Změny v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2013

Vydáno: 30 minut čtení

Příspěvek se zabývá změnami, které se promítají do daňového přiznání fyzických osob za rok 2013 oproti roku 2012. Jsou zde uvedeny změny ve vlastním formuláři Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 oproti roku 2012 a dále jsou blíže rozebrány změny, které musí zohlednit poplatník v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2013, jako je uplatnění solidárního zvýšení daně, nemožnost uplatnit slevu na dani na poplatníka u starobního důchodce, změny u starobního důchodce s dalšími příjmy z výdělečné činnosti, omezení výše paušálních výdajů u některých druhů příjmů a nemožnost uplatnit slevu na manželku a na dítě při uplatnění paušálních výdajů.

Změny v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2013
Ing.
Ivan
Macháček
 
OBECNĚ K PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2013
Daňové přiznání (dále jen „DAP“) je podle znění § 38g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly výši 15 000 Kč. Do této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. K osvobozeným příjmům od daně z příjmů počítáme rovněž příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč.
Pokud poplatník vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat DAP i v případě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“), nepřesáhly 15 000 Kč. Příjmy zde rozumíme skutečně dosažené příjmy a nikoliv příjmy snížené o výdaje.
DAP není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho, anebo postupně od více plátců, včetně doplatků mezd od těchto plátců. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou, sazbou daně podle § 36 ZDP, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč a u poplatníka nedošlo ani v jednom měsíci k uplatnění solidárního zvýšení daně při výpočtu měsíční zálohy na daň ze závislé činnosti. DAP je povinen podat poplatník s příjmy ze závislé činnosti, anebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí podle § 15 odst. 1 ZDP. DAP není dále povinen podávat poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění podle § 38f zákona.
Zaplacené zálohy na daň, splatné v průběhu zdaňovacího období, se započítávají na úhradu skutečné výše daně. Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu skutečné výše daně započítají pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání DAP.
DAP u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává podle § 136 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), nejpozději do třech měsíců po uplynutí zdaňovacího období. U poplatníků DPFO je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, a to i v případě, že poplatník účtoval v hospodářském roce. Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož DAP zpracovává a podává poradce (daňový poradce nebo advokát), podává se DAP nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím této tříměsíční lhůty. Daňový subjekt je povinen v řádném DAP sám vyčíslit daň a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného DAP.
Zákonným termínem pro podání DAP k DPFO za zdaňovací období roku 2013 je 1.4.2014 a v případě, že DAP zpracovává poradce nebo jde o subjekt, jehož účetní závěrku je nutno ze zákona ověřit auditorem, půjde o termín 1.7.2014.
V souladu se zněním § 166 DŘ se za den platby považuje:
-
u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla platba připsána na účet správce daně,
-
u platby prováděné v hotovosti u sp