Bezúplatný příjem (dar) a jeho daňové řešení u fyzických osob v roce 2014

Vydáno: 26 minut čtení

S účinností od 1.1.2014 došlo ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Bezúplatné příjmy (dary) jsou nově zařazeny do zákona o daních z příjmů a podléhají dani z příjmů. V článku si ukážeme, k jakým změnám v daňovém řešení bezúplatného příjmu dochází v roce 2014 jak u příjemce daru (obdarovaný), tak u dárce, kteří jsou poplatníky daně z příjmů fyzických osob.

Bezúplatný příjem (dar) a jeho daňové řešení u fyzických osob v roce 2014
Ing.
Ivan
Macháček
ŘEŠENÍ DARŮ V NOZ
Problematika darování je obsažena v ustanoveních § 2055 až 2078 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu. Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku. Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby; toto neplatí, je-li obdarovaný osobou dárci blízkou.
 
DAŇOVÉ ŘEŠENÍ U PŘÍJEMCE BEZÚPLATNÉHO PŘÍJMU (DARU)
 
Řešení do konce roku 2013
Do konce roku 2013 byly podle znění § 3 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), předmětem daně z příjmů dary přijaté v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) nebo v souvislosti s podnikáním, anebo s jinou samostatně výdělečnou činností a dále příjmy plynoucí z darů nemovitostí nebo movitých věcí.
Předmětem daně u fyzických osob provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, nebyl dle § 3 odst. 4 ZDP příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností.
Předmětem daně z příjmů fyzických osob nebyly příjmy získané darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, tyto dary podléhaly dani darovací dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí - zrušen (dále jen „zákon č. 357/1992 Sb.“), přičemž podle ustanovení § 19 odst. 3 tohoto zákona bylo od
darovací daně osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Další případy osvobození od daně darovací byly předmětem § 19 a 20 tohoto zákona.
Pro poplatníka s příjmy dle § 6 ZDP platilo, že pokud zaměstnanec získá v souvislosti s jeho příjmy ze závislé činnosti od svého zaměstnavatele dar, tento dar podléhá zdanění spolu s příjmy ze závislé činnosti daní z příjmů při respektování řady osvobození těchto darů dle § 6 odst. 9 písm. d) a písm. g) ZDP, ovšem za podmínky, že se jednalo o nepeněžní dary zaměstnavatele poskytnuté jeho zaměstnancům.