Ručení za daň nezaplacenou dodavatelem v roce 2014 z daňového a účetního pohledu

Vydáno: 24 minut čtení

Institut ručení za daň nezaplacenou dodavatelem je v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), upraven jako jeden z nástrojů v boji proti daňovým únikům s účinností od 1.4.2011. Novela ZDPH provedená v rámci zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (část čtyřicátá první) přinesla do oblasti ručení za daň nezaplacenou dodavatelem změnu, jejíž účinnost je od 1.12.2013 a týká se § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH . Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit praktickou aplikaci § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH v roce 2014 v návaznosti na kontrolu přijatých daňových dokladů s cílem eliminovat rizika ručení za nezaplacenou daň. Na konkrétním příkladu je vysvětlen postup při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně z pohledu DPH včetně doporučeného postupu při zaúčtování tohoto specifického případu.

Ručení za daň nezaplacenou dodavatelem v roce 2014 z daňového a účetního pohledu
Ing.
Dagmar
Fitříková
Ing.
Dagmar
Procházková
Institut ručení za daň nezaplacenou dodavatelem je v ZDPH upraven v s účinností od 1.4.2011. Od uvedeného data byly do citovaného ustanovení postupně promítnuty změny, které se nejen dotkly původně stanovených titulů k ručení za daň nezaplacenou dodavatelem, ale přinesly i jejich rozšíření. Do ustanovení § 109 ZDPH byly od 1.1.2012 postupně doplněny nové tituly umožňující správci daně při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit vůči plátci, který je v pozici příjemce zdanitelného plnění, výzvu k ručení za daň nezaplacenou dodavatelem. Podle současně platné právní úpravy ručí plátce, který přijme od jiného plátce zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, za nezaplacenou daň z tohoto plnění
nejen v případech vymezených v § 109 odst. 1 písm. a) až c) a v odst. 2 písm. a) a b) ZDPH
, ale také, pokud:
-
je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, tj.
na zahraniční bankovní účet [§ 109 odst. 2 písm. b) ZDPH];
tento titul k ručení platí s účinností
od 1.1.2012,
-
je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo jen zčásti bezhotovostním převodem
na jiný účet
než účet poskytovatele plnění,
který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup, a
pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti,
při jejímž překročení je stanovena povinnost provést platbu bezhotovostně původní znění § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH bez finančního limitu je upraveno v ZDPH s účinností od 1.4.2013 s tím, že limitní částka 700 000 Kč byla do citovaného ustanovení ZDPH zapracována v rámci zákonného opatření Senátu s účinností
od 1.12.2013,
-
je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění
o poskytovateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem (