Nedobytné pohledávky a jejich účetní a daňové řešení v roce 2014

Vydáno: 15 minut čtení

V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a hromadnou novelizací všech daňových zákonů a účetních předpisů, zaznívají názory o zjednodušení nakládání s pohledávkami, a to zejména v souvislosti se změnou zákona č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR “). Než propadneme iluzi o zjednodušení a optimalizaci, je třeba nejdříve od sebe důsledně oddělit svět účetních a daňových předpisů a dále účetní a zdaňovací období roku 2013 a 2014 spolu s přechodnými ustanoveními daňových zákonů. Situace není zdaleka tak jednoduchá, jak se zdá být prostý náhled do novelizovaných předpisů o tvorbě zákonných opravných položek. Zatímco účetní předpisy jsou v této oblasti relativně stabilní, zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a ZoR přinášejí mnohá překvapení, které bude možné označit za zjednodušující až mnohem později - poté, co vyřešíme všechny nedobytné pohledávky vzniklé do konce roku 2013. A to je velmi dlouhodobý úkol. Našim cílem bude poskytnutí komplexního náhledu - účetního i daňového na nakládání s nedobytnými pohledávkami v právě začínajícím období roku 2014.

Nedobytné pohledávky a jejich účetní a daňové řešení v roce 2014
Ing.
Ivana
Pilařová
Postupně se budeme zabývat těmito body:
1)
Správné účetní ošetření a vykázání těchto pohledávek za účelem dodržení základní účetní zásady věrného zobrazení.
2)
Daňová optimalizace nedobytných pohledávek, speciálně:
a)
tvorba zákonných opravných položek,
b)
daňové ošetření všech pohledávek za dlužníky v insolvenci,
c)
využití všech možností daňově účinného odpisu pohledávek.
 
1. ÚČETNÍ POHLED NA POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI
Není pochyb o tom, že pohledávka po lhůtě splatnosti ztrácí na hodnotě, neboť pravděpodobnost jejího inkasa se s prodlužující se lhůtou uplynulou po splatnosti pohledávky, snižuje. Podle zásady věrného zobrazení kombinované se zásadou opatrnosti je nutné na toto snížení hodnoty pohledávky reagovat. Účetní předpisy nabízí dva nástroje, které však používáme v odlišných situacích:
a)
Snížení hodnoty pohledávky je pouze dočasného charakteru - tj. existuje ještě určitá, ne zanedbatelná pravděpodobnost úhrady celé jmenovité hodnoty pohledávky. Tento stav je zpravidla spojen s promlčecí lhůtou - do jejího uplynutí je pohledávka soudně či jinak vymahatelná a snížení hodnoty může být označeno jako dočasné. Nástrojem k dočasnému snížení hodnoty pohledávky je tvorba opravné položky. Když dojde k zániku pohledávky například odpisem či inkasem, zápočtem nebo jinými způsoby (například zánikem dlužníka bez právního nástupce), opravná položka se zruší.
b)
Snížení hodnoty pohledávky se zdá být trvalé - tj. reálná š