Nájem a pacht v novém občanském zákoníku

Vydáno: 10 minut čtení

Rekodifikace soukromého práva, jejímž hlavním pilířem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , běžně nazývaný jako nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“), s sebou přináší spoustu věcných změn, ale také celou řadu změn terminologických. Právě na terminologii se zaměřuje tento seriál, jehož cílem je popis některých vybraných institutů, se kterými se setkáváme v dnešní právní úpravě a které byly někdy beze změn a někdy v určité modifikované podobě přeneseny i do právní úpravy NOZ. Cílem je ale i popis nových nebo staronových pojmů a jejich dopadu do právního systému. Snahou seriálu je poukázat na hlavní změny a novinky. Podrobné rozebrání jednotlivých institutů není v jeho rámci možné. Dnešní díl se věnuje úpravě nájmu a jeho nové kategorii, kterou je institut pachtu, respektive pachtovní smlouvy.

Ing. Mgr.
Tereza
Krupová
 
NÁJEM
Staré občanské právo znalo úpravu nájmu v § 663 až 723 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), dále nalezneme specifické úpravy nájmu v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“), jde o nájem podniku (§ 488b až 488i ObchZ) a nájem dopravního prostředku (§ 630