Povinnosti s. r. o. do konce června 2014

Vydáno: 27 minut čtení

Zákon č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK “), přinesl společnostem s ručeným omezeným vzniklým před 1.1.2014 některé povinnosti, a to zejména s lhůtou do konce června 2014. Tento příspěvek tyto povinnosti shrnuje a vysvětluje, jak tyto povinnosti splnit.

Povinnosti s. r. o. do konce června 2014
Ing.
Pavel
Běhounek
V rámci náhrady úpravy obchodních společností a družstev v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - zrušen (dále jen „ObchZ“), úpravou v ZOK a dalšími předpisy soukromého práva se „starých“ společností (společností vzniklých před 1.1.2014) týká:
-
splnění nových povinností vyžadovaných novou úpravou (v podstatě se jedná jen o povinné náležitosti internetových stránek),
-
přechodná ustanovení ZOK,
-
přechodná ustanovení rejstříkového zákona (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - dále jen „rejstříkový zákon“),
-
zánik účinnosti ovládacích smluv a smluv o výkonu funkce (§ 780 ZOK); tyto smlouvy byly v praxi uzavírány jen zcela výjimečně.
 
NÁLEŽITOSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK
ZOK nařizuje všem akciovým společnostem, aby měly zřízeny internetové stránky a zveřejňovaly na nich údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, popř. další údaje stanovené ZOK (§ 7 odst. 2 ZOK). Pro s. r. o. ZOK zřízení internetových stránek nevyžaduje, v § 7 odst. 3 však stanovuje, že pokud si je (dobrovolně) zřídí, vztahuje se na ni § 7 odst. 2 také.
Pokud má společnost internetové stránky zřízeny (ať již tento pojem chápeme jakkoli), měla by na nich
zveřejnit údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách
- dle § 435 NOZ se jedná o následující údaje:
-
jméno a sídlo,
-
údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky,
-
identifikační číslo.
Pokud měla společnost zřízeny internetové stránky již k 1.1.2014, byla povinna k tomuto datu na nich zveřejnit i výše uvedené údaje.
Pokud tak dosud neučinila, riskuje, že ji ke splnění této povinnosti vyzve rejstříkový soud na základě § 107 rejstříkového zákona a v případě nesplnění této povinnosti ani dodatečně by ji mohl uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
ZOK v § 7 odst. 2 nařizuje uveřejňovat i
další údaje stanovené ZOK
- tyto povinnosti se vztahují na akciovou společnost, popř. družstvo, pro s. r. o. povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách další informace stanovena není. Dovozovat z pravidel pro svolávání valné hromady u akciové společnosti (povinnost zveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách dle § 406 odst. 1 ZOK) či z pravidel pro seznamování akcionářů s účetní závěrkou (§ 436 odst. 1 ZOK), že se tato pravidla vztahují i na s. r. o., které mají zřízené internetové stránky, je dle mého názoru naprosto nesmyslné. I kdybychom připustili, že z textu zákona taková povinnost plyne (i to je sporné), rozhodně výklad tohoto textu ne