Změny prováděcí vyhlášky pro podnikatele k zákonu o účetnictví, 1. část

Vydáno: 19 minut čtení

Vyhláška č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “), pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VPU “), je novelizována vyhláškou č. 467/2013 Sb. , která nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Podle bodu 2 přechodných ustanovení účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a zásoby v položkách stanovených v § 6 , 7 , 9 , 47 , 56 a 61a VPU , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 467/2013 Sb. , vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení podle těchto ustanovení VPU před novelou.

Změny prováděcí vyhlášky pro podnikatele k zákonu o účetnictví
Ing.
Jiří
Koch
Důvodem novely VPU jsou zejména:
-
změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - dále jen „ZOK“, a změny ostatních zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva s účinností od 1.1.2014. Změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva v ZU jsou součástí zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, publikované v částce 134 Sbírky zákonů ze dne 5.11.2013,
-
změny související s úpravou dalších právních předpisů a změny reagující na podněty odborné veřejnosti a účetních jednotek.
Obsah a názvy položek účetních výkazů v účetní závěrce byly změněny co nejméně s přihlédnutím k tomu, že od roku 2014 bude vytvářena nová vyhláška, která bude implementovat novou účetní směrnici Evropského parlamentu (EP) a Rady Evropské unie 2013/34/EU. Členské státy mohou stanovit, že transponované národní účetní předpisy se poprvé použijí na účetní závěrky za účetní období počínající dne 1. ledna 2016 nebo v průběhu kalendářního roku 2016. Nová směrnice zjednodušuje, resp. redukuje, informace vykazované v účetních závěrkách tzv. malými a středními podniky včetně zveřejňování účetních závěrek. V této souvislosti bude změněn obsah účetních výkazů a obsah položek, včetně názvů položek.
Novela se týká zejména následujících oblastí:
-
Oceňování a vykazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a jeho částí.
-
Právo stavby, věcná břemena.
-
Technické zhodnocení.
<