do spolkového rejstříku.
§ 122 odst. 3:
Nepřizpůsobí-li zapsaná osoba zapsaný stav stavu požadovanému tímto zákonem ve lhůtě podle odstavců 1 a 2, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zapsanou osobu zruší a nařídí její likvidaci.
Pokud společnost nechce riskovat výzvu rejstříkového soudu k doplnění příslušných údajů, měla by do konce června 2014 tyto údaje doplnit, jedná se zejména o tyto údaje:
-
počet jednatelů,
-
údaj o přizpůsobení se ZOK jako celku,
-
údaj o druhu podílu,
-
údaj o tom, zda byl na podíl vydán kmenový list.
U společníků a jednatelů je nutné také zapsat bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu. Vzhledem k tomu, že za změnu zápisu údajů v obchodním rejstříku se platí správní poplatek 2 000 Kč bez ohledu na to, kolik údajů je měněno, doporučuji při zápisu změn zapsat také údaj o tom, že se jedná o podíly základní (nejsou-li s nimi spojena žádná zvláštní práva a povinnosti) a že na ně nebyl vydán kmenový list (pokud na ně vydán nebyl).
Změna údajů zapsaných v obchodním rejstříku se provádí pomocí formuláře dostupného na https://or.justice.cz/ ias/tangle/iform. Poplatek za změnu zápisu (2 000 Kč) se provádí po podání návrhu změn (až je návrhu přiděleno příslušné číslo jednací) - v případě bezhotovostní úhrady je nutné dotazem na příslušném rejstříkovém soudu zjistit variabilní symbol, pod kterým se platba provede.
 
ZÁVĚR
Z výkladu, podaném v tomto článku, plyne, že kromě případného upravení odměny jednatele ve smlouvě o výkonu funkce do 30.6.2014 (ale toto lze bez následků napravit i později) není tento termín z praktického hlediska nijak zásadní a že je vcelku zbytečné se snažit věc vyřešit „po česku“ např. za 2 000 Kč tak, že se provede změna zápisu údajů v obchodním rejstříku a že se uloží do Sbírky listin úplné znění společenské smlouvy formálně přizpůsobené ZOK. Vhodnější bude využít uvedené příležitosti a promyslet si zásadní přepracování společenské smlouvy (u společníků mnohých společností se jistě od založení společnosti či poslední významné změny společenské smlouvy změnily jejich soukromé poměry a dále reagovat na nová pravidla a také na nové možnosti) a toto provést současně s přizpůsobením se ZOK jako celku, a to i za cenu, že se termín 30.6.2014 nepodaří zcela dodržet.